Waarom zorgt linkbuilding voor meer bezoekers?

1 juli 2021, 12:27


Waarom zorgt linkbuild­ing voor meer bezoekers? 

Linkbuild­ing is heel erg arbei­dsin­ten­sief maar ook één van de belan­grijk­ste SEO tech­nieken. Het is een bezigheid waar­bij je voort­durend bezig bent om zoveel mogelijk links naar je web­site te verkri­j­gen. De belan­grijk­ste reden dat je aan linkbuild­ing doet, is dat een zoek­ma­chine naar aan­lei­d­ing van jouw links gaat bepalen of je web­site belan­grijk is. Omdat de zoek­ma­chine kan zien welke links naar jouw site gaan en jij meer aan­bevelin­gen kri­jgt. Hoe meer aan­bevelin­gen jouw site kri­jgt hoe belan­grijk­er jouw site wordt. Het maakt wel uit wie de aan­bevel­ing doet, het moeten wel gebeuren door kwal­i­tatieve linkbuilding. 

Kwal­i­tatieve linkbuilding

Je kunt op vele manieren veel linken verkri­j­gen voor je web­site (linkbuild­ing). Alleen keuren de zoek­ma­chines tegen­wo­ordig niet alles meer goed. Wan­neer het links zijn die op natu­urlijke wijze verkre­gen wor­den die hebben meer waarde om goedgekeurd te wor­den door de zoek­ma­chines. Het is ook belan­grijk om langza­am aan links te ver­garen. Een aan­tal tips om kwal­i­tatieve links te ver­garen zijn:

  • Liev­er geen linkruil: Links die naar jouw web­site wijzen, maar geen terug­wi­jzende link hebben kri­j­gen meer waarde.
  • Rel­e­vante web­sites: Wan­neer je links op web­sites zet die inhoudelijk vergelijk­baar zijn met die van jouw web­site doe je daar zek­er goed aan.
  • Rel­e­vante landingspagina’s: Jouw pagina’s moeten echt iets toevoegen.
  • Web­site met autoriteit: Hoe belan­grijk­er de andere site is hoe meer waarde die link heeft.

Hoe kun je zelf linkbuild­ing doen?

Het bij linkbuild­ing heel belan­grijk dat het draait om het aan­tal, de kwaliteit en de inhoud van de link. Dit is alles bepal­end. Je kunt er dus zelf mee bezig gaan. Maar dan moet je wel weten wat interne en externe links zijn. 


Interne links

Je begint alti­jd met de interne links voor de linkstruc­tu­ur bin­nen je web­site. Het is belan­grijk dat er doorgek­likt kan wor­den naar de rel­e­vante pagina’s op je web­site. Hoe meer rel­e­vante links op je web­site hoe hoger de pag­i­nawaarde wordt. Onder elk woord een link heeft geen enkele invloed op de zoekmachines. 

Externe links

Op heel veel manieren kan je externe links verkri­j­gen. Als een web­site een link van jouw web­site op zijn web­site plaatst, noe­men ze dat een back­link. Eigen­lijk is het doel dat je de pop­u­lar­iteit van je web­site ver­hoogt, op die manier wordt je in de zoek­ma­chines gemakke­lijk gevon­den. Wat je moet doen is: aan­melden bij ver­schil­lende pagina’s, spreek met klanten, part­ners en lever­anciers af dat ze naar jouw bedri­jf linken, blogs schri­jven en op social media delen en links ruilen met andere web­sites. Het aller­be­lan­grijk­ste is dat je web­site goed werkt en nut­tige infor­matie heeft voor bezoek­ers. Natu­urlijk kan je dit alles ook gewoon lat­en door een SEO bureau. Die zor­gen ervoor dat dit alles pri­ma geregeld wordt. 

SEO uitbest­e­den

Wan­neer je een groot mar­ke­teers team hebt, kan je ervoor kiezen om de SEO uitbest­e­den. Het SEO bureau zorgt voor een goede strate­gie en waakt daar ook over. Het uitbest­e­den is vaak wel een logis­che keuze. Het heeft ook zo zijn voorde­len voor je website. 


Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.