...

10 fun facts over beleggen in de US markets

2 september 2019, 07:30 | US Markets Redactie | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

De Lon­don Stock Exchange (LSE) en onze eigen Euronext Ams­ter­dam, zijn uit­er­aard grote en wereld­wi­jd bek­ende han­dels­beurzen. Maar miss­chien wel de meest bek­ende van alle­maal, is de Amerikaanse New York Stock Exchange (NYSE), één van de US mar­kets, waar deze web­site haar naam aan dankt. Naast de NYSE, is ook de NAS­DAQ verte­gen­wo­ordigd in menig beleg­gingsporte­feuille. Daarom hebben wij een aan­tal (opval­lende) feit­jes over de US mar­kets voor u verzameld.The big Board

De New York Stock Exchange is de groot­ste beurs van de wereld en kent daarom de bij­naam, The big Board. De beurs opende haar deuren in 1792. Tegen de verwacht­ing in, was ons eigen kikker­land­je het eerste land waar een beursvlo­er opende. De effecten­beurs in Ams­ter­dam werd in al 1602 geopend en was de eerste échte aan­de­len­beurs ter wereld.

Toe­lat­ing­seisen voor de NYSE 

Wil een bedri­jf zich noteren aan de New York Stock Exchange, dan gelden daar strenge regels voor. Zo moet een bedri­jf $100 miljoen aan aan­de­len uit­geven en in de drie vooraf­gaande jaren een omzet hebben gemaakt van min­i­maal $10 miljoen. 

Blue chips

Deze term is in 1923 in het lev­en geroepen door Dow Jones medew­erk­er, Oliv­er Gin­gold. Hij bedacht deze term, afgeleid van de hoogst gewaardeerde blauwe pok­er­chip, voor hoog gepri­js­de aan­de­len. Van­daag de dag, staat de term blue chip niet meer enkel voor dure aan­de­len, maar ook voor aan­de­len van befaamde bedri­jven die de tijd­stest hebben doorstaan. Bedri­jven als Apple, Coca Cola & Boe­ing zijn bek­ende voor­beelden van blue chips.

FANG à FAANG

De meest pop­u­laire aan­de­len bin­nen de Tech sec­tor wor­den samen de FANG genoemd. Dit acroniem staat voor Face­book, Ama­zon, Net­flix en Google (Alpha­bet). In 2017 is hier een tweede a’ bijgekomen. Namelijk die van Apple. Alle vijf FAANG bedri­jven wor­den ver­han­deld op de US mar­ket, NAS­DAQ en zijn geregeld terug te vin­den in de NASDAQ100.

Het duurste aan­deel van de NYSE

Het duurste aan­deel te koop op de NYSE is dat van Berk­shire Hath­away. CEO War­ren Buf­fett en vice-voorzit­ter Char­lie Munger hebben decen­ni­alang gew­erkt om een opmerke­lijk, ges­taag bedri­jf te creëren. Sinds 12 maart 2019 telt de mark­tkap­i­tal­isatie $500 mil­jard, wat het één van s werelds groot­ste beursgeno­teerde bedri­jven maakt. Reden voor de hoge pri­js is het feit dat Klasse A-aan­de­len van dit con­glom­er­aat nooit een aan­de­len­splits­ing zullen ondergaan. 

De huidi­ge pri­js per aan­deel is maar lief­st $304,000. Klanten van online bro­ker DEGIRO betal­en echter slechts €0,50 + $0,004 per aandeel.

NASDAQ100 neemt de 100 niet zo nauw 

De NASDAQ100 is één van de drie belan­grijk­ste index­en voor de US mar­kets. Hierin wor­den de 100 groot­ste niet-finan­ciële bedri­jven verte­gen­wo­ordigt, die op de NAS­DAQ wor­den ver­han­deld. In tegen­stelling tot wat de naam impliceert, staan er geen 100 maar 103 bedri­jven op de lijst. Naast sim­pel­weg tot de top-100 behoren, gelden er nog een aan­tal andere regels om toege­lat­en te wor­den tot deze befaamde index. Om in aan­merk­ing te komen, moet de uit­gev­er bijvoor­beeld een gemid­deld vol­ume hebben van 200,000 aan­de­len per dag. 

De oor­sprong van de Dow Jones 

De Dow Jones Indus­tri­al Aver­age (DJIA), verte­gen­wo­ordigt de 30 groot­ste bedri­jven die wor­den ver­han­deld op zow­el de NYSE- als de NAS­DAQ. Haar naam is te danken aan Wall Street Jour­nal redac­teur, Charles Dow en zijn medew­erk­er Edward Jones.

One man can move the world

De groot­ste koers­dal­ing aller tij­den op de Dow Jones, is aan­gericht door één enkele beleg­ger. In slechts enkele minuten wer­den op 6 mei 2010 998,5 pun­ten (ongeveer 9%) van de Dow Jones geveegd. Ini­tieel werd gedacht dat het ging om ‘’high-fre­quen­cy trad­ing’’, maar het bleek te gaan om de verkoop van maar lief­st 4.1 mil­jard future con­tracten door Wad­dell & Reed Financial. 

De dol­lar domineert 

De Euro, Yen, Pond, Zwit­serse Franc, Canadese, Aus­tralis­che en Nieuw-Zee­landse dol­lar. Alle­maal zijn ze verte­gen­wo­ordigd op de beurs. Forex (for­eign exchange) trad­ing, ook wel val­u­ta­han­del is één van de snelst bewe­gende mark­ten, met name gebaseerd op spec­u­latie. De US dol­lar dom­i­neert in de wereld van forex. 87% van de online forex trades heeft betrekking op de US dollar. 

Is deze spec­u­latieve snelle markt iets te onzek­er voor u, maar wilt u wel in pro­ducten in andere val­u­ta beleggen? Neem dan eens een kijk­je bij online bro­ker DEGIRO. Een gratis account geeft u toe­gang tot ruim 50 beurzen wereld­wi­jd èn de mogelijkheid tot val­utawis­sel­ing door mid­del van Aut­oFX. Hier­mee wis­selt het sys­teem het exacte bedrag dat u voor een trans­ac­tie nodig heeft, wan­neer u een prod­uct aan- of verkoop in een andere val­u­ta dan uw lokale val­u­ta. Dit geeft u de mogelijkheid om wereld­wi­jd te investeren vanu­it uw lokale valuta.

Recorddag voor de New York Stock Exchange

Het hoog­ste vol­ume ooit geme­ten op de NYSE, was op 4 jan­u­ari 2001. Die dag wer­den er maar lief­st 2.129.445.637 aan­de­len ver­han­deld. Het andere uiter­ste is behaald op 16 maart 1830, die dag wer­den er slechts 31 aan­de­len verhandeld.

Over DEGIRO

Door de uit­zon­der­lijke com­bi­natie van lage tarieven, uit­ge­brei­de wereld­wi­jde han­delsmo­gelijkhe­den en een gebruiksvrien­delijk plat­form is DEGIRO uit­ge­groeid tot een van de groot­ste bro­kers van Europa. Actief in 18 lan­den en ruim 40 keer inter­na­tion­aal bekroond, bieden zij aan­de­len op de groot­ste en bek­end­ste beurzen wereld­wi­jd. Een DEGIRO account geeft namelijk toe­gang tot ruim 50 mark­ten, verdeeld over 30 lan­den. Met betrekking tot de US mar­kets bieden zij ruim 5000 ver­schil­lende aan­de­len. Daar­naast kunt u via DEGIRO beleggen in index­op­ties en index futures op US mar­kets. Bek­ijk hier de mogelijkhe­den en open van­daag nog een account.

Let op: beleggen gaat gepaard met risico’s. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. 

Deze con­tent is geschreven in samen­werk­ing met DEGIRO

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 573.46 -3.37 -0.58%
AEX Fut 573.85 -2.9 -0.5%
DAX 12380.31 -88.22 -0.71%
DAX Fut 12414 5.25 0.04%
DOW 27076.82 -142.7 -0.52%
DOW 30 Future 27127 17 0.06%
DJ Transp. 10730.28 -83.34 -0.77%
SP500 2997.96 -9.43 -0.31%
SP Fut 3006 1.5 0.05%
NSDQ 8153.54 -23.17 -0.28%
NSDQ100 7852.41 -40.54 -0.51%
NSDQ Fut 7893 5.25 0.07%
BEL20 3700.19 -30.05 -0.81%
CAC40 5602.23 -53.22 -0.94%
FTSE 100 7321.41 -46.05 -0.63%
SMI 9969.19 -78.15 -0.78%
SEMISOXX 1594.49 -11.16 -0.7%
RSL2000 1583.68 3.72 0.24%
Name Last Change %
Nikkei 21988.29 228.68 1.05%
H.SENG 27124.55 -228.14 -0.83%
Shanghai 3030.75 -0.48 -0.02%
KS11 2062.22 13.02 0.64%
STI 3203.93 -7.56 -0.24%
TWI 10898.13 70.58 0.65%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 103680.41 179.23 0.17%
Merival 30561.27 424.99 1.41%
IPC Mex. 42841.46 171.05 0.4%
KLSE 1601.25 0.25 0.02%
Indon. 6219.44 -115.41 -1.82%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10831.75 -31.66 -0.29%
Tase 1608.77 -0.39 -0.02%
Name Last Change %
Olie 61.88 0.22 0.36%
Brent 68.01 -0.05 -0.07%
Gas 2.687 -0.001 -0.04%
Goud 1506.15 0.3 0.02%
GLD Eur/Oz 1368.978 0.273 0.02%
GLD Eur/Kg 44013.677 8.767 0.02%
Zilver 17.913 -0.005 -0.03%
Zlv Eur/Oz 16.282 -0.005 -0.028%
Zlv Eur/Kg 523.465 -0.146 -0.028%
Koper 2.646 0.004 0.15%
Alu 1787.75 -23 -1.27%
Nikkel 17285 -465 -2.62%
Lood 2096 -13.75 -0.65%
Zink 2356 -35 -1.46%
PLT 939.7 0.85 0.09%
PLD 1600.35 3.4 0.21%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1001 0.0002 0.02%
EUR-YEN 118.92 0.02 0.02%
EUR-GBP 0.8852 0.0006 0.07%
EUR-SFR 1.0925 0.0009 0.09%
USD/Yen 108.12 0.01 %
GBP-USD 1.2423 -0.0003 -0.02%
USD Index 98.185 0.355 0.36%
TREAS10 1.843 -0.056 -2.94%
TREAS30 2.315 -0.061 -2.58%
Bitcoin 10348 32 0.31%
Bitcoin Cash 307.62 4.42662 1.46%
Ethereum (US$) 198.27 8.66495 4.57%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 72.901 2.74317 3.91%
Name Last Change %
VIX 14.67 0.93 6.77%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  23:59 ...
 • ...
  23:44 Er is hoop : een vrouwelijke minister van Kenia gaat het probleem van...
 • ...
  23:38 Het probleem zit hem in, als je commentaar geeft, dit soms als...
 • ...
  23:11 Daar gaat crypto weer.
 • ...
  22:43 Https://youtu.be/152OoTVjFOs
 • ...
  22:35 Kans op meerdere rate cuts neemt steeds verder...
 • ...
  22:33 Kans op meerdere rate cuts neemt steeds verder...
 • ...
  22:19 Mooi, aanpakken deze criminelen.
 • ...
  22:18 Snap de gedachte van deze bericht niet..
 • ...
  22:08 16/09/2019 22:01:24 // US Pres Trump: Oil Prices Have Not Risen That...

Twitter @usmarkets