...

10 fun facts over beleggen in de US markets

2 september 2019, 07:30 | US Markets Redactie | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

De Lon­don Stock Exchange (LSE) en onze eigen Euronext Ams­ter­dam, zijn uit­er­aard grote en wereld­wi­jd bek­ende han­dels­beurzen. Maar miss­chien wel de meest bek­ende van alle­maal, is de Amerikaanse New York Stock Exchange (NYSE), één van de US mar­kets, waar deze web­site haar naam aan dankt. Naast de NYSE, is ook de NAS­DAQ verte­gen­wo­ordigd in menig beleg­gingsporte­feuille. Daarom hebben wij een aan­tal (opval­lende) feit­jes over de US mar­kets voor u verzameld.The big Board

De New York Stock Exchange is de groot­ste beurs van de wereld en kent daarom de bij­naam, The big Board. De beurs opende haar deuren in 1792. Tegen de verwacht­ing in, was ons eigen kikker­land­je het eerste land waar een beursvlo­er opende. De effecten­beurs in Ams­ter­dam werd in al 1602 geopend en was de eerste échte aan­de­len­beurs ter wereld.

Toe­lat­ing­seisen voor de NYSE 

Wil een bedri­jf zich noteren aan de New York Stock Exchange, dan gelden daar strenge regels voor. Zo moet een bedri­jf $100 miljoen aan aan­de­len uit­geven en in de drie vooraf­gaande jaren een omzet hebben gemaakt van min­i­maal $10 miljoen. 

Blue chips

Deze term is in 1923 in het lev­en geroepen door Dow Jones medew­erk­er, Oliv­er Gin­gold. Hij bedacht deze term, afgeleid van de hoogst gewaardeerde blauwe pok­er­chip, voor hoog gepri­js­de aan­de­len. Van­daag de dag, staat de term blue chip niet meer enkel voor dure aan­de­len, maar ook voor aan­de­len van befaamde bedri­jven die de tijd­stest hebben doorstaan. Bedri­jven als Apple, Coca Cola & Boe­ing zijn bek­ende voor­beelden van blue chips.

FANG à FAANG

De meest pop­u­laire aan­de­len bin­nen de Tech sec­tor wor­den samen de FANG genoemd. Dit acroniem staat voor Face­book, Ama­zon, Net­flix en Google (Alpha­bet). In 2017 is hier een tweede a’ bijgekomen. Namelijk die van Apple. Alle vijf FAANG bedri­jven wor­den ver­han­deld op de US mar­ket, NAS­DAQ en zijn geregeld terug te vin­den in de NASDAQ100.

Het duurste aan­deel van de NYSE

Het duurste aan­deel te koop op de NYSE is dat van Berk­shire Hath­away. CEO War­ren Buf­fett en vice-voorzit­ter Char­lie Munger hebben decen­ni­alang gew­erkt om een opmerke­lijk, ges­taag bedri­jf te creëren. Sinds 12 maart 2019 telt de mark­tkap­i­tal­isatie $500 mil­jard, wat het één van s werelds groot­ste beursgeno­teerde bedri­jven maakt. Reden voor de hoge pri­js is het feit dat Klasse A‑aandelen van dit con­glom­er­aat nooit een aan­de­len­splits­ing zullen ondergaan. 

De huidi­ge pri­js per aan­deel is maar lief­st $304,000. Klanten van online bro­ker DEGIRO betal­en echter slechts €0,50 + $0,004 per aandeel.

NASDAQ100 neemt de 100 niet zo nauw 

De NASDAQ100 is één van de drie belan­grijk­ste index­en voor de US mar­kets. Hierin wor­den de 100 groot­ste niet-finan­ciële bedri­jven verte­gen­wo­ordigt, die op de NAS­DAQ wor­den ver­han­deld. In tegen­stelling tot wat de naam impliceert, staan er geen 100 maar 103 bedri­jven op de lijst. Naast sim­pel­weg tot de top-100 behoren, gelden er nog een aan­tal andere regels om toege­lat­en te wor­den tot deze befaamde index. Om in aan­merk­ing te komen, moet de uit­gev­er bijvoor­beeld een gemid­deld vol­ume hebben van 200,000 aan­de­len per dag. 

De oor­sprong van de Dow Jones 

De Dow Jones Indus­tri­al Aver­age (DJIA), verte­gen­wo­ordigt de 30 groot­ste bedri­jven die wor­den ver­han­deld op zow­el de NYSE- als de NAS­DAQ. Haar naam is te danken aan Wall Street Jour­nal redac­teur, Charles Dow en zijn medew­erk­er Edward Jones.

One man can move the world

De groot­ste koers­dal­ing aller tij­den op de Dow Jones, is aan­gericht door één enkele beleg­ger. In slechts enkele minuten wer­den op 6 mei 2010 998,5 pun­ten (ongeveer 9%) van de Dow Jones geveegd. Ini­tieel werd gedacht dat het ging om ‘’high-fre­quen­cy trad­ing’’, maar het bleek te gaan om de verkoop van maar lief­st 4.1 mil­jard future con­tracten door Wad­dell & Reed Financial. 

De dol­lar domineert 

De Euro, Yen, Pond, Zwit­serse Franc, Canadese, Aus­tralis­che en Nieuw-Zee­landse dol­lar. Alle­maal zijn ze verte­gen­wo­ordigd op de beurs. Forex (for­eign exchange) trad­ing, ook wel val­u­ta­han­del is één van de snelst bewe­gende mark­ten, met name gebaseerd op spec­u­latie. De US dol­lar dom­i­neert in de wereld van forex. 87% van de online forex trades heeft betrekking op de US dollar. 

Is deze spec­u­latieve snelle markt iets te onzek­er voor u, maar wilt u wel in pro­ducten in andere val­u­ta beleggen? Neem dan eens een kijk­je bij online bro­ker DEGIRO. Een gratis account geeft u toe­gang tot ruim 50 beurzen wereld­wi­jd èn de mogelijkheid tot val­utawis­sel­ing door mid­del van Aut­oFX. Hier­mee wis­selt het sys­teem het exacte bedrag dat u voor een trans­ac­tie nodig heeft, wan­neer u een prod­uct aan- of verkoop in een andere val­u­ta dan uw lokale val­u­ta. Dit geeft u de mogelijkheid om wereld­wi­jd te investeren vanu­it uw lokale valuta.

Recorddag voor de New York Stock Exchange

Het hoog­ste vol­ume ooit geme­ten op de NYSE, was op 4 jan­u­ari 2001. Die dag wer­den er maar lief­st 2.129.445.637 aan­de­len ver­han­deld. Het andere uiter­ste is behaald op 16 maart 1830, die dag wer­den er slechts 31 aan­de­len verhandeld.

Over DEGIRO

Door de uit­zon­der­lijke com­bi­natie van lage tarieven, uit­ge­brei­de wereld­wi­jde han­delsmo­gelijkhe­den en een gebruiksvrien­delijk plat­form is DEGIRO uit­ge­groeid tot een van de groot­ste bro­kers van Europa. Actief in 18 lan­den en ruim 40 keer inter­na­tion­aal bekroond, bieden zij aan­de­len op de groot­ste en bek­end­ste beurzen wereld­wi­jd. Een DEGIRO account geeft namelijk toe­gang tot ruim 50 mark­ten, verdeeld over 30 lan­den. Met betrekking tot de US mar­kets bieden zij ruim 5000 ver­schil­lende aan­de­len. Daar­naast kunt u via DEGIRO beleggen in index­op­ties en index futures op US mar­kets. Bek­ijk hier de mogelijkhe­den en open van­daag nog een account.

Let op: beleggen gaat gepaard met risi­co’s. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. 

Deze con­tent is geschreven in samen­werk­ing met DEGIRO

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 615.57 3.51 0.57%
AEX Fut 614.65 2.55 0.42%
DAX 13526.13 96.7 0.72%
DAX Fut 13520.75 62.75 0.47%
DOW 29348.1 50.46 0.17%
DOW 30 Future 29272.5 32.5 0.11%
DJ Transp. 11278.85 -26.12 -0.23%
SP500 3329.62 12.81 0.39%
SP Fut 3323.5 7 0.21%
NSDQ 9388.94 31.81 0.34%
NSDQ100 9173.73 48.73 0.53%
NSDQ Fut 9172 38.5 0.42%
BEL20 4007.2 19.43 0.49%
CAC40 6100.72 61.69 1.02%
FTSE 100 7674.56 64.75 0.85%
SMI 10841.82 148.3 1.39%
SEMISOXX 1916.62 12.69 0.67%
RSL2000 1699.47 -5.75 -0.34%
Name Last Change %
Nikkei 24041.26 108.13 0.45%
H.SENG 29056.42 173.38 0.6%
Shanghai 3075.5 1.41 0.05%
KS11 2250.57 2.52 0.11%
STI 3281.03 3.03 0.09%
TWI 12090.29 23.36 0.19%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 118478.3 1774.09 1.52%
Merival 42339.82 -22.52 -0.05%
IPC Mex. 45817.76 514.68 1.14%
KLSE 1595.81 7.93 0.5%
Indon. 6291.66 5.61 0.09%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 11800.21 62.35 0.53%
Tase 1718.34 12.24 0.72%
Name Last Change %
Olie 58.78 0.26 0.44%
Brent 65.1 0.48 0.74%
Gas 1.998 -0.079 -3.8%
Goud 1557.35 6.85 0.44%
GLD Eur/Oz 1404.41 6.177 0.44%
GLD Eur/Kg 45152.823 198.605 0.44%
Zilver 18.032 0.093 0.52%
Zlv Eur/Oz 16.261 0.084 0.516%
Zlv Eur/Kg 522.808 2.696 0.516%
Koper 2.846 -0.001 -0.04%
Alu 1804.75 -3.75 -0.21%
Nikkel 13937.5 140 1.01%
Lood 1979.5 -4 -0.2%
Zink 2428.75 30.25 1.26%
PLT 1027.05 25.85 2.58%
PLD 2250.4 72.6 3.33%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1089 -0.0044 -0.4%
EUR-YEN 122.12 -0.48 -0.39%
EUR-GBP 0.8522 0.0013 0.15%
EUR-SFR 1.0732 -0.0003 -0.03%
USD/Yen 110.13 0.01 %
GBP-USD 1.3009 -0.0067 -0.5%
USD Index 97.393 0.331 0.34%
TREAS10 1.825 0.016 0.88%
TREAS30 2.285 0.026 1.15%
Bitcoin 8925.2 44.3 0.5%
Bitcoin Cash 354.52 -15.58126 -4.21%
Ethereum (US$) 176.96 5.53696 3.23%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 60.414 -0.88889 -1.45%
Name Last Change %
VIX 12.1 -0.22 -1.79%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  22:27 Ik wil een dip
 • ...
  21:10 Op naar de 618
 • ...
  20:30 Hij reageert alleen op de quote..
 • ...
  20:17 Het is niet moeilijk, om Guy na te praten ( hetzelfde zeggen )
 • ...
  19:07 De market maker. Maakt blijkbaar iedere keer een nieuw senario Wat...
 • ...
  18:40 Nope
 • ...
  18:20 I am here !
 • ...
  18:07 Is mogelijk ik weet ook niet of het maandag dinsdag of woensdag gaat...
 • ...
  18:05 You are here
 • ...
  18:00 David Rosenberg, Chief Economist & Strategist of Rosenberg Research,...

Twitter @usmarkets