...

Bitcoin en Ethereum: CRASH of hypermania?

8 januari 2018, 12:57 | Trader Guy | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 12 / 12 | (0)

Over de Bit­coin en de Ethereum ger­ak­en men niet uit­gepraat, zelf kri­jg ik elke week tal van vra­gen erover en zoeken nieuwe beleg­gers (of hoe moeten we die nieuwe groep noe­men?) volop naar alter­natieven voor die Bit­coin en de Ethereum. Het ver­toont heel veel gelijkenis­sen met vroeger het Goud en Zil­ver, met de Inter­net hype en de vele nieuwe IPO’s (nieuwe onbek­ende inter­net aan­de­len) waar we ook dit gedrag hebben gezien. Plots koopt men iets waar er totaal geen weet van is, het klinkt raar maar het is ontzettend gevaar­lijk.

Cryp­tocur­ren­cy mania:
We ken­nen de grafiek waar we een bubbelfase zien, dat gaat door tot we een soort Nieuw Par­a­dig­ma” te pakken hebben, ofwel over­dri­jv­ing, blind kopen zon­der er maar iets vanaf te weten of iets niet willen mis­sen. Als lei­draad neem ik dan ook de Bit­coin omdat deze dig­i­tale munt de lei­der is en dat zal bli­jven, lat­en we zeggen de Google of Ama­zon vanu­it de inter­net­bubbel eind jaren 90. Daarom zeg ik ook dat de Bit­coin zal bli­jven bestaan net zoals de Ethereum of de Rip­ple en enkele andere grote spel­ers bin­nen deze nieuwe markt. 

Via deze analyse wil ik echter wel lat­en zien waar we op dit moment staan en vooral bij de Bit­coin die een wel opval­lend gelijkaardig par­cours af legt als de the­o­retis­che voorstelling van een bubbel. Het is niet de eerste bubbel die we zien, de afgelopen 20 jaar hebben we er nogal wat voor­bij zien komen en alle­maal eindi­gen ze na een Nieuw Par­a­dig­ma” ofwel vol­gens de the­o­retis­che route naar de top. Nu wil ik absolu­ut niet zeggen dat de TOP er al staat al lijkt het erop dat het goed mogelijk is gezien de Bit­coin een lagere top aan het neerzetten is net zoals we op de grafiek van tra­di­tionele bubbels kun­nen zien. Daarmee is de kans op een top aan­wezig, nu moet de route omlaag nog een ver­volg kri­j­gen de komende weken, het wor­den dus hoe dan ook span­nende tij­den voor de cryptomunten.

Hieron­der de the­o­retis­che grafiek met daaron­der de grafiek van de Bit­coin (bijgew­erkt tot maandag om 12 uur). We vol­gen het met de nodi­ge belang­stelling en zullen zien of het pub­liek bijkoopt of niet, dat er velen zullen bli­jven zit­ten is vri­jwel zek­er tij­dens de eerste grote poot omlaag, laat ik zeggen tot rond de 900010.000 dol­lar, pas onder die zone zal er paniekverkoop vol­gen door eerst angst (fear) en lat­er door de bek­ende capit­u­latie peri­ode. Daarom voorzie ik nog sneller dan velen denken de 5000 – 6000 dol­lar op de bor­den ver­schi­j­nen wat betre­ft de Bitcoin.

Hieron­der de grafieken, de overeenkomst is redelijk goed te zien, of het in de prak­tijk het­zelfde zal wor­den valt af te wacht­en, wel zijn de emoties na elke bubbel herken­baar, maakt niet uit met wat het is. De hezucht en over­dri­jv­ing hebben al voor een mogelijke top gezorgd eind 2017.

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart

US Mar­kets

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »