...

Nivea, de blauwwitte klassieker

4 september 2009, 17:53 | US Markets Redactie | leestijd: 8 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

Neen, dit is geen verkapte réclame. We willen u het boeiende relaas bren­gen van het ontstaan van een door en door bek­end prod­uct dat al jaren zijn plaats heeft gevon­den in alle lagen van de maatschappij. 


Nivea, de blauwwitte klassieker


Het begon met een bezoek, enkele dagen gele­den, aan de D-Day-stran­den in Nor­mandië. In een als muse­um heringerichte bunker, die deel uit­maak­te van een Duitse kust­bat­ter­ij, zagen we in een vit­rine met far­ma­ceutis­che en ver­zorg­ing­spro­ducten o.m. een gehavend en geblutst doos­je Nivea-crème. 
Dat lei­d­de alvast tot twee con­clusies: Nivea werd al gebruikt in 1944 en het was meer dan een prod­uct van Duitse herkomst, hoewel we er tot van over­tu­igd waren dat het in Frankrijk was ontstaan. 


Thuis, na een bezoek­je aan de bad­kamer, kon­den we in een mum van tijd een col­lec­tie pro­ducten van het­zelfde merk te voorschi­jn halen. En die enkele pot­jes en flesjes zijn het top­je van een smeuïge ijs­berg, zoals zal blijken. 

Het gaat om zo een van die pro­duct­na­men die in het col­lec­tieve geheugen geëtst zijn. Ook deze zomer zal het woord Nivea meer dan enkele keren gevallen zijn op en rond stran­den, speelpleinen, berg­paden, boten en boot­jes en alle plekken waar mensen hun huid proberen te vri­jwaren tegen uit­droging en/​of ver­brand­ing. Om maar te zwi­j­gen van de dames die hun haar wasten en hun lip­pen stift­ten met het oog op een avond­je uit en van de heren die Nivea scheer­schuim nodig hebben in de dagelijkse stri­jd tegen het kop­pig weerk­erende baardhaar. 

Van in onze studi­eti­jd herin­ner­den we ons nog, dat het hoofd­in­grediënt van deze crème een waterige emulsie van lanos­terol is, waar­van we ten beho­eve van de chemief­reaks hier­boven de for­mule plaat­sen, met dank aan het tek­st­boek Organ­ic Chem­istry’, van L. en M. Fieser. Dit boek leert ons ook, dat de grond­stof voor dit prod­uct schapen­wol is. Lana’ is Lati­jn voor wol, denk aan het Franse woord laine’.

We vroe­gen ons af wat achter de naam Nivea ver­bor­gen is, zetten onze Google­muts op en neus­den wat rond op het internet.


De man die op het idee kwam om het gezuiverde vet uit schapen­wol te gaan gebruiken als basis van vocht­in­bren­gende crème was Oscar Tro­plowitz (18631918). Van oor­sprong was hij een Pool uit Silez­ië, maar het groot­ste deel van zijn lev­en bracht hij door in Ham­burg. Op 25-jarige leefti­jd behaalde hij aan de beroemde uni­ver­siteit van Hei­del­berg een dubbele titel, nl. doc­tor in de filosofie (wat toen weten­schap­pen betek­ende) en mag­is­ter in de vri­je kun­sten. Twee jaar lat­er, in het jaar 1890, ves­tigde hij zich te Ham­burg. Hij zat blijk­baar goed bij kas, want hij kon daar prompt de fir­ma Fab­rik der­mother­a­peutis­ch­er Prä­parate’, een bedri­jf met 11 medew­erk­ers, overne­men van de stichter, Paul C. Beiersdorf. 

Tro­plowitz was zich er ook van bewust dat zijn Poolse naam niet goed in de markt lag, want hij doopte zijn acquisi­tie Beiers­dorf AG’. 

Het bedri­jf (www​.beiers​dorf​.nl) is thans beursgeno­teerd en telt meer dan 17.000 medew­erk­ers wereld­wi­jd. Maar voor het zover is ger­aakt, moesten heel wat bocht­en en hin­dernissen genomen wor­den. In de begin­jaren na de over­name door Tro­plowitz pro­duceerde het bedri­jf vooral zal­ven voor huid­ver­zorg­ing. In 1901 bracht het een drukgevoelig kleefver­band op de markt onder de merk­naam Leuko­plast, in 1909 gevol­gd door Label­lo, voor lipver­zorg­ing. Dit waren en zijn nog steeds suc­ce­spro­ducten. Lat­er zijn daar nog oude bek­enden bijgekomen, zoals Tesa kleef­band en Hansaplast hechtpleisters. 

Maar Tro­plowitz broed­de in de jaren dat hij met zijn overgenomen bedri­jf startte op iets anders, iets veel grot­ers. Hij wist nl., dat voor huid­ver­zorg­ing eigen­lijk geen enkele degelijke crème voorhan­den was. Het­geen men in die dagen had, waren smeersels op basis van dier­lijk en/​of plan­taardig vet. Deze had­den de onaan­ge­name eigen­schap na korte tijd ranzig te wor­den en wie wil er nu ron­dopen met rond zich een geur van sterke bot­er? Verder gaven deze vet­ten prob­le­men bij het emul­geren met water, ze had­den dik­wi­jls de neig­ing te schei­den in een gelige laag water onder­aan met daar­boven een vet­tige klodder. 

Waarom is dat emul­geren dan zo belan­grijk? Om vocht in de huid in te bren­gen, is een truuk­je nodig, omdat de huid de neig­ing heeft water af te stoten. Dus wat doe je? Je maakt een emulsie van water in vet, waar­door het water als het ware ver­bor­gen wordt. Je smeert je in met deze pas­ta, de huid neemt het vet gretig op en zo komt het water waar het zijn moet.

Tro­plowitz wilde een crème ontwikke­len, die vocht kon inbren­gen én die niet stonk na korte tijd. Hij zocht con­tact met een bek­wame der­ma­toloog, Paul Unna (18501929), die hem aan­raadde de scheikundi­ge Isaac Lif­schütz in dienst te nemen. Het was deze laat­ste die ont­dek­te, dat je uit schapen­wol lanos­terol kunt isol­eren en deze omzetten in het gemakke­lijk emul­geer­bare eucer­it. En eucer­it heeft een heel gam­ma inter­es­sante eigen­schap­pen: je kunt het mooi men­gen met water tot een gladde zalf, deze emulsie is heel sta­biel en sneeuwwit en bove­nal, eucer­it wordt nooit ranzig. 

Tro­plowitz was in de wolken en hoorde in de verte de kas­sa al rinke­len. Nu nog een naam, dacht hij en die vond hij vlug via zijn ken­nis van het Lati­jn. Mijn pas­ta is zo wit als sneeuw, dacht hij, en sneeuw is in het Lati­jn niveus’ en als ik wil zeggen als sneeuw’, dan wordt het nivea’. Bin­go! (of het equiv­a­lent hier­van in het prille begin van de 20ste eeuw). 

Vanaf het begin was Nivea een dav­erend suc­ces. De dames van de gegoede burg­er­ij in die dagen von­den dat je huid zo wit mogelijk moest zijn, want een getaande huid­skleur betek­ende dat je in weer en wind moest werken voor de kost en dat paste niet voor een dame van stand. En Nivea hield de huid niet alleen soe­pel, maar ook blank. Bin­nen het jaar na de lancer­ing ging een half miljoen tubes de deur uit. 

Suc­ces trekt namaak aan, en zo zien we dat in de 1920’-1930’er jaren imi­taties opduiken. Van in het begin bekampte Beiers­dorf deze con­cur­renten hard­nekkig en tot van­daag lopen er nog recht­sza­k­en omtrent oneer­lijke concurrentie. 

Onder­tussen is het gam­ma Nivea sterk uit­ge­breid en omvat meer dan 400 pro­ducten. Aan lanos­terol hebben zich hon­der­den andere ingrediën­ten toegevoegd en de toepassin­gen zijn legio. Neem maar een kijk­je in een super­markt of in een zaak voor ver­zorg­ings- en schoonheidproducten. 

Maar zoals we hoger al zeg­den, het is alle­maal niet van een leien dak­je gelopen. De ellende begon in de 1930’er jaren, ten tijde van de opkomst van nazi-Duit­s­land. De nazi’s noem­den Nivea de crème van de Joden’ omdat de toen­ma­lige CEO een Jood was, genaamd Willy Jacob­sohn. Deze werd in 1933 ged­won­gen zijn plaats af te staan aan een niet-Jood en hij week uit naar Ams­ter­dam om van daaruit de fil­ialen te leiden.

Na de onder­gang van de nazi’s in 1945 maak­ten de Geal­lieer­den zich meester van het gebruik van het merk buiten Duit­s­land. Maar van het begin van de 1950’er jaren besloot de bedri­jf­slei­d­ing in Duit­s­land zich hun oor­spronke­lijk merk terug te ver­w­er­ven. Dit luk­te in 1952 in Ned­er­land. Frankrijk was een taaiere brok en keerde eerst in 1974 terug naar de heimat. Het lang­ste duurde de stri­jd in het VK, waar eerst in 1992 de groep Smith & Nephew het merk Nivea terug­gaf aan het moeder­huis. Dit is de reden, waarom nu nog mensen denken dat Nivea Brits of Frans is. En vol­gens Polen is het van Poolse origine. 

Zo ziet u maar, suc­ces heeft vele vaders. Maar de blauwwitte klassiek­er zal over een twee­t­al jaren zijn 100ste ver­jaardag vieren, zoveel is zeker.


Jan Van Besauw 
Pub­li­cist voor US Markets
________________________________________
Onder­getek­ende is een gepen­sioneerde mar­ket­ing man­ag­er. Hij schri­jft voor US Mar­kets o.m. columns, nieuws­bericht­en en artike­len over diverse onder­w­er­pen. Hij heeft op het moment van schri­jven geen materieel belang of bez­it in de bespro­ken bedri­jven of beleggingsinstrumenten.

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Koersen

Name Last Change %
AEX 571.21 1.95 0.34%
AEX Fut 566.55 -2.7 -0.48%
DAX 12430.97 43.63 0.35%
DAX Fut 12408 5.5 0.04%
DOW 27335.63 -23.53 -0.09%
DOW 30 Future 27326 8 0.03%
DJ Transp. 10794.59 193.56 1.83%
SP500 3004.04 -10.26 -0.34%
SP Fut 3006.5 1 0.03%
NSDQ 8222.8 -35.39 -0.45%
NSDQ100 7927.08 -39.85 -0.5%
NSDQ Fut 7942.75 5.5 0.07%
BEL20 3649.64 27.01 0.75%
CAC40 5614.38 36.17 0.65%
FTSE 100 7577.2 45.48 0.6%
SMI 9850.52 41.94 0.43%
SEMISOXX 1499.64 -16.28 -1.07%
RSL2000 1561.76 0.92 0.06%
Name Last Change %
Nikkei 21535.25 -150.65 -0.69%
H.SENG 28619.62 64.74 0.23%
Shanghai 2937.62 -4.57 -0.16%
KS11 2091.87 9.39 0.45%
STI 3360.03 12.08 0.36%
TWI 10886.05 9.62 0.09%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 103775.41 -27.28 -0.03%
Merival 41788.26 531.66 1.29%
IPC Mex. 42984.97 -78.98 -0.18%
KLSE 1668.94 -3.43 -0.21%
Indon. 6401.88 -16.35 -0.25%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10651.2 -15.36 -0.14%
Tase 1592.36 -6.57 -0.41%
Name Last Change %
Olie 57.63 0.13 0.23%
Brent 64.38 0.04 0.06%
Gas 2.317 -0.001 -0.04%
Goud 1407.35 -0.3 -0.02%
GLD Eur/Oz 1255.33 -0.268 -0.021%
GLD Eur/Kg 40359.783 -8.603 -0.021%
Zilver 15.592 0.004 0.03%
Zlv Eur/Oz 13.908 0.004 0.026%
Zlv Eur/Kg 447.145 0.115 0.026%
Koper 2.697 0.002 0.07%
Alu 1843.25 0.5 0.03%
Nikkel 13950 285 2.09%
Lood 1980 -0.75 -0.04%
Zink 2466.75 25.75 1.05%
PLT 844.2 0.5 0.06%
PLD 1524.7 0 0%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1211 0.0003 0.02%
EUR-YEN 121.31 0.05 0.04%
EUR-GBP 0.9032 0.0002 0.02%
EUR-SFR 1.1073 0.0006 0.06%
USD/Yen 108.22 0.01 0.01%
GBP-USD 1.241 0.0008 0.06%
USD Index 97.02 0.475 0.49%
TREAS10 2.106 0.014 0.67%
TREAS30 2.614 0.003 0.1%
Bitcoin 9571.9 -1268.1 -11.7%
Bitcoin Cash 281.4 -35.56328 -11.22%
Ethereum (US$) 203 -28.25997 -12.22%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 80.429 -11.30116 -12.32%
Name Last Change %
VIX 12.86 0.18 1.42%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  23:53 Afstort is begonnen! Woehoe 😜
 • ...
  23:10 Hier is het filmpje van de droogdok actie van Boskalis met het...
 • ...
  22:17 Fijne avond allemaal!
 • ...
  22:13 Fijne avond en tot morgen, dan is er ws weer een dag..
 • ...
  22:11 Ja helaas hopelijk valt het mee. Fijne avond
 • ...
  22:09 Dank je maar verliezen hoort erbij. Het is wat het is.
 • ...
  22:08 Gewoon overnight een keer een procent eraf is er niet meer bij...
 • ...
  22:07 Sterkte 😢
 • ...
  22:05 Inderdaad jammer. Zit zelf short want was echt overtuigd van een...
 • ...
  22:04 Jammer

Twitter @usmarkets