...

TA 3 indices en 3 aandelen

31 juli 2021, 08:37 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (1)

Op deze rege­nachtige ocht­end loop ik langs 3 indices en 3 aan­de­len. We gaan kijken hoe deze 6 er tech­nisch bijliggen. De drie indices zijn de AEX, DAX en Nas­daq, welke 3 aan­de­len het zijn leest u in de column.


De Nas­daq heb ik deze week al voor­bij lat­en komen dus waarschi­jn­lijk herkent u het sti­j­gende trend­kanaal. Als u naar de laat­ste drie top­pen kijkt, dan ziet u dat de 2e top hoger is dan de eerste en de 3e weer hoger dan de 2e. Maar het is niet echt over­tu­igend. Als u nu hele­maal rechts kijkt dan kun­nen we zelfs een lager top­je waarnemen.

De Nas­daq zit dus in een uptrend, maar het is alle­maal iets min­der over­tu­igend gewor­den. Zoals u ziet beweegt de koers nog wel bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal. De kans bestaat dat de onderz­i­jde gaat wor­den opgezocht.

De tweede grafiek is een aan­deel en wel Just Eat Take­away. Alvorens de tech­nis­che con­di­tie te beschri­jven eerst een vraag van lez­eres Hele­na behan­de­len. Zij meldt dat ze vaak de grafieken niet ziet en daar de fout­meld­ing Fout 520 kri­jgt. Ik wil bij al mijn lez­ers informeren of u hier ook tegen aan loopt. Wilt u zo vrien­delijk zijn dat te melden onder bij de reac­ties? Daar ik dit nog niet eerder heb geho­ord wil ik lez­eres Hele­na ver­zoeken dit prob­leem te melden bij de eige­naar van de site => Guy Boscart op [email protected]​usmarkets.​nl Dank u! 

Ja, ik denk dat het vrij duidelijk is bij Just Eat Take­away: er staat een dal­ende trend. Het dal­ende trend­kanaal spat van de grafiek af. Niet bepaald een aan­deel om in de porte­feuille te hebben. Rechts op de grafiek ziet u dat het aan­deel toch een beet­je heeft bijge­dra­gen aan de recente sti­jging van de AEX

Mocht de koers nu boven de groene sti­j­gende trendli­jn bli­jven, dan komt er een aan­val op de rode dal­ende trendli­jn. Ik ben echter nog niet over­tu­igd en bli­jf weg bij dit aandeel.

Ook de DAX heb ik deze week al voor­bij lat­en komen dus u bent al bek­end met de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn. U heeft ook kun­nen zien dat de koers uit het sti­j­gende trend­kanaal is gelopen.

Zit u nu long dan kunt u twee paden bewandelen:

1. bli­jven zit­ten, want er is nog niet zoveel aan de hand. Het ziet er nu niet naar uit dat de DAX enorm in koers terug zou moeten.

2. afscheid nemen.

Nu kan iemand zich afvra­gen of afscheid nemen wel het juiste pad is, het kan immers ook omhoog gaan. Wel, als tech­nisch anal­ist ben ik op zoek naar trades die van de grafiek afs­pat­ten, waar ik een hoge kans van sla­gen heb. Als ik niet in de DAX zit, dan heb ik momenteel geen enkele aan­lei­d­ing deze index aan te schaf­fen. Van­daar optie 2 afscheid nemen, geld aan de zijkant en een andere grafiek uit­zoeken en/​of weer terugkomen wan­neer de DAX weer een aankoopsig­naal geeft.

Vergelijk ik de DAX en hier het aan­deel IMCD, dan weet ik wel in welke grafiek ik het meest geïn­ter­esseerd ben. Het lief­st zou ik in IMCD zitten.

Het aan­deel zit in een mooie uptrend, ik heb zelfs een mooi sti­j­gend trend­kanaal kun­nen teke­nen. Ik vind dit een hele mooie grafiek. Als ik dan echt een min­pun­t­je zou moeten aan­wi­jzen, dan is het dat de RSI onder de grafiek niet mee­doet. Dit is slechts dat eerste bel­let­je op de top, waar we nog niet wakker van moeten liggen. Zolang er geen andere bel­let­jes afgaan kunt u bli­jven zit­ten en hoeft u alleen aan­dacht aan u stop te besteden.

Een korte update van de AEX dan. Afgelopen don­derdag werd er maar weer eens een nieuw all-time-high bij het sluiten van de beurs neergezet. Vri­jdag was er intra­day nog eens een nieuw high, maar die kon niet wor­den vast­ge­houden op slot. Dat maakt het niet min­der indrukwekkend.

Daar de AEX nu zo goed als bovenin het sti­j­gende trend­kanaal zit verwacht ik een stap­je terug. Dat zou ook gezond zijn, even iets terug, even wat rust om daar­na weer hogere niveaus op te zoeken.

De laat­ste grafiek is die van KPN en die maakt me een beet­je tri­est. Niet van­wege het recente koersver­loop, maar van­wege de spikes. Ziet u de drie spikes neer­waarts in de grafiek en de twee opwaarts? Dat zijn waarschi­jn­lijk de rustige momenten waar de han­de­laren de koers drukken dan wel pushen om wat lim­i­et­jes uit de markt te halen. Alles voor een hogere omzet. Dan komt de vraag weer om de hoek kijken of je nu wel je lim­i­et inlegt of juist niet.

KPN zelf liet een serie lagere top­pen en lagere bodems zien. Het was dus niet de fijn­ste tijd om in KPN te zit­ten. Rechts op de grafiek ziet u een serie hogere bodems en hogere top­pen door de groene dal­ende trendli­jn breken. De kans dat dit pro­ces doorzet is aan­wezig en daarmee een mogelijke rit naar de top­pen van eerder dit jaar. 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Markets. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

3 comments

2 augustus 2021, 14:59

En misschien ook nog mijn favoriet Goud

(0)
31 juli 2021, 17:17

Kunt u eens ABN AMRO en SBM offschore technisch bekijken ? Bedankt.

(0)
31 juli 2021, 16:33

Beste Marcel, ik ben net als u eveneens altijd op zoek naar grafieken die een koopsignaal met veel slagingskans geven. Wat zijn volgens u de mooiste grafieken met koopsignalen? IMCD mag dan wel een heel mooie grafiek hebben (evenals DSM en WKL) maar zijn ze op dit moment nog koopwaardig? Zijn er nog andere aandelen die op dit moment een sterk koopsignaal afgeven?

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.