...

TA Adidas, ASM Int., Solvay, BESI, AEX en Sofina

9 juli 2022, 17:03 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

De beurs is dicht en dat is een rustig moment om de charts te bek­ijken.
Zo heb je geen ver­zoeken en zo heb je zoveel ver­zoeken dat je ze niet in één col­umn kwi­jt kan! Maar bli­jf vooral ver­zoeken indi­enen, ze komen alle­maal aan de beurt. Dames gaan bij mij nog steeds voor. Ja, dat is oud­er­wets, maar het is niet anders! 

Adi­das op ver­zoek van lez­eres lda:

Dat is best een mooi dal­end trend­kanaal, al zeg ik het zelf. In maart dit jaar klet­ter­de de koers er even uit, maar kwam er al snel weer in terug. Dat was overi­gens, zoals we nu kun­nen zien, niet het einde van de daling.

Wat wel het einde van de dal­ing zou kun­nen zijn is het­geen er zich rechts op de grafiek afspeelt. Boven de blauwe lijn zou wel eens een dubbele bodem kun­nen gaan ontstaan. Ook staat er onder de grafiek bij de RSI een posi­tieve diver­gen­tie. We hebben dus al twee sig­nalen dat de trend zou kun­nen gaan omk­eren. Sig­naal num­mer drie en vier, in willekeurige vol­go­rde, zou zijn als het dal­ende trend­kanaal opwaarts wordt ver­lat­en en wan­neer de meest recente top opwaarts wordt uitgenomen. Ik denk dat iedereen daarmee wel aan de slag kan. 

ASM Inter­na­tion­al op ver­zoek van lez­eres lda:

Hier­boven bij Adi­das zagen we bij de RSI een posi­tieve diver­gen­tie. Bij ASM Int. echter zien we dat de RSI beves­tigt. Dus lagere bodems op de grafiek en lagere bodems bij de RSI. Met deze chart zouden we dus voorzichtiger moeten zijn dan die van Adidas. 

Houd u hier reken­ing met lagere koersen. Een eerste teken van ver­be­ter­ing (min­der slecht) zou een opwaartse door­braak van de rode trendli­jn zijn.

Sofi­na op ver­zoek van lez­eres lda:

Bij Sofi­na zien we ook een redelijk mooi dal­end trend­kanaalt­je. Rechts op de grafiek zien we een uitbraak!

Bin­nen het dal­ende trend­kanaal heeft de koers een dubbele bodem neergezet of min­stens iets wat daar veel op lijkt. Ook de RSI deed een duit in het zak­je door een posi­tieve diver­gen­tie te lat­en zien. We hebben nu dus al drie posi­tieve sig­naalt­jes op de grafiek.

Een vierde sig­naal zou komen in de opwaartse uit­name van de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn. U weet nu waar u naar uit moet kijken.

BESI op ver­zoek van lez­eres lda en lez­er Mis­ter bluesky:

Het waren zoveel ver­zoeken dat ik ze niet alle­maal kan behan­de­len van­daag, maar een aan­deel dat door twee lez­ers wordt aangevraagd, die moet zek­er voor­bij komen!

Drie posi­tieve signaaltjes:

1. opwaarts door de groene dal­ende trendli­jn
2. posi­tieve diver­gen­tie bij de RSI en
3. de RSI ging opwaarts door de groene dal­ende trendlijn.

Ja, op een RSI mag je ook trendli­j­nen teke­nen en in dit geval werd de uit­braak van de trendli­jn in de koers­grafiek beves­tigd. Let op, de koers­grafiek is alti­jd leidend.

Het wacht­en is nu op sig­naal num­mer 4, een opwaartse door­braak van de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn. Zou die maandag al komen??

Voor­dat ik naar het laat­ste ver­zoek ga even snel de 

AEX:

De Ned­er­landse beurs­graad­me­ter is vri­jdag ges­loten nage­noeg op de oran­je hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn. Zou de AEX de komende week die bar­rière weten te slecht­en? Als dat lukt dan moeten we ook nog reken­ing houden met het (niet zo mooie) dal­ende trendkanaal.

Solvay op ver­zoek van lez­er Poull:

De trend is dal­end en mijn lez­ers weten het: The Trend is Your Friend.

Dat betekent echter niet dat we onze ogen moeten sluiten voor ontwik­kelin­gen. Ooit moet er een tren­dom­keer komen. Zou Solvay daar nu mee bezig zijn? Ik vind het nog iets te vroeg, maar wat ik wel zie:

- posi­tieve diver­gen­tie bij de RSI
- een slotko­ers die een (niet getek­end) dal­end trendli­jn­t­je uit­neemt en
- een RSI die uitbreekt.

Dat zijn zomaar even drie gratis sig­naalt­jes. Drie bel­let­jes!!!
O née, dat kan niet, want menig adviseur claimt dat er geen bel­let­je gaat op de top en bodem. 

Een vierde bel­let­je zou gaan als de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn opwaarts zou wor­den uitgenomen.…

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

10 juli 2022, 02:49

Beste ,
Bedankt van je analyses !!
Mvg,
Poull

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.