...

TA Adyen, AEX, Brent Oil, IMCD, Boskalis en goud

16 januari 2022, 14:33 | Marcel Bronner | leestijd: 7 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Er zijn veel ver­zoeken inge­di­end: 5 grafieken van drie lez­ers. Ze komen in de col­umn van van­daag alle­maal voor­bij en zelf voeg ik er de AEX aan toe. Er zit­ten weer leuke grafieken tussen van­daar dat ik voors­tel snel van start te gaan. Op naar de analyses!Ik heb het ver­moe­den dat lez­er Leon16 voor het eerst een grafiek aan­vraagt. Dat vind ik alti­jd leuk dus ik begin van met de grafiek van

Brent Oil op ver­zoek van lez­er Leon16:

Dit is direct een zeer inter­es­sante grafiek want kijk eens waar de slotko­ers van afgelopen vri­jdag is. Jawel, op of afhanke­lijk van hoe je de rode weer­stand­sli­jn tekent net boven die rode lijn.

Brent Crude Oil is sinds een bodem in decem­ber per sal­do enorm geste­gen met een mooie serie hogere bodems en hogere top­pen. Boven de groene sti­j­gende trendli­jn is de koers nu aan­be­land bij/​op/​tegen/​over de rode hor­i­zon­tale weerstand. 

Dit gaat wel heel span­nend wor­den wat Brent Oil de komende week gaat doen! Zou de koers er op en er over” gaan? Als ik naar de grafiek kijk is die kans best aan­wezig. Het zou wel leuk zijn als de RSI ook gaat mee­doen. Ik zou bli­jven zit­ten en heel veel aan­dacht best­e­den aan mijn stop.

+++++ + + + + +
Heeft u al vak­er grafieken aangevraagd of zou het net als bij lez­er Leon16 uw eerste ver­zoek zijn? Dat maakt niets uit, u bent allen van harte welkom! En u hoeft geen uiterst dis­cutabele QR-code te lat­en zien. Twi­jfel niet langer en vraag uw favori­et aan.
+++++ + + + + +

Goud op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

De grafiek van goud ligt er niet zo span­nend bij als Brent Oil, maar er valt toch wel iets over te zeggen. De eerste redelijk belan­grijke lijn is m.i. de groene sti­j­gende trendli­jn, waar de koers begin deze maand weer even ste­un zocht. Verder zien we dat goud de afgelopen dagen met de highs” de eerdere top­jes van eind 2021/ begin 2022 opzocht. Het kwam niet verder dan het aan­tikken, van een opwaartse door­braak was nog geen sprake.

Als ik geen goud zou hebben dan zou ik het op basis van deze grafiek niet kopen. Bent u al wel in het bez­it, dan zou ik met een stop bli­jven zit­ten om de komende beur­sweek eens te kijken of goud de weer­stand wil gaan uitnemen.

Adyen op ver­zoek van lez­er Daan­Van­Balen:

De beschei­den­heid siert u maar het is niet nodig. Als u meer dan één grafiek/​favori­et wilt aan­vra­gen dan is dat geen enkel probleem!

Ja, Adyen.…. het is geen goed teken als je zelfs uit een relatief steil dal­end trend­kanaal valt.…

U weet allen dat ik het wel eens over bel­let­jes heb die gaan, op de top of op de bodem. De bel­let­jes bij Adyen, het is maar goed dat we ze niet daad­w­erke­lijk horen want we zouden doof gewor­den zijn. Zo goed als ontel­baar, de sig­nalen van afzwakking van de grafiek van Adyen. 

De laat­ste twee verzwakkin­gen zijn afgelopen vri­jdag neergezet. De gap (zie de leemte in de grafiek bij de rode pijl) en de neer­waartse door­braak van de rode hor­i­zon­tale ste­un. Ik zou ook nog de derde kun­nen noe­men: de lange rode can­dle van vri­jdag. Zo hebben we dus drie sig­nalen van afzwakking op één dag!

Het zou natu­urlijk zomaar kun­nen dat deze lage” koers de komende beur­sweek koop­jes­jagers op gaat lev­eren, maar ik kan u alvast melden dat ik daar niet tussen zit. Op deze grafiek hoor ik nog geen enkel bel­let­je afgaan dat wijst op een omkeer. 

Boskalis op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Bij de vol­gende keer dat iemand Boskalis aan­vraagt is het rode dal­ende trend­kanaal weg, dat beloof ik. Voor deze keer echter heb ik hem nog lat­en staan.

Kijk eens wat er boven de groene sti­j­gende trendli­jn is gebeurd? Jawel, met diverse hogere bodems en hogere top­pen heeft de koers van Boskalis gebro­ken met de neer­waartse trend. De koers heeft het dal­ende trend­kanaal opwaarts ver­lat­en. Het moet wel heel raar lopen wil de koers niet min­i­maal de rode weer­stand­sli­jn op gaan zoeken.

Heel voorzichtig ga ik nu alvast schri­jven dat ik de koers ook wel die rode weer­stand in de nabi­je toekomst opwaarts zie uit­ne­men. Bli­jf dus zit­ten en kijk goed naar uw stop.

De AEX:

Het leek me leuk om een keer niet naar de AEX zelf te kijken maar de grafiek van de iShares op de AEX erbij te pakken. Zeg maar de AEX gedeeld door 10.

De AEX heeft t.o.v. de top begin dit jaar toch wel even iets ingeleverd. U ziet het rode blok­je, daar heb ik de gap mee aangegeven. Afgelopen beur­sweek tra­cht­ten kop­ers de koers daarin terug te bren­gen, Daar slaag­den ze ook wel in, zij het helaas slechts intraday.

Mijn voors­tel zou zijn de AEX even uit te lat­en razen alvorens nieuwe posi­ties in te nemen, long of short. Móet u, en ik zou niet weten van wie, per sé posi­tie innemen dan zou ik voor short kiezen. Maar ik acht het toch echt beter even aan de zijkant te blijven. 

IMCD op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

===== = = = = =
Wat, nu al ver­soe­pelin­gen? Maar nog niet elke onderne­mer is fail­li­et, nog niet elke sport­club is opge­doekt. En huiselijk geweld, incest, depres­siviteit, isole­ment en zelf­mo­ord, die cijfers kun­nen toch ook nog hoger? Dus over­heid, niets ver­soe­pel­ing, gooi alles dicht, alles in lock­down.
===== = = = = =

An acci­dent wait­ing to hap­pen, dat is de grafiek van IMCD. U ziet de enorme dal­ing die de koers door de rode sti­j­gende trendli­jn en de rode hor­i­zon­tale ste­un deed vallen. Wat mij betre­ft is de dal­ing nog niet over. Ja, de koers zocht de afgelopen week ste­un op de groene hor­i­zon­tale ste­un, gelukkig wel. Maar de enorme dal­ing gevol­gd door de korte oplev­ing en het weer terugk­eren naar de low van 10 jan­u­ari is niet best. Sterk­er, ik houd nu reken­ing met een verdere dal­ing van de koers. Ik zou er niet raar van staan te kijken als IMCD maandag bij open­ing al door de groene hor­i­zon­tale ste­un breekt. Hopelijk gaat de blauwe hor­i­zon­tale lijn ste­un bieden, maar zelfs daar heb ik een hard hoofd in…

Ik hoop u dins­dag weer te mogen verwelkomen!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

17 januari 2022, 10:18

graag Volkswagen en UCB

(0)
16 januari 2022, 16:11

Dank

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.