...

TA AEX 1 van 5

8 april 2021, 12:52 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (1)

Een hele goede­mor­gen vanu­it een zon­nig Brazilië! 

Ik ga de 25 aan­de­len uit de AEX onder de loep leggen. Née, niet alle 25 in één col­umn, maar verdeeld over 5 columns. Van­daar de titel van het stuk­je van van­daag: TA AEX 1 van 5. De eerste vijf zijn van­daag aan de beurt. Lat­en we maar direct van start gaan!


Wolters Kluw­er bijt het spits af.

Voor mij zijn er twee zak­en die opvallen als ik de grafiek van Wokkels bek­ijk. De eerste is de enorme ader­lat­ing eind feb­ru­ari. De koers was de twee dagen ervoor al de rode licht sti­j­gende trendli­jn aan het testen. Beter, er al onder aan het sluiten en dan ver­vol­gens de knal naar beneden.

Het tweede is de langzame maar zeer gestage sti­jging erna. Alsof er hele­maal niets was gebeurd vanaf eind feb­ru­ari tot aan nu elke dag een treet­je hoger en onder­weg de rode en oran­je trendli­j­nen opwaarts uit­ne­mend. Redelijk onwaarschi­jn­lijk, maar het bewi­js ziet u op de grafiek.

De blauwe sti­j­gende trendli­jn is nu de belan­grijk­ste op de grafiek. Als Wolters daar­boven bli­jft steve­nen we af op een test van de top uit novem­ber vorig jaar. Zie de piek links op de grafiek.

Heeft u Wokkels in de porte­feuille dan kunt u geni­eten van elke dag een hogere koers en het enige waar u het hoofd over zou moeten breken is waar u telkens uw stop neerlegt. 

We gaan Unilever bekijken:

Unilever bevond zich in een dal­end trend­kanaal met lagere top­pen en lagere bodems. Echter, rechts op de grafiek ziet u dat de koers als een schuchtere kat in een nieuw huis het gebied net buiten (lees: boven) het dal­ende trend­kanaal aan het verken­nen is. Met andere woor­den, Unies is opwaarts uit het dal­ende trend­kanaal gebro­ken. Tot nu toe is het een zeer beschei­den en voorzichtige uit­braak waar alle kracht ontbreekt. 

Een sce­nario kan zijn dat de lijn van het trend­kanaal nog een keer getest gaat wor­den om dan wellicht wat krachtiger omhoog te gaan. 

Als u Unies bez­it, bli­jf dan zit­ten. Maakt u zich om maar een zaak druk: uw stop.

Grafiek num­mer 3 van van­daag is een aan­deel met een hele lange naam:

Uni­bail-Rodam­co-West­field. Uni­bail zit gevan­gen in een hor­i­zon­tale trad­in­grange. Rodam­co ook en West­field zit in het­zelfde schuit­je! Af en toe een klein beet­je humor moet kun­nen, toch?

In maart probeerde URW al even aan de bovenkant uit te breken, maar we zien dat dat geen lang lev­en was beschoren.

Zeer bin­nenko­rt gaat het duidelijk wor­den of Uni­bail het verbli­jf bin­nen de trad­in­grange ver­lengt door neer­waarts door de licht­groene sti­j­gende trendli­jn te breken. Het andere sce­nario zou zijn dat de koers boven die trendli­jn bli­jft en een tweede poging gaat wagen opwaarts aan de trad­in­grange te ontsnap­pen. Op het moment van schri­jven heeft onder­getek­ende geen enkel idee welke van de twee sce­nar­i­o’s het meest waarschi­jn­lijk is. 

Voor u als mogelijke bezit­ter van het aan­deel maakt dat niet uit. U kunt gewoon bli­jven zit­ten en met regel­maat naar uw stop kijken. Zo sim­pel kunt u een moeil­ijke sit­u­atie oplossen! 

Ik ben inmid­dels naar de dag­grafiek van Sig­ni­fy gegaan. Sig­ni­fy doet het goed. Sig­ni­fy doet het al geruime tijd goed!

Er leek even een kink in de kabel te komen met het neer­waarts door­breken van de blauwe hor­i­zon­tale lijn. Na een week­je of twee vanaf de onderkant tegen die blauwe te hebben aangetikt was ook dat prob­leem uit de wereld. Sig­ni­fy knalde er opwaarts doorheen en sinds­di­en speelde de blauwe lijn geen enkele rol meer. De lijn werd niet eens (als nieuwe) ste­un getest.

De steil sti­j­gende groene trendli­jn is nu de lijn om op te focussen. Gis­teren en van­daag werd deze suc­cesvol getest en de koers lijkt daarmee aan te geven nog hoger te willen. Mocht de lijn toch sneu­ve­len dan zal de licht­groene sti­j­gende trendli­jn hoogst­waarschi­jn­lijk als vangnet dienst gaan doen.

De vraag die u aan uzelf zou kun­nen stellen is of u dat laat­ste wilt lat­en gebeuren, oftewel, hoe kort wilt u op de bal spe­len? Als u dat weet dan weet u ook waar u uw stop gaat neerleggen.

Last but not least Roy­al Dutch. Olies ging na de opwaartse door­braak van de blauwe hor­i­zon­tale lijn op euro 15,95 net­jes en vol­gens verwacht­ing naar de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn op euro 18,51. Na een paar dagen testen liep de koers terug naar de eerderge­noemde blauwe lijn en dat is iets wat we ook vaak zien: oude weer­stand wordt nieuwe steun.

Als we de koers­be­weg­ing van de laat­ste weken iets nauwkeuriger bek­ijken dan zie ik iets dat min­der gebruike­lijk is. De koers beweegt net onder de blauwe lijn. Nu is dit niet zo belan­grijk dat het vanavond in het 8 uur jour­naal zou moeten, maar ik vind het opvallend. 

De zijwaartse beweg­ing geeft u alle gele­gen­heid om rustig naar uw stop te kijken of neemt u nooit afscheid van RD?

Miss­chien een leuke vraag o mee af te sluiten. Wie ziet Olies nog steeds als de hoek­steen van de porte­feuille en wie heeft daar een andere mening over?

Ik zie” u zater­dag met de vol­gende 5 uit de AEX

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

9 april 2021, 10:42

Voor mij is RD nog steeds één van de hoekstenen van de portefeuille. Alleen al vanwege het mooie dividend.
U hamert terecht steeds op het belang van een stop. Raadt u hierbij een intraday stop of een eind van de dag stop aan?

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.