...

TA - AEX aandelen met bodemvorming

16 oktober 2020, 07:03 | Mister Jordan | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (7)

In de voort­durende zoek­tocht naar ren­de­ment is het ook goed om soms even bij de achterbli­jvers stil te staan. In deze col­umn wil ik naast een update op de AEX ook even stil­staan bij een aan­tal AEX aan­de­len welke bezig zijn met het vor­men van een bodem.


AEX


Eerst een korte update op de AEX. Vanaf mid­den juli zat de index, vanaf de weer­stand op 584 pun­ten, in een neer­waarts trend­kanaal. Begin van deze maand werd de trend pas door­bro­ken. Ter hoogte van de paarse ellips vond er een opwaartse move plaats. Een dergelijke move kan ook een false move’ zijn. Ook wel een beweg­ing van de markt, welke lijkt op een uit­braak, maar resul­teert in een ver­volg van het oude patroon. Indi­en u bij een dergelijke move meer beves­tig­ing zoekt, kijk het koersver­loop dan een aan­tal han­dels­da­gen aan. Hier­bij kan gedacht wor­den aan 3 á 4 handelsdagen.

Op dit moment is een false move’ sce­nario nog steeds mogelijk maar min­der waarschi­jn­lijk. Let de aankomende dagen vooral op het 20 en 50 daags gemid­delde. Gis­teren zagen we een pijn­lijke neer­waartse beweg­ing, ingeleid door een kleine neer­waartse GAP. Nog niks aan de hand indi­en de AEX ste­un vin­dt op de groene en rode lij­nen (voortschri­j­dende gemid­delden). Wan­neer er geen door­braak plaatsvin­dt is een verder her­s­tel van de index mogelijk. 

Uni­bail


Zoals ik aan het begin van de col­umn heb aangegeven, wil ik even stil­staan bij een aan­tal achterbli­jvers uit de AEX welke bodemvorm­ing lat­en zien. We begin­nen met het retail vast­goedbedri­jf Unibail-Rodamco-Westfield.

Aan­de­len welke al maan­den een neer­waartse trend lat­en zien wekken niet bij iedere beleg­ger inter­esse. Toch zijn dit soort aan­de­len best inter­es­sant. Vooral wan­neer u een omme­keer van de trend herkent bent u spekkop­er. Een sig­naal van omme­keer kan bodemvorm­ing zijn. Even heel sim­pel gezegd kunt u dit herken­nen wan­neer een aan­deel daad­w­erke­lijk een bodem vormt op de chart. Hoe lang een bodemvorm­ing duurt is en of het ook daad­w­erke­lijk de bodem is, is moeil­ijk te zeggen. De duur kan var­iëren van dagen, weken tot maan­den. En of het daad­w­erke­lijk de echte bodem is kan alleen de toekomst uitwijzen. 

Bij Uni­bail is de bodemvorm­ing aangegeven met de paarse ellips. Zo’n twee volle han­del­sweken wordt er een bodem gelegd op de 30 EUR zone. Een beleg­ger die vist naar aan­de­len met bodemvorm­ing ziet op een gegeven moment graag de koers weer omhoog vertrekken. Op dit moment is dat gaande bij Uni­bail. Het aan­deel stu­it momenteel op de eerste weer­stand rond de 41,50 EUR, tevens uit­getek­end op de chart. Of dit daad­w­erke­lijk een omme­keer van de trend is? Ik ben nog niet over­tu­igd. Met coro­na op de loer is de kous voor de retail vast­goed­sec­tor nog lang niet af.

Gala­pa­gos


Gaan we naar het tweede AEX aan­deel waar naar mijn inziens bodemvorm­ing plaatsvin­dt. Gala­pa­gos begon het jaar veel­belovend, echter werd er vanaf feb­ru­ari van dit jaar ‑53% op het bord gezet. Dat dit bedri­jf een mooi aan­deel is staat buiten kijf. Dat sig­nalen van bodemvorm­ing zich aan­di­enen bij een dergelijk aan­deel trig­gert mij.

Bodemvorm­ing hoeft zich niet alti­jd voor te doen op één spec­i­fiek pri­js­niveau zoals bij Uni­bail. Het kan zich ook voor­doen in een bepaalde pri­js­zone. In dit geval doel ik op de pri­js­zone tussen de 110 en 125 EUR (zie licht­blauwe mark­er­ing op de chart). De MA-20 en MA-50 (groene en rode lijn) naderen elka­ar, dit onder­s­te­und het geschet­ste beeld. 

Op de chart is te zien dat Gala­pa­gos het einde van de WEDGE nadert. Ik houd de chart nauwlet­tend in de gat­en want ik verwacht actie in novem­ber / december.

Shell


Shell komt redelijk vaak naar voren in de analy­ses maar dat vind ik per­soon­lijk niet zo gek. Het aan­deel weegt namelijk voor ruim 11% mee in de AEX. Op de chart is goed te zien dat de DOWN­TREND sinds juni nog steeds intact is. Toch doen zich een aan­tal ver­schi­jnse­len voor welke kun­nen duiden op bodemvorming. 

Ter hoogte van de eerste rode pijl zien we de koers voor het eerst afket­sen op de 10,15 EUR. Dit was het his­torische moment van de negatieve olie futures. Ter hoogte van de tweede rode pijl zien we de koers nog­maals afket­sen op het­zelfde pri­js­niveau. Of we deze of vol­gende week een derde test zien is de vraag. Indi­en dit sce­nario zich wel voor­doet is het naar mijn inziens een mooi voor­beeld van bodemvorm­ing. Als dit ook nog eens samen zou gaan met een opwaartse breuk van het neer­waartse trend­kanaal zou dat voor mij een koopsig­naal zijn. In mijn geval een moment om bij te kopen aangezien ik Shell al in mijn porte­feuille heb.

Dis­claimer

De infor­matie is niet bedoeld als beleg­gingsad­vies of als aan­bevel­ing tot het doen van bepaalde beleg­gin­gen of aankopen. Indi­en u gebruik maakt van de ver­strek­te infor­matie doet u dat voor eigen reken­ing en risico.

Mis­ter Jor­dan heeft een long posi­tie in Shell. 

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »