...

TA AEX, ASM int, Ahold, RD, ING, DSM en URW

28 oktober 2021, 16:08 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 4 / 12 | (0)

Dat is een hele tijd gele­den dat er geen ver­zoeken waren. Het is even onwen­nig, maar nu kan ik zelf de grafieken uit­zoeken. Om uiteen­lopende rede­nen heb ik de AEX gekozen en vijf bedri­jven uit die AEX. De grotere jon­gens van het Ned­er­landse bedrijfsleven. 


Welkom op de plek waar mensen zon­der en mét prikkie elka­ar kun­nen tre­f­fen, zon­der de QR-code te lat­en zien. Tegen beter weten in spreek ik de wens uit dat die ooit weer verd­wi­jnt. You ain’t seen noth­ing yet!

DSM bijt van­daag het spits af. De trouwe lez­ers ken­nen de mooie grafiek met de vier sti­j­gende trend­kanalen. Ik bli­jf het bij­zon­der vinden. 

Van­daag probeert DSM de oran­je weer­stand uit te nemen. Ik kan melden dat dat intra­day in ieder geval al is gelukt. Het bli­jft nog even in het ongewisse of het ook bij het slot zo zal zijn. Vooral­snog is het sterk van DSM

Als ik een goede bro­ker zou hebben dan zou ik de ontwik­kelin­gen bij DSM op de voet vol­gen. Ik zou over­we­gen in te stap­pen. Als de kosten per trade niet hoog zijn is het te over­we­gen in drie por­ties in te stappen:

1. nu 13 met als toevoeg­ing dat dat spec­u­latief is
2. bij iets meer beves­tig­ing weer 13
3. Bij een eventuele throw­back (een test van de uit­braak) de laat­ste 13.

Mocht u het lef hebben, vergeet u dan uw stop(s) niet?!

Uni­bail-Rodam­co-West­field is de vol­gende grafiek. Ik begin bij de oran­je lijn die ik over­weeg weg te halen bij een eventuele vol­gende keer. De laat­ste tijd trekt de koers zich er niet veel meer van aan.

Dan ga ik wijzen op twee kracht­en die tegen elka­ar inwerken. De eerste en naar mijn idee de grotere kracht is het dal­ende trend­kanaal. Daarbin­nen zet URW lagere top­pen en lagere bodems neer. Dan is er een posi­tieve kracht en kijk daar­voor even boven het groene sti­j­gende trendli­jn­t­je. Sinds de bodem van okto­ber zien we een hogere bodem en een hogere top. 

Ondanks deze laat­ste posi­tieve ontwik­kel­ing ben ik nog niet over­tu­igd dat we nu de weg naar boven hebben inges­la­gen. Ik verwacht dat de kracht van het dal­end trend­kanaal vooral­snog sterk­er zal zijn. De kans dat het groene sti­j­gende trendli­jn­t­je gebro­ken gaat wor­den acht ik grot­er dan een opwaartse uit­braak uit het dal­ende trendkanaal. 

Miss­chien over­bod­ig, maar ik meld het toch maar even: alle grafieken zijn intra­day. Zo ook de grafiek van Ahold-Del­haize waar we nu zijn aanbeland.

Tsja, wat moet ik hier nu toch weer schri­jven? Ahold ligt er niet heel mooi bij, maar aan de andere kant zek­er ook niet slecht. Vanaf begin maart dit jaar heeft Ahold een per sal­do mooie sti­jging lat­en zien. Een nieuwe top begin okto­ber gepaard met een negatieve diver­gen­tie bij de RSI maak­te een (tijdelijk?) eind aan de opmars.

Zit u in het aan­deel, dan zou ik zeggen bli­jf lekker zit­ten. Besteed uw tijd goed en denk goed na, als u er nog geen een had, waar uw stop komt te liggen. Kijk bijvoor­beeld eens naar het bodem­p­je van oktober. 

Zou het zo zijn dat de oude (slapende) garde is wakkergeschud door de nieuwe (grote) aan­deel­houd­er die voorstelt het bedri­jf te split­sen? Daar hoef je toch geen raket­geleerde voor te zijn? Maar.…beter laat dan nooit! Ik dwaal weer af, ik heb daar geen ver­stand van, ik ben maar een sim­pele lijntjestrekker.

Ik bli­jf de oran­je intra chart lijn reuze inter­es­sant vin­den. Zou die van­daag nu gewoon de dal­ing gaan opvan­gen? Intra­day in ieder geval wel. Op slot, dat weten we lat­er van­daag. Miss­chien kri­j­gen we al een clou van de markt (lees: de RSI) als de beurs sluit. Zie de sti­j­gende trendli­jn bij de onderliggende RSI. Als de RSI het houdt, dan zal de grafiek het waarschi­jn­lijk ook houden. En u raadt het al wat er kan gebeuren als de trendli­jn bij de RSI sneu­velt. Toch?

U weet dat ik voorzichtig ben met de AEX. Naar de grafiek kijk­end is er eigen­lijk niets aan de hand. Er staan hogere bodems en hogere top­pen en recent is het gri­jze weer­stand­sli­jn­t­je opwaarts uitgenomen. Er is een reële kans dat de index iets zal zakken, naar het blauwe pijlt­je, om het uit­braakniveau te testen. Daar zou ik als tech­nisch anal­ist geen moment van opkijken.

+++++ + + + + +

Bent u ontevre­den over mijn analy­ses? Ver­tel het mij. Of gebruik me als con­tra indi­ca­tor! Bent u tevre­den, ver­tel het anderen.

Heeft u een favori­et die u in mijn col­umn terug wilt zien, laat het me dan even weten.

+++++ + + + + +

Waarom ben ik dan toch voorzichtig met de AEX? De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik niets meer heb dan de RSI om naar te wijzen. Lat­en we hopen dat het slechts een onder­buikgevoel is. In het week­end neem ik de AEX waarschi­jn­lijk weer mee in het stukje.

Ik sluit af met ASM Inter­na­tion­al. Dat is een lekker grafiek­je met hogere bodems en hogere top­pen. De top in sep­tem­ber weten we nu lok­te nogal even wat win­st­ne­min­gen uit. In de eerste week van okto­ber kwa­men kop­ers echter weer om de hoek kijken en tilden het aan­deel naar de top van september.

Bij het blauwe pijlt­je ziet u dat kop­ers zelfs zo ent­hou­si­ast zijn dat ze, in ieder geval intra­day, de koers boven de top van sep­tem­ber uit­tillen. Let op, daar komt de par­ty poop­er weer! Het is niet niets dat kop­ers zo sterk zijn, maar ik had graag gezien dat de RSI mee had gedaan. Dat laat­ste is niet het geval, dus moeten we even vinger aan de pols houden. Daar de regering de zorg totaal onbe­lan­grijk vin­dt zult u uw eigen vinger aan uw eigen pols moeten houden. Er is nie­mand meer om dat voor u te doen.

ASM int. ligt er dus goed bij op de grafiek en die is lei­dend. Aan u om uw posi­tie goed in de gat­en te houden!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

3 comments

29 oktober 2021, 09:18

En wat nu met Signify ?

(0)
28 oktober 2021, 22:45

bij de analyse v RD is er wat fout gegaan....een update mogelijk?

(0)
28 oktober 2021, 17:20

AMG advanced mettalurgical group kreeg een dreun van jewelste na de kwartaalcijfers. Is verdere daling te verwachten of zou er technisch nu een opleving kunnen komen ? Bedankt voor de analyse.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.