...

TA AEX, ASML, AMG, Signify, goud en Natural Gas

7 december 2021, 15:02 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Ik kan me herin­neren dat er afgelopen zater­dag een stor­ing was en dat ik het stuk­je over BESI moest her­schri­jven. Ik heb niet gemerkt dat AMG totaal was verd­we­nen. Degene die AMG ver­zocht te behan­de­len heeft het ver­zoek opnieuw inge­di­end. Daar­naast kri­jgt u de AEX, ASML, goud, Sig­ni­fy en Nat­ur­al Gas. AMG op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky.

Om ervoor te zor­gen dat AMG niet weer tussen wal en schip raakt begin ik er maar direct mee. Wat zien we, of miss­chien beter: wat zie ik? Ik zie sinds de top van sep­tem­ber lagere top­pen en lagere bodems. Dan voelt u het al een beet­je aankomen wat ik ga schri­jven. Juist, ik wil dit aan­deel niet.

Het oran­je vraagteken heb ik daar neergezet als reminder of de blauwe hor­i­zon­tale ste­un al dan niet neer­waarts zou wor­den door­bro­ken. Tot nu toe niet en van­daag (alle grafieken zijn van­daag intra­day) neemt de koers er mooi afs­tand van. Een (verder) her­stel­let­je zit er dus in. Ik zou dat her­s­tel aan­gri­jpen om mijn posi­tie AMG geheel of gedeel­telijk af te bouwen. De trend is immers dal­end. Ik sluit af met iets posi­tiefs: de RSI zet een posi­tieve diver­gen­tie neer. U ziet me de laat­ste tijd alleen maar over negatieve diver­gen­tie schri­jven. Wel, hier staat de vari­ant daarop. Zou er meer in het vat zit­ten of is dit slechts 1 belletje? 

Update Nat­ur­al Gas op ver­zoek van lez­er MDB.

Graag gedaan MDB. Dat geldt ook voor lez­er deran­tonn: graag gedaan. 

Lez­er MDB vraagt of er zich rond de groene lijn een bodem gaat vor­men. Let even op: de groene lijn is oran­je gewor­den en ik heb een nieuwe groene lijn getek­end! We zien dat de oran­je lijn inmid­dels neer­waarts is door­bro­ken en dat de koers nu die lijn als weer­stand test. Bij het slot gaan we iets meer weten, maar zo laat is het nog niet.

Wie weet gaat de koers nog de huidi­ge groene lijn als ste­un opzoeken en testen. Dit is geen val­lend mes, maar het heeft er wel iets van weg. De Amerika­nen zeggen heel wijs: nev­er catch a falling knife. Pas dus heel erg op met dit aan­deel. En vergeet uw stop niet!

Goud op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky.

Een korte update daar de grafiek niet al te lang gele­den al eens voor­bij kwam. De koers staat boven de oran­je trendli­jn, dat is redelijk goed nieuws. De koers bli­jft tot nu toe ook boven het flin­ter­dunne blauwe lijn­t­je, niet zo belan­grijk maar toch aardig nieuws. De koers is door het rode sti­j­gende trendli­jn­t­je geza­kt en dat is dan weer minder.

Nu onmid­del­lijk goud verkopen? Née, dat is nu ook weer niet nodig. Ik zie er op moment van schri­jven absolu­ut geen long trade in, maar verkopen ook niet. U kunt dus bli­jven zit­ten en eens gaan nadenken waar uw stop komt.

U ziet ASML lekker jojoën. Flink omhoog en dan weer flink naar bene­den, een soort achtbaan. 

De koers heeft maandag even­t­jes de niet al te belan­grijke oran­je lijn opge­zocht. Dit is een hor­i­zon­taal ste­un­t­je en de test lijkt ges­laagd. Van­daag (dins­dag intra­day) hebben de bulls nieuwe kracht­en gevon­den en tillen de koers flink omhoog. Ik ga niet schri­jven dat u aan een long posi­tie niet kunt ver­di­enen, maar ik zie er op moment geen trade in die van de grafiek afspat.

Zit u long dan kunt u gerust bli­jven zit­ten en eens kijken tot waar de bulls de koers willen tillen. Neem ook even de tijd voor een stop, waar gaat u uw stop neerleggen?

Sig­ni­fy op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky.

Hij vraagt of er een bodem kan komen op 40 euro. Dat is zo ongeveer ter hoogte van het meest rechtse blokje/​rechthoek. Ik sluit het niet uit, ik sluit het zek­er niet uit. De koers heeft dat nu voor de derde of eigen­lijk vierde keer getest, de markt vin­dt het dus redelijk belan­grijk. De kop­ers zeggen meer­maals tot hier en niet verder.

Wat we even niet dienen te ver­geten is dat de koers zich ook bin­nen het rode dal­ende trend­kanaal bevin­dt, met lagere top­pen en lagere bodems. Het zou kun­nen zijn dat daar nog geen eind aan is gekomen en dat dien­tengevolge de koers uit de hor­i­zon­tale trad­in­grange kan vallen. 

Heeft u Sig­ni­fy in bez­it dan is het redelijk gemakke­lijk te onder­van­gen. Bli­jf zit­ten waar u zit en denk goed na waar u uw prof­it stop of stop loss gaat neerleggen.

Het lijkt alsof iedereen van­daag met het goede been uit bed is gestapt. We dacht­en met zijn allen, weet je wat, ik ga kopen van­daag. Kijk maar naar de meest rechtse can­dle bij onze nationale beurs­graad­me­ter, de AEX.

In slechts één candle:

1. een veel hogere koers dan de slot van gis­teren
2. een veel hogere koers dan de highs van de afgelopen 7 beurs­da­gen
3. het bin­nen­drin­gen van het ter­rein van de gap
4. het testen/​aan­rak­en van de boven­z­i­jde van de gap en
5. het weer bin­nen­drin­gen in het sti­j­gende trendkanaal.

Al met al een sterke dag tot nu toe. Is dit niet teveel van het goede? Ik heb geen idee maar ik zou zo zeggen: geni­et er met volle teu­gen van!

Ben ik nu om en laat ik al mijn voorzichtigheid varen? Née, nog niet. Ik vind het mooi wat er gebeurt maar ik bli­jf het met argu­so­gen bekijken.

===== = = = = =
Heb ik het bij het rechte eind als ik schri­jf dat alle ver­zoeken nu zijn behan­deld? Don­derdag ver­schi­jnt de vol­gende col­umn en ik nodig iedereen (ja, iedereen!) uit om een ver­zoek in te dienen. Vraag uw favori­et (of pain in the …) gewoon aan!
===== = = = = =

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

7 december 2021, 18:46

Goedenavond Marcel,
Hier zijn de verzoeken mocht je tijd en ruimte hebben.
Melexis* Wolters kluwer* Kering en Nasdaq 100.
Bedankt en een mooie avond

(0)
7 december 2021, 17:16

Als we u moeten verblijden met verzoeken, dan graag uw visie over NORMA Group AG, Brederode, en misschien KKR & Co Inc. om eens een paar andere te zien.
Dank bij voorbaat
PS : mogen het ook ETF's zijn?

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.