...

TA AEX, ASML, Pharming en Alfen

12 december 2020, 00:09 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Mijn keuzes zijn ASML en de AEX. Twee lez­ers kozen voor Pharm­ing en Alfen. Ter­wi­jl u waarschi­jn­lijk al slaapt begin ik met de col­umn van zaterdag.


Lez­er Hele­na vroeg mij nog­maals naar Alfen te kijken.

Ik kan me vaag herin­neren dat ik de vorige keer schreef dat men dit aan­deel kon bli­jven houden. Van­daag is dat niet anders. 

Alfen beweegt mooi boven de donker­groene lijn, de licht­groene lijn, de rode lijn en bin­nen een sti­j­gend trend­kanaal. On top of that is het rode wim­pelt­je iets van een con­tin­u­atiepa­troon. Onder de grafiek ziet u de RSI ook net­jes mee­doen met de koersgrafiek. 

Lez­eres Hele­na, want dit ver­zoek kwam van haar, kan rustig long bli­jven zit­ten. Andere lez­ers natu­urlijk ook. U heeft het hele week­end de tijd om na te denken of en zo ja, naar welk niveau u uw stop gaat aanpassen.

Ik ga door met ASML.

Net als Alfen een mooie grafiek, maar geheel anders. ASML zat maan­den gevan­gen in een hor­i­zon­tale trad­in­grange met gren­zen 296 aan de onderz­i­jde en 345 aan de boven­z­i­jde. Op basis van de hoogte van de trad­in­grange (49) kan een koer­star­get wor­den berek­end bij een uit­braak. Inmid­dels weten we uit­er­aard dat de koers is uit­ge­bro­ken en wel aan de boven­z­i­jde. Het te bereke­nen koers­doel is 394 euro.

U ziet dat de top van juli is uitgenomen, de koers brak door de zwarte hor­i­zon­tale lijn. Ik heb het groene sti­j­gende trend­kanaal getek­end, De laat­ste vier beurs­da­gen is ASML van de boven­z­i­jde naar de onderz­i­jde van het sti­j­gende trend­kanaal gezakt.

Op moment van schri­jven is er geen directe aan­wi­jz­ing dat u uit ASML zou moeten stap­pen. Komende beur­sweek kun­nen er twee mogelijke aan­wi­jzin­gen komen. Of de koers valt uit het sti­j­gende trend­kanaal en/​of de RSI valt door een ste­un­li­jn­t­je. Die laat­ste aan­wi­jz­ing is min­der belan­grijk dan de eerste.

U kunt het al raden wat ik nu ga schri­jven: kijk nog eens ern­stig naar uw stop. Neem daar dan ook in mee dat het koers­doel al op een 5 euro na is gehaald. En wie het onder­ste uit de kan wil hebben.…

Dan het aan­deel op ver­zoek van lez­er 040: Pharm­ing.

Onder de licht­groene dal­ende trendli­jn was het aan­deel Pharm­ing bezig aan een dal­ende trend. Lagere top­pen wer­den afgewis­seld met lagere bodems. Eind okto­ber werd er een laat­ste lagere bodem neergezet in de vorm van een mooie can­dle. Als deze can­dle zich laat zien betekent het door­gaans een omme­keer. De koers zou weer omhoog kun­nen, een bodem­p­je vormt zich.

Natu­urlijk kon­den we op dat moment nog niet weten dat kop­ers het aan­deel een paar dagen lat­er door de licht­groene trendli­jn zouden drukken. Inmid­dels hebben we al een hogere bodem en een hogere top neergezet. Wellicht is er nóg een hogere top in de maak.

Dit is het derde aan­deel van­daag waar­bij ik kan schri­jven dat u kunt bli­jven zit­ten, het kan waarschi­jn­lijk hoger. Natu­urlijk, natu­urlijk, natuurlijk.…let op uw stop!

Ik sluit deze vroege zater­dag af met de AEX.

Ook hier maar direct pri­js­geven dat u kunt bli­jven zit­ten, maarrrrr.…het plaat­je is licht verzwakt.

U kent het plaat­je wel, de AEX komt regel­matig voor­bij in mijn columns. De AEX bewoog bin­nen het groene sti­j­gende trend­kanaal en verkoos nóg steil­er te gaan, namelijk bin­nen het blauwe trend­kanaalt­je. Kijk nu even goed naar de laat­ste can­dle. De slotko­ers ligt buiten het blauwe trend­kanaal, aan de onderz­i­jde daar­van wel te verstaan.

Geen reden tot ongerus­theid vooral­snog, u kunt zoals gezegd bli­jven zit­ten. Houd er wel reken­ing mee dat de koers wel eens naar de onderz­i­jde van het groene sti­j­gende trend­kanaalt­je zou kun­nen gaan.

Dus als u een eventuele rit naar die onderz­i­jde niet wilt meemak­en, kies dan eieren voor uw geld en ga uit uw posi­tie en naar de zijkant. U kunt dan weer met een frisse blik een nieuwe posi­tie overwegen.

Geni­et van uw weekend.

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

13 december 2020, 18:01

Wel bedankt!

(2)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.