...

TA AEX, BESI, Aalberts, Galapagos, Wolters, en Shell

21 februari 2023, 13:49 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

Ook van­daag weer zes grafieken waar­van de helft op ver­zoek. Mocht u ook een favori­et hebben dien hem dan gewoon in en wie weet vin­dt u uw favori­et in de vol­gende col­umn terug!Alle grafieken in de col­umn van van­daag zijn intraday.

AEX:

De AEX is op een inter­es­sant punt aan­be­land. Bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal is de koers de laat­ste dagen redelijk teruggevallen en onder het blauwe ste­un­t­je gedo­ken. De dal­ing reikt nu tot aan de bovenkant van het kleine rode dal­ende trend­kanaalt­je. Daar mogen we iets van ste­un verwacht­en, maar ik zou daar mijn geld op moment van schri­jven niet op inzetten.

BESI op ver­zoek van lez­er ted.hulsman:

Geen enkel prob­leem dat u al een tijd­je geen ver­zoek had inge­di­end en natu­urlijk geef ik graag mijn visie op uw drie ver­zoeken! Ik begin met BESI en deze grafiek is een mooi voor­beeld van hoe een koers kan draaien. Draaien van dal­end naar zijwaarts naar opwaarts. Mid­dels de oran­je streep heb ik mijn teken­tal­en­ten lat­en spreken om de draai aan te geven.

Boven de paarse trendli­jn is de koers nu aan de sti­j­gende trend bezig, waar­bij de rode lijn de sti­jging vooral­snog tegen­houdt. Voor een verdere sti­jging moet de koers boven de paarse lijn bli­jven. Als tweede voor­waarde geldt een door­braak van de rode hor­i­zon­tale weerstandslijn.

Wolters Kluw­er:


In de vorige col­umn kwam Relx voor­bij dus ik dacht ook Wolters Kluw­er de revue te lat­en passeren. Eigen­lijk gaat de koers van Wolters de laat­ste tijd per sal­do zijwaarts. Kijken we naar de laat­ste weken dan is de koers lekker aan het sti­j­gen met hogere bodems en hogere top­pen. Ik heb er een soort van sti­j­gend trend­kanaal om getek­end. Dat is leuk en aardig, maar tot nu toe is het bin­nen de per sal­do zijwaartse beweging.

Aal­berts op ver­zoek van lez­er ted.hulsman:

Op een andere wijze, maar ook bij Aal­berts zien we die draai van dal­end naar zijwaarts naar sti­j­gend. De sti­jging sinds okto­ber vorig jaar durf ik best indruk­wekkend te noe­men. Rechts op de grafiek zien we een (niet zo’n mooi) sti­j­gend trend­kanaal. Vrij steil stijgend.

Op basis van de laat­ste ontwik­kelin­gen bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal is het koers­doel zo om en nabij de hor­i­zon­tale oran­je weer­stand­sli­jn. Zit u long dan kunt u bli­jven zit­ten met een (trail­ing) stop.

Shell:

Net als de AEX, maar dan anders! In een heel andere set­ting is ook de koers van Shell aan­be­land op de bovenkant van een trend­kanaal. Dit trend­kanaalt­je is echter sti­j­gend en zou der­halve iets meer ste­un moeten vor­men dan dat van de AEX. Mocht de ste­un het niet houden dan kan de onderz­i­jde van het sti­j­gende trend­kanaal de tar­get wor­den. Het grotere” plaat­je is zijwaarts tot zelfs licht stijgend.

Gala­pa­gos op ver­zoek van lez­er ted.hulsman:

Wel, hier is geen tech­nisch anal­ist voor nodig om te zien dat de trend dal­end is. Leuk dit ver­zoek overi­gens, ik was Gala­pa­gos een beet­je uit het oog verloren.

Bin­nen het dal­ende trend­kanaal en nu ook onder het paarse trendli­jn­t­je lijkt Gala­pa­gos lager en lager te willen. Bij een iets verdere dal­ing komt het groene hor­i­zon­tale ste­un­t­je in zicht en dat kleine ste­un­t­je zou dan echt zijn werk moeten gaan doen om een verdere dal­ing te voorkomen. Op basis van de grafiek van van­daag zou ik daar zek­er nog geen geld op inzetten.

Tot don­derdag en laat de ver­zoeken maar komen!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.