...

TA AEX diepteanalyse (met kort RD)

30 maart 2021, 01:15 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Goede­mor­gen Nederland!

Vanu­it het zon­nige, warme en momenteel vooral benauwde Brazil­ië wens ik u een hele goede mor­gen. Ik heb gekozen voor een diepte­analyse van de AEX. Dat heeft onze index wel ver­di­end na weer een nieuw all-time-high. RD komt heel kort voorbij.


Op moment van schri­jven loopt het zweet in straalt­jes van mijn voorhoofd. Lat­en we hopen dat het onweer snel los­barst, zodat er wat verkoel­ing komt! Onder­tussen begin ik alvast aan de col­umn met als hoof­drol­spel­er de AEX.

Het nieuwe all-time-high is niet duidelijk zicht­baar op deze area chart” zoals de Amerika­nen dat zo mooi noe­men. Daar is een area chart ook hele­maal niet geschikt voor. Een dergelijke grafiek laat slecht de grote lij­nen zien door de slotko­ersen van de maand met elka­ar te verbinden. Daar­bij zij opge­merkt dat de maand maart nog niet om is. Maar het is wel een mooi grafiek­je, niet?

De area chart dient om het grote plaat­je” te lat­en zien, hoe de ver­houdin­gen liggen. Oordeelt u zelf. Ik bedenk me opeens, het zou een weer­gave van de hoogtev­er­schillen van een berge­tappe van een bek­ende wiel­er­ronde kun­nen zijn.

De diepte­analyse doe ik dit keer net iets anders. Trouwe lez­ers weten dat ik nu de week­grafiek laat zien gebruik­mak­end van bars. Dit keer niet, het is wel een week­grafiek, maar ik heb hier een lijn­grafiek gepakt.

De blauwe lijn is die van de AEX door gebruik te mak­en van de slotko­ersen van de AEX en die pun­ten met elka­ar te verbinden. Waarschi­jn­lijk wilt u nu vra­gen wat dan die oran­je lijn is, dat zal ik u vertellen. Dat is het aan­deel Konin­klijke Olie. 

Nu wordt het leuk, want er speelt nog iets. Eerst nog even vertellen dat de grafiek ergens begin 2011 begint, dat is op zich niet zo belan­grijk. Maar op de begin­da­tum begin­nen bei­den te bewe­gen in percentages. 

Geme­ten vanaf die datum van ergens begin 2011 is de AEX met ruim 94% geste­gen. En hoe zit het dan met de hoek­steen van de porte­feuille? Jon­gere lez­ers begri­jpen wellicht niet goed waar ik het over heb als ik RD link met hoek­steen van de porte­feuille, maar als jonkie kreeg ik dat met de paple­pel inge­goten. Wat je ook deed in je porte­feuille, Kon. Olie moest daarin, mede van­wege het hoge dividendrendement.

Over dezelfde peri­ode geme­ten ziet u dat RD ruim 30%, bij­na 31% is gedaald. Ik kan me beleg­gers voorstellen die RD niet zo heel erg hebben gemist in hun portefeuille. 

De dag­grafiek. De dag­grafiek van onze nationale beurs­graad­me­ter laat een mooi volatiel ver­loop zien. Niet meer nodig te schri­jven wat de nose dive veroorza­ak­te, gevol­gd door een geweldig mooi her­s­tel. Mocht u zich afvra­gen, de halve wereld gaat fail­li­et en hoe kan de AEX dan rechts bij het groene ver­g­root­glas een nieuw all-time-high neerzetten? Het antwo­ord is dat ik slechts een sim­pele tech­nisch anal­ist ben die het antwo­ord daarop ook niet weet! Zoekt (op inter­net) en gij zult (fun­da­menteel anal­is­ten) vin­den die daar wellicht een hele goede verk­lar­ing voor hebben. 

ik kom niet verder dan dat de beurs 6 tot 9 maan­den vooruit­loopt en dat we met zijn allen klaar­blijke­lijk vin­den dat wereld­wi­jde lock­downs niet zo’n geweldige impact hebben. Het komt alle­maal goed, slaap rustig! Als we de beursko­ersen mogen geloven althans. 

Op de laat­ste grafiek van van­daag zien we een klein stuk­je koer­shis­to­rie. Bij het groene ver­g­root­glas staat de all-time-high van onze index. Voor­waar geen slechte prestatie!

Zou ik toch nog iets min­der posi­tiefs kun­nen schri­jven over de AEX? Wel, onder de grafiek ziet u dat de RSI (Relatieve Sterk­te Index) niet mee­doet met het feestje. De hogere top wordt dus niet beves­tigt door de indi­ca­tor. Op zich is dat niet zo heel schokkend. Het is slechts een bel­let­je dat rinkelt op de top. Het wordt pas nijpen­der als we meer bel­let­jes gaan horen.

In de verte don­dert het nog steeds dreigend, maar tot nu toe geen spat­je regen. Ik wens u een fijne dinsdag.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

30 maart 2021, 09:05

Miljarden worden in de economie gepompt, naar de beurs.
Door geldontwaarding zal veel worden opgelost. Wat is een gulden nog waard?


(0)
30 maart 2021, 08:48

Recente stijgingen maar waarschijnlijk ook verder terug zien we de 30+ punten.
In de grafiek duidelijk te zien, stapelen van groene candles noem ik dat. Er is geen terugval de dag erop. Duur 4/5 dagen.

Huidige trend geeft dan 708/710.

Verklaren? Kan ik het ook niet. Probeer het wel maar is het nut ervan. Herhalingspatroon zien, spiegels, agenda.

Er is veel te doen.

(0)