...

TA Tesla, AEX, DSM, Adidas, ASM International en Arcelor Mittal

8 augustus 2022, 08:24 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

Het luk­te niet om de col­umn in het week­end samen te stellen, met enige ver­trag­ing is die er dan toch. Er zijn twee ver­zoeken: Adi­das en Arcelor Mit­tal. Ik ga direct beginnen.Ik trap af met de grafiek van 

Tes­la:

De Amerika­nen zijn nog niet aan de maandagsessie begonnen, van­daar dat boven­staande grafiek met de slotko­ers van afgelopen vri­jdag is.

Het patroon bin­nen de rode en groene lijn, daar waar de blauwe pijl naar wijst, is inder­daad een omkeer­pa­troon gebleken. Na de uit­braak door de rode trendli­jn had­den we daar al zek­er­heid” over.

Nu bevin­dt de koers zich bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal, waar­bij ik natu­urlijk wel moet melden dat de koers afgelopen vri­jdag fors terugviel naar de onderz­i­jde. Bez­it u Tes­la dan is het zaak eens even goed te gaan zit­ten voor uw stop loss of prof­it stop.

AEX:

De beurs is in Ned­er­land ook nog ges­loten dus de grafiek is bijgew­erkt tot en met de slotko­ers van afgelopen vrijdag. 

We kun­nen zien dat de koers door de vrij steil sti­j­gende oran­je trendli­jn is geza­kt. Gezien de helling­shoek was dat vroeg of laat te verwacht­en. In eerdere columns schreef ik al dat het geen ramp hoeft te zijn. Een mogelijk sce­nario is dat de index terug kan zakken naar de groene lijn, het uit­braakniveau, en via een klassieke throw­back dat niveau gaat testen. Daar­na zou het dan weer omhoog kunnen.

DSM:

In ongeveer een week tijd is er 16 euro ver­dampt. De koers van DSM ket­ste af op de blauwe dal­ende trendli­jn en viel snel daar­na ook nog eens uit het sti­j­gende trend­kanaal. Van de beweg­ing van afgelopen vri­jdag wer­den bezit­ters van DSM (ten­z­ij ze een short­posi­tie had­den) ook niet blij.

De eerste ste­un, de groene hor­i­zon­tale lijn, is bij­na bereikt en op moment van schri­jven (voor­beurs) zie ik geen enkele reden waarom die groene lijn niet aan een test onder­wor­pen gaat worden.

Adi­das op ver­zoek van lez­eres lda:

We gaan nog een keer onze lands­gren­zen over, dit keer naar het Oost­en, om de chart van Adi­das te bek­ijken. Daar lijkt het sport­merk met een draai bezig te zijn.

Dat de trend dal­end was is niet zo moeil­ijk vast te stellen, kijk maar eens naar het rode dal­ende trend­kanaal. Toen de koers onder de blauwe lijn dook leek dat een beves­tig­ing van de down­trend. Alles leek daar ook op te wijzen behalve de posi­tieve diver­gen­tie bij de RSI. Bin­nen no time keerde de koers echter weer teug boven de blauwe lijn en kort daar­na was Adi­das zelfs zo bru­taal dat het uit het dal­ende trend­kanaal ontsnapte. 

Nu heb ik de con­touren van een sti­j­gend trend­kanaal getek­end en natu­urlijk is dat span­nend of dat de komende dagen/​weken stand gaat houden. Met een eventuele koers boven de rode weer­stand­sli­jn zouden we daar posi­tiev­er over mogen worden.

ASM Inter­na­tion­al:

Op een andere manier dan Adi­das lijkt ook ASM Inter­na­tion­al bezig met een draai. Immers, de koers is inmid­dels al opwaarts door de:

- groene hor­i­zon­tale lijn geste­gen
- de groene dal­ende trendli­jn gebro­ken
- de blauwe lijn uitgenomen en
- de oran­je lijn opwaarts achter zich gelaten.

Dat laat­ste moeten we iets nuanceren, vri­jdag zak­te de koers tot op die oran­je lijn terug. Die lijn wordt dus als ste­un getest en het zou ook nog kun­nen aankomen tot een test van de blauwe steunlijn. 

Arcelor Mit­tal op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Dit grafieken­pro­gram­ma loopt 15 minuten achter, het­geen betekent dat u boven­staande chart ondanks het huidi­ge tijd­stip toch nog met de slotko­ers van vri­jdag krijgt. 

Lez­er Mis­ter bluesky vraagt of Arcelor nu wel of niet door de 24 euro gaat. Als ik dát nu eens met 100% zek­er­heid zou weten, dan zou ik super­rijk zijn!
We kun­nen het wel proberen te bere­deneren. De grote sta-in-de-weg is natu­urlijk de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn. Deze heeft best enige beteke­nis, gezien de eerdere bodems en de recente test van ongeveer een week gele­den. Deze lijn geeft zich dus niet zon­der slag of stoot gewonnen. 

Aan de andere zijde hebben we het sti­j­gende trend­kanaalt­je. Daarbin­nen geeft de koers aan hogere regio­nen op te willen zoeken en heel sim­pel redeneren: als de koers daarbin­nen bli­jft gaan we vanzelf ook door de rode lijn en opwaarts door de 24 euro. 

De RSI laat nog geen verzwakkin­gen zien, we mogen dus hopen!

+++++ + + + + +
Mor­gen is de vol­gende col­umn alweer. Als u nu uw favori­et aan­vraagt, dan heeft u bij­na instant feed­back!
+++++ + + + + +

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.