...

TA AEX en ... heel veel meer

20 februari 2021, 00:02 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Op deze zater­dag ben ik er vroeg bij. Een paar minuten na mid­der­nacht en ik ben al aan de col­umn begonnen. Het lijkt er steeds meer op dat mijn vlucht terug naar Ned­er­land is geschrapt, maar de lucht­vaart­maatschap­pij weet het zelf vol­gens mij ook niet. Heel onduidelijk alle­maal. Ik hoop dat mijn analy­ses iets duidelijk­er zijn! Daar komen ze. 


Nor­maal kri­jgt u vier grafieken per col­umn, maar van­daag ga ik er iets meer doen. Ik ga van start met de Nasdaq.

De Nas­daq lijkt wel ziek, het heeft de week niet afges­loten op een all-time-high. Ter gerust­stelling, gedurende de week werd er wel weer een nieuw high neergezet.

Wat zien we op de grafiek? Er staat een negatieve diver­gen­tie, zie de RSI onder de grafiek. Ik heb een rode lijn getek­end over de nieuwe high, die doet dienst als weer­stand. En ik heb de groene sti­j­gende trendli­jn getek­end, die nog niet van zoveel waarde is.

Op moment van schri­jven kan ik per sal­do naar boven bli­jven kijken.

Ik ben inmid­dels naar onze index gegaan. Als u een verk­lar­ing voor de rode lijn wilt, surf dan even terug naar de col­umn van don­derdag of dins­dag. De AEX zette deze week een hogere top neer en wist dat ver­vol­gens niet vast te houden. De koers zak­te wat en zocht de afgelopen twee beurs­da­gen suc­cesvol ste­un op de donker­groene sti­j­gende trendli­jn. Mocht die laat­ste breken dan is er bij­na onmid­del­lijk daar­na ste­un in de vorm van de licht­groene lijn die over de vorige top ligt.

Voor nu ben ik posi­tief op de AEX en denk dat het hoger kan.

Hier­boven ziet u de dag­grafiek van ABN. Van links naar rechts kijk­end kun­nen we niet echt een trend ont­dekken, het gaat per sal­do zijwaarts. Kijken we naar de laat­ste twee bodems en top­pen, dan zien we de start van een sti­j­gende trend die de koers op het einde van de week opwaarts door de licht­groene hor­i­zon­tale lijn heeft gebracht. Die bewuste lijn ligt over de top van begin januari.

Zit u in ABN dan stel ik voor dat u bli­jft zit­ten, de weg naar 9,90 — 10 euro ligt nu open. Pas eventueel uw stop aan.

Adyen heeft u de laat­ste columns vak­er voor­bij zien komen, we kun­nen gerust stellen dat het goed gaat met Adyen. u ziet slecht een klein gedeelte van het mooie licht­blauwe sti­j­gende trendkanaal.

Al eerder heb ik u gewezen op het win­pelt­je rechts op de grafiek en van­daag kwam het aankoopsig­naal. Zoals verwacht brak Adyen aan de boven­z­i­jde uit en dat betekent dat het (nog) hoger kan. Het koers­doel ligt duidelijk boven/​buiten het sti­j­gende trend­kanaal. Komende week gaan we als het goed is die uit­braak al meemaken.

De vijfde grafiek van van­daag is het kleine broert­je van de AEX, de AMX. Deze index deelt in de feestvreugde, zij aan zij met veel aan­de­len en indices host de AMX mee naar boven, alsof Coro­na niet bestaat. Let­ter­lijk en figuurlijk.

Veel aan­de­len en indices gaan naar nieuwe top­pen en zelfs all-time-highs. Alsof het virus niet bestaat dus. Zoals ik de laat­ste tijd al vak­er schreef, de beurs kijkt niet zozeer naar van­daag als wel naar 6 tot 9 maan­den in de toekomst. We hebben dus heel veel vertrouwen dat het wel goed komt. Dat het virus weer zo plot­sel­ing verd­wi­jnt als het gekomen is, dat het vac­cin zou werken, dat het MKB over­leeft en nog veel meer posi­tieve din­gen. Gelooft u het?

Het maakt niet uit of ik en zelfs u het gelooft, de beurs heeft namelijk alti­jd gelijk! 

O ja, bij­na ver­geten, de AMX ligt er goed bij.

De zes­de grafiek (jawel, het kan niet op) van van­daag is die van ING.

Anders dan zijn con­col­le­ga ABN laat ING wel een duidelijke trend zien en wel omhoog. Waar wil ik deze grafiek lat­en zien? Dat is om de vol­gende redenen:

1. de sti­j­gende trend

2. deze week werd de hoog­ste koers na het virus neergezet

3. de koers laat de laat­ste weken een mooie sti­jging zien en

4. de koers is door de top van novem­ber 2020 gebroken.

Dat laat­ste betekent dat als nu ook de oran­je lijn op euro 8,95 nog opwaarts wordt uitgenomen dat de finan­cial nog meer ruimte kri­jgt om te sti­j­gen. In dat laat­ste geval kan de koers via 9,76 naar 10,94 oplopen. Dat laat­ste niveau is een top die een jaar gele­den werd neergezet.

Bli­jf lekker zit­ten en wacht af en… pas uw stop aan.

Ik wens u vanu­it een ver land een heel goed weekend.

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist en schri­jft columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Mocht het zijn dat hij schri­jft over een aan­deel waarin hij een posi­tie heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

22 februari 2021, 11:30

Is een analyse van AB Inbev mogelijk? Dank

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.