...

TA AEX en drie interessante grafieken

16 februari 2021, 14:45 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

De AEX bli­jft ver­bazen, dus van­daag gaan we in ieder geval een blik wer­pen op de index. Daar­naast loop ik met u langs drie poten­tieel inter­es­sante grafieken. Grafieken om in de gat­en te houden. Wellicht dat die in de (nabi­je) toekomst heel leuk gaan worden. 


Ik begin de col­umn van­daag met Randstad.

Rand­stad is in die zin inter­es­sant als aan­deel om naar te kijken omdat het iets kan vertellen over de economie en de toekom­stige groei. Laatst schreef ik al dat een beurs alti­jd zo’n 6 tot 9 maan­den vooruit kijkt”. We kijken dus niet zozeer naar nu, maar wat we verwacht­en wat er over een half jaar tot 9 maan­den staat te gebeuren. Als u naar de AEX kijkt, dan kunt u het antwo­ord wel invullen. Ik kom zo op de index terug. Rand­stad gaat bij een aantrekkende economie meer uitzen­den en als ze hun zaak­jes op orde hebben ook meer omzetten en verdienen.

Dus laat Rand­stad net als de AEX geweldige din­gen zien? Ehh née, nog niet in ieder geval. Natu­urlijk is het hele­maal niet ver­keerd dat Rand­stad de top van voor het virus recent al twee keer heeft opge­zocht. Er zijn heel veel aan­de­len die dat niet nadoen. Maar je zou bij zo’n posi­tieve AEX toch ook meer verwacht­en van de koers van Rand­stad. Nou ja, wat niet is kan komen en daarom heb ik deze grafiek van­daag ges­e­lecteerd. Het is dus nog niet zover, maar wellicht dat de koers bin­nenko­rt opwaarts door de rode lijn op euro 56,10 weet te breken. Zodoende heeft u Rand­stad dus nu al in het vizier.

+++++ + + + + +

Bedankt lez­ers Bun­del­man en Flevo13 voor de reac­ties op de col­umn van zater­dag over Adyen. Voor lez­er Bun­del­man: natu­urlijk kan het i.p.v. aan­de­len ook met lange ter­mi­jn opties. Dat is ook een optie! En lez­er Flevo13, bedankt voor de leuke reac­tie. Ik ver­moed dat u bei­den al op een (mooie) winst staan. Lekker!

+++++ + + + + +

Ik ga naar OCI, te vin­den in de AMX.

Waarom is OCI inter­es­sant? Wel, ten eerste gaf het aan­deel in novem­ber 2020 al een mooi koopsig­naal, het brak toen uit een zijwaartse beweg­ing. Uit­er­aard hebben we daar nu hele­maal niets meer aan, u kunt daar niet meer op han­de­len. Ten tweede zet OCI een serie hogere bodems en hogere top­pen neer en (ten derde) rek­ende daarmee en pas­sant met een aan­tal weer­standen af.

Ten vierde, de koers lijkt op weg naar een vol­gende belan­grijke weer­stand. Dat is de weer­stand van de top van voor het virus, zie de rode lijn op euro 18,70. Daar­boven zou weer meer ruimte vrijkomen om te stijgen. 

Natu­urlijk is het nog niet zover, laat OCI eerst maar eens boven de licht­groene sti­j­gende trendli­jn zien te bli­jven. Mocht dat lukken, dan komt er vanzelf een aan­val op de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn. Na Rand­stad is dit het tweede aan­deel dat u in de gat­en kunt gaan houden.

Nu is de AEX aan de beurt.

Als u mij vol­gt dan wist u al dat ik me liet ver­rassen door de koers­be­weg­ing door de groene weer­stand (nu ste­un). Ik moet beken­nen dat ik die niet zag aankomen en al zek­er niet de kracht waarmee dat ging gepaard. Er weer aan ref­er­erend dat een beurs alti­jd vooruit loopt op de toekom­stige ontwik­kelin­gen mogen we dus voorzichtig con­clud­eren dat we met zijn allen denken dat het over is met het virus en dat zak­en en bedri­jven weer gaan flo­r­eren. Ik ben benieuwd.

Mijn taak is naar de grafiek te kijken en dat is maar beter ook, van de rest heb ik geen ver­stand! De grafiek laat de donker­groene sti­j­gende trendli­jn zien en dat is pri­ma met een koers daar­boven. De opwaartse uit­name van de licht­groene lijn heb ik al bespro­ken. Rest een derde lijn, de rode. 

De rode lijn is wat onge­bruike­lijk. Een trendli­jn tekent men over het alge­meen over de hogere bodems en de rode lijn kan dan de even­wi­jdi­ge lijn zijn over de top­pen. Zo verkri­j­gen we een sti­j­gend trend­kanaal. Ik kan dit keer geen mooie lijn teke­nen over de hogere bodems, maar wel over de top­pen. Op deze manier is de rode lijn dus getrokken. Lat­en we hem in de gat­en bli­jven houden. Hij zou momenteel dus als weer­stand moeten fun­geren. Het zou me opnieuw enorm ver­rassen als het de AEX zou lukken opwaarts door de rode lijn te breken.

Ik sluit van­daag af met Fugro.

Fugro is bezig een gap te dichten.

Fugro lijkt een beet­je op OCI. In novem­ber 2020 was er een mooie uit­braak en dus een koopsig­naal en daar­na liet Fugro ook hogere bodems en top­pen zien. Tot aan de dag van van­daag. Die sti­jging bracht het aan­deel tot in het gebied van een leemte in de grafiek, zie maart 2020.

Wat Fugro heeft lat­en zien is al heel mooi, maar kijk ook even naar wat er kan gebeuren als de rode weer­stand­sli­jn opwaarts zou wor­den uitgenomen. Welk poten­tieel er dan vrijkomt. Dat is in eerste instantie een top­je uit maart 2020 rond 11 euro 80. Ik verwacht dat dat niet al teveel prob­le­men gaat oplev­eren en dan kan de koers via 12,15 en 13,60 naar 16,30.

Daar heeft u te pakken waarom Fugro inter­es­sant kan wor­den, nog interessanter.

+++++ + + + + +

Nog even kort rea­geren op het stuk­je van lez­eres Hele­na onder de analyse van afgelopen zater­dag. Ik ben het deels met u eens en deels oneens. Ik heb als taak een goede analyse te mak­en, een tech­nis­che analyse. Als TA“er ga ik ervan uit dat alles in de laat­ste koers is verwerkt. 

+++++ + + + + +

Een fijne voortzetting van uw dinsdag!

Tech­nisch anal­ist voor US Markets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Wijzig­ing ingaande per 16 feb­ru­ari 2021: indi­en hij een posi­tie heeft in een indi­vidueel aan­deel dat hij in een col­umn behan­delt, dan ver­plicht hij zich dat in die spec­i­fieke col­umn te vermelden.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.