...

TA AEX en vijf aandelen

28 september 2021, 15:45 | Marcel Bronner | leestijd: 7 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Het zon­net­je schi­jnt vrolijk, een strak­blauwe hemel. Het is een mooie set­ting om de col­umn samen te gaan stellen. Ik ga een blik wer­pen op de AEX en vijf aan­de­len, waar­van er drie op ver­zoek zijn. U weet het, u mag alti­jd een favori­et aan mij doorgeven en de kans is dan groot dat u hier een tech­nis­che analyse van uw aandeel/​index tege­moet kan zien.


Dat zon­net­je, dat is hier, ik weet niet hoe het in Ned­er­land is. Ik hoop dat u ook van een lekker zon­net­je kan genieten!

Ondanks de schit­terende sti­jging van RD de laat­ste twee beurs­da­gen lukt het de AEX niet te sti­j­gen. U weet, RD weegt behoor­lijk (11%+) in onze index. U kunt nu dus een beet­je inschat­ten wat de AEX had gedaan als RD niet was geste­gen, maar bijvoor­beeld pas op de plaats had gemaakt. Maar terug naar de AEX, RD komt straks aan bod.

Na het aan­tikken van de rode weer­stand­sli­jn op vri­jdag zien we drie slotko­ersen die elke keer lager liggen. Excu­us, de laat­ste can­dle van van­daag is nog geen slotko­ers. Ik besef dat de grafiek rond 16.30 uur Ned­er­landse tijd is gemaakt, dus de beurs was nog open! Intra­day werd in ieder geval de groene hor­i­zon­tale ste­un­li­jn aangetikt. We gaan nog zien waar de AEX gaat sluiten. Met RD als red­dende engel zou het boven/​op de groene ste­un­li­jn kun­nen zijn.

Al met al een ontwik­kel­ing om scherp in de gat­en te houden, want nog een klein duwt­je en de index sluit onder die groene ste­un. Kijk de kat even uit de boom.

Zo is het maar net Mis­ter bluesky, geni­et ervan zolang het nog kan! Met gevoel voor humor ver­wi­jst deze lez­er naar mijn idee om RD op de zwarte lijst te gaan zetten, omdat dit bedri­jf intern bespreekt om zijn werkne­mers in de toekomst te gaan vra­gen of ze gevac­ci­neerd zijn. Dat dit in stri­jd is met de grondwet lijkt nie­mand te inter­esseren. Maar waarschi­jn­lijk zijn we er al zozeer aan gewend met een regering die keer op keer de grondwet afdoet als een (gebruikt) stuk­je toi­let­pa­pi­er. Goed voor­beeld doet goed vol­gen, toch?

Daar­naast vraag ik me af over welke aan­de­len ik dan nog wel kan schri­jven. Tes­la dat kleine kind­jes laat creperen in mij­nen? Face­book dat Chi­na voor­bi­jstreeft op het gebied van cen­su­ur? Google dat uw en mijn gegevens ge- en mis­bruikt en verkoopt? Dus wellicht is mijn zwarte lijst wel niet zo’n goed idee, want dan bli­jft er geen aan­deel meer over om een tech­nis­che analyse van te maken! 

Wat een enorme sti­jging bij RD de laat­ste vijf beurs­da­gen, niet? En dan met name de laat­ste twee beurs­da­gen! Als RD op deze koers sluit, dan schi­et het duidelijk door de top van afgelopen maart, heel sterk. De groene lijn gaat vanaf nu en eigen­lijk al vanaf maandag dienst doen als ste­un i.p.v. weerstand. 

Over weer­stand gespro­ken, ik ben oprecht benieuwd wat de uiterst inter­es­sante oran­je lijn gaat beteke­nen voor de koers van Olies. Zie hoe deze sti­j­gende trendli­jn afwis­se­lend dienst doet als ste­un en weer­stand. Zou Olies daarte­gen de kop gaan stoten? Het maakt wellicht niet zoveel uit, want u kunt een tac­tiek toepassen. Stel, u zit in RD en heeft een sti­jging meege­maakt. Alles wat u dan hoeft te doen is een prof­it stop te hanteren en zo uw winst veilig te stellen. 

Kan ik nog schri­jven over Arcelor Mit­tal, dat het hier en daar niet al te nauw neemt met het milieu? 

Onder de rode trendli­jn staan lagere top­pen en lagere bodems die de koers uitein­delijk uit het sti­j­gende trend­kanaal lieten vallen. Daags daarop viel de koers met een gap weg. Nu, zes beurs­da­gen verder, is het de koers nog steeds niet gelukt terug te keren in het gebied van de gap, laat staan deze te vullen. De gap heb ik met het roodachtige blok­je aangegeven.

Dit aan­deel ligt er op dit moment tech­nisch niet zo best bij. Op moment van schri­jven zie ik op basis van tech­nis­che analyse nul aan­lei­d­ing dit aan­deel aan te gaan schaffen. 

De derde en laat­ste op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky is Alfen.

Op deze grafiek staat de laat­ste koers nog een stuk­je boven de paarse lijn. Die lijn heb ik nieuw getek­end en doet dienst als ste­un. Als ik de grafiek nu zou mak­en dan zou u een koers op de paarse lijn zien, de koers is dus nog verder weggeza­kt tij­dens het samen­stellen van deze column.

Die koers op de paarse lijn betekent direct een koers onder de ste­un van het sti­j­gende trend­kanaal. Alfen lijkt dus te gaan sluiten buiten/​onder het trend­kanaal en daarmee verzwakt de tech­nis­che con­di­tie weer verder. Het is bij­na over­bod­ig te schri­jven, maar mocht de koers onder de paarse ste­un zakken dan zou dat de zoveel­ste tech­nis­che ver­slech­ter­ing zijn. Ik zou dus zeggen: vinger aan de pols!

De vijfde van de zes grafieken die ik van­daag bespreek is Adyen. In het week­end schreef ik nog over de sti­jging en de daaropvol­gende pas op de plaats bin­nen het blauwe blok­je. Een redelijk vaak voorkomende beweg­ing is dat daar­na de koers aan de bovenkant uit­breekt, lees mijn col­umn van zater­dag nog even terug. Wel, u ziet het, dat gaat niet op voor Adyen. De koers opende van­daag nog bin­nen de trad­in­grange, viel er daar­na uit en als de dit de slotko­ers zou zijn dan valt de koers ook nog eens door de blauwe sti­j­gende trendli­jn. Geen sterke dag voor Adyen dus. Twee zwakke sig­nalen op één dag. Ik bek­ijk de koers nog even in mijn grafieken­pro­gram­ma en ik zie een nog lagere koers dan hier­boven op deze grafiek. 

Rond euro 2.385 ligt een klein ste­un­t­je en ik sluit niet uit dat de koers dat niveau gaat opzoeken.

De hekkensluiter voor van­daag is DSM. DSM heeft de laat­ste tijd te kam­p­en gehad met wat ver­slech­terin­gen van de tech­nis­che con­di­tie. De grafiek heeft nogal wat verkoopsig­nalen gegeven, bel­let­jes lat­en horen zo u wilt. 

De laat­ste twee afzwakkin­gen van de grafiek zijn:

1. de neer­waartse door­braak van de rode ste­un­li­jn afgelopen maandag en

2. de gap van vandaag.

Ik ga er daar even vanu­it dat het de koers in de slot­sessie van van­daag niet lukt de gap weer te sluiten. op moment van schri­jven staat de koers vlak voor sluit­ing net iets hoger dan de meest rechtse can­dle doet ver­moe­den. De groene hor­i­zon­tale ste­un­li­jn moet dus de broek ophouden van DSM

De koers staat nu bin­nen de rode weer­stand­sli­jn en de groene ste­un­li­jn. Ik wil DSM op moment van schri­jven niet in mijn porte­feuille. Pas boven de rode weer­stand kan ik iets milder wor­den over DSM.

Tot don­derdag en vergeet niet uw ver­zoek in te dienen. Het maakt mij niet uit of u nu wel of niet een prik­je hebt gehaald, u hoeft ook geen (ongrondwet­telijke) pas te lat­en zien! Zolang u vreedza­am bent is U gewoon welkom!!!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.