...

TA AEX, Heineken, Randstad, Heijmans, Wolters en Plug Power

30 december 2021, 11:26 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Er ston­den nog een aan­tal ver­zoeken open en die wil ik van­daag behan­de­len. Dit is de laat­ste col­umn. Van dit jaar dan. In het nieuwe jaar ga ik weer op dezelfde voet verder. De namen van de te behan­de­len grafieken staan in de head­er dus daar kan geen mis­ver­stand over bestaan. Laat ik maar direct van start gaan.Plug Pow­er op ver­zoek van lez­eres Rus­sia.

Dit is de enige grafiek die voor­beurs is gemaakt, de rest is alle­maal intraday.

What comes up must come down. Na de enorme sti­jging heeft Plug Pow­er ook bij­na alles weer ingeleverd. Rechts op de grafiek zien we nu twee zak­en die hoopvol kun­nen stemmen:

1. de opwaartse uit­braak door de oran­je trendli­jn en
2. het mogelijk vin­den van ste­un op de blauwe lijn. 

Houd u er wel reken­ing mee dat de trend nog steeds dal­end is. Past u dus op. Maar het is zon­der meer inter­es­sant wat Plug Pow­er de komende beurs­da­gen gaat doen.

Wolters Kluw­er op ver­zoek van lez­eres Rus­sia.

Ziet u het alle­maal? Ziet u waar Wolters Kluw­er is aanbeland? 

U mag alle sti­j­gende trendli­j­nen even ver­geten. Het staat heel mooi en inter­es­sant, maar kijkt u beter naar de laat­ste can­dle. We zit­ten bij Wokkels op de blauwe weer­stand­sli­jn en wellicht op het punt van uit­breken. Col­le­ga Relx is al voorzichtig uit­ge­bro­ken en zou Wolters Kluw­er gaan vol­gen? Miss­chien weten we het bij de slotko­ers al.

Bli­jft u vooral zit­ten en wacht” op de uit­braak. Al wach­t­ende kunt u kijken waar u uw stop legt.

Rand­stad:

Rand­stad is ook inter­es­sant. Op een andere manier dan Wolters Kluwer.

===== = = = = =
Ik wil u even alle­maal bedanken zo op de rand van 2021 naar 2022. Of u nu een­maal mijn col­umn las of dat u er het hele jaar geen een heeft gemist. Dank u dat u ondanks mijn humor, mijn kri­tiek op de over­heid inza­ke coro­na en dat ik waarschi­jn­lijk niet alti­jd in uw straat­je schri­jf toch weer terugkomt om mijn stuk­jes te lezen. Dat valt niet alti­jd mee! 

Bedankt voor uw tips, opmerkin­gen, goede wensen, com­pli­menten en inge­di­ende verzoeken. 

Kor­tom: BEDANKT en hopelijk tot in 2022!!!
===== = = = = =

Bij Rand­stad zie ik een dubbele bodem en ik heb die aangegeven met het blauwe vlak. Als u het mee eens bent (en dat hoeft echt niet!) dan is de koers opwaarts door de nek­li­jn gebro­ken en op weg naar het koers­doel. U kunt zelf het koers­doel bereke­nen door de hoogte van het blauwe vlak op het uit­braakniveau te plakken. De vraag is nu dus of dit in één rechte streep gaat gebeuren of dat we eerst een throw back kri­j­gen. Die laat­ste zou dan op de nek­li­jn weer naar boven moeten draaien. Uw stop…

Heineken:

Ik ga door met de goed nieuws” grafieken. De bek­end­ste Ned­er­landse bier­brouw­er heeft al een enorme sti­jging achter de rug en dat lijkt naar meer te smaken. 

U ziet dat Heineken onlangs afrek­ende met de blauwe hor­i­zon­tale lijn en dat er dus een uitbraak(je) staat. Dit zou best wel eens door kun­nen zetten en een mogelijk koers­doel zou dan o.a. de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn kun­nen zijn. Bli­jf dus zit­ten en bepaal even waar uw stop komt.

Voor lez­er Mis­ter bluesky: Pro­sus heb ik op 16 decem­ber geanaly­seerd en wat mij betre­ft is er tech­nisch niet zo veel veran­derd. Ik vol­s­ta dus even met bovenstaande.

AEX:

Net als de meeste hier­boven beschreven grafieken heeft ook de AEX een mooie sti­jging lat­en zien. Ik ga nu even kijken of dat kan doorzetten.

De sti­jging is inder­daad mooi, maar nu ga ik toch even naar de can­dles van dins­dag en woens­dag kijken. Er is hier sprake van een patroon dat een bear­ish engulf­ing pat­tern” wordt genoemd. Een redelijk bek­end patroon, redelijk vaak voorkomend voor wie inter­esse in Japan­ese Can­dle­sticks heeft. De can­dle van van­daag geeft twi­jfel aan. De bear­ish engulf­ing kan wijzen op een einde van de sti­jging of zelfs een omkeer. In de gat­en houden dus!

Hei­j­mans op ver­zoek van lez­eres Rus­sia:

Als ik naar deze grafiek kijk dan bekruipt me het gevoel dat ik het jam­mer vind dat ik nog met teveel andere zak­en bezig ben en niet met aan­dacht kan traden. Wat heeft Hei­j­mans in de maand okto­ber en begin novem­ber veel koopsig­nalen afgegeven, onvoorstelbaar!!!

Maar nu, wat nu? Er is zeer recent ook weer een koopsig­naal geweest. Koop nu echter niet, maar als u de trotse bezit­ter bent van Hei­j­mans dan kunt u zek­er bli­jven zit­ten! Met een beet­je geluk gaat HEIJ de top van novem­ber weer opzoeken. U weet al wat ik ga schri­jven, zóooo voor­spel­baar. Juist: uw stop.

Dit was de laat­ste grafiek en col­umn van 2021. U wens u een hele gezel­lige Oudejaarsavond !!!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.