...

TA AEX, Just Eat, ASR en Unibail

22 oktober 2020, 09:03 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Op deze don­derdag ga ik verder met de serie over de 25 aan­de­len die in de AEX zit­ten. Eerder meldde ik al dat ik ook af en toe de AEX voor­bij zou lat­en komen. Van­daag heb ik gekozen voor de index en drie aan­de­len, namelijk ASR, Just Eat Take­away en Uni­bail-Rodam­co-West­field. De beurs is al open, maar ik gebruik de dag­grafieken tot en met het slot van gis­teren. Veel leesplezier! 


Als eerste grafiek pak ik van­daag Unibail-Rodamco.

De grafiek van Uni­bail behoort momenteel niet tot de sterk­ste van de 25 AEX-fond­sen, maar ook niet tot de slecht­ste. Wat is er gebeurd? Natu­urlijk werd ook dit vast­goed­fonds getrof­fen door het virus, maar het opval­lende is dat er daar­na begin april en in mei lagere bodems wer­den neergezet. Er zijn namelijk veel aan­de­len te vin­den die een felle dal­ing door Covid-19 lat­en zien en daar­na dat laag­ste punt niet meer aan­rak­en. Uni­bail wel. Toch wist het aan­deel begin juni afscheid te nemen van die lage niveaus en de hoog­ste koers sinds het virus neer te zetten. Daar kon echter niet lang van genoten wor­den, onder de gri­jze trendli­jn ziet u het aan­deel wegglijden. 

Eind september/​begin okto­ber ziet u het aan­deel uit­bode­men en daar­na opwaarts door de gri­jze trendli­jn breken. Uni­bail wist aardig ter­rein­winst te realis­eren. De afgelopen dagen lijkt URW het hoofd te stoten tegen de rode hor­i­zon­tale weerstandslijn.

Voor een trade ben ik niet geïn­ter­esseerd in de huidi­ge grafiek. Voor bezit­ters van Uni­bail-Rodam­co-West­field hoop ik dat het licht­groene sti­j­gende trendli­jn­t­je als ste­un gaat optreden. 

Zullen we kijken of de grafiek van ASR er beter bij ligt?

Een ver­schil met de eerste grafiek is dat ASR na de klap van het virus direct hogere bodems en hogere top­pen ging neerzetten. Kijkt u maar wat er boven de paarse sti­j­gende trendli­jn gebeurde. In juni en juli stootte ASR nog het hoofd tegen de rode lijn. Deze weer­stand­sli­jn gaat terug tot juni 2017 en ook in juni 2019 was deze lijn nog belan­grijk, als ste­un wel te ver­staan. Op deze grafiek is dat overi­gens niet zicht­baar. In augus­tus wist de verzek­er­aar er opwaarts door te breken, maar is sep­tem­ber dook ASR er al weer onder. Kijkt u ook hoe de top van begin deze maand die rode lijn weer (als weer­stand) aantikte.

Over de koer­son­twik­kel­ing sinds eind augus­tus tot heden heb ik een dal­end trend­kanaalt­je getek­end. Wellicht kunt u nu wel raden hoe graag ik ASR in mijn porte­feuille zou willen opne­men. Ja inder­daad: niet dus. U kent mijn uit­spraak wellicht al: Op naar de vol­gende grafiek!”.

Voor­dat ik de AEX ga bek­ijken pak ik er eerst Just Eat Take­away bij.

Ook deze grafiek is na Coro­na posi­tiev­er dan Uni­bail-Rodam­co-West­field maar ook dan die van ASR. In maart kwam de klap door het virus en reeds in mei noteerde Just Eat alweer hoger dan de top van voor het virus. Begin juni ging het aan­deel ook nog eens een keer hoger dan die top van mei. Dat is andere koek, niet?! Heel lang kon­den beleg­gers daar niet van geni­eten want kijk maar eens naar de can­dle van 11 juni. Op die dag klapte het aan­deel in elka­ar en om even een idee te geven, de hoog­ste koers was die dag 101,30 en de laag­ste koers euro 80,10 met een slotko­ers van euro 85,50. Geen lekker hap­je voor diege­nen die het aan­deel slechts enkele dagen daar­voor nog voor meer dan 102 euro had­den gekocht.

Kijken we van­daag rechts op de grafiek dan zien we dat de koers is her­steld en dat het aan­deel opwaarts door de groene weer­stand­sli­jn is gebro­ken en daarmee in unchart­ed ter­ri­to­ry” terechtk­wam. Voor de regel­matige lez­er van mijn columns geen nieuws. De laat­ste beurs­da­gen zien we Just Eat Take­away ter­rein inlev­eren en het lijkt af te gaan steve­nen op een test van het uit­braakniveau. Met andere woor­den, terug naar de groene lijn om die zeer waarschi­jn­lijk als ste­un te gaan testen. Ik kan u verk­lap­pen dat de can­dle van van­daag al even onder de licht­groene ste­un­li­jn is gedo­ken. Dit is hier niet te zien, daar ik de grafiek tot en met de slotko­ers van gis­teren heb geplot.

Al met al ligt deze grafiek er m.i. vele malen beter bij dan die van Uni­bail en ASR. Sterk­er, ik zou een aankoopactie kun­nen over­we­gen, uit­er­aard in com­bi­natie met een stop loss.

Dan heeft u de grafiek van de AEX nog tegoed.

In deze serie van de 25 AEX-fond­sen kijk ik per dag naar vier aan­de­len, mits er iets gebeurt bij de index zelf. Wel, gis­teren was zo’n dag, van­daar van­daag 3 aan­de­len en de index.

De AEX wist in okto­ber boven de gri­jze weer­stand­sli­jn op 568,60 te komen, in ieder geval intra­day, maar het slot lag daar eigen­lijk bij­na iedere dag toch weer onder. Een indi­catie dat de index het er moeil­ijk mee had. Inmid­dels zien we dat de index onder de gri­jze lijn is gedo­ken en ook nog eens een keer uit het sti­j­gende trend­kanaalt­je is gevallen. De RSI onder de grafiek beves­tigde de verzwakking. U kent de uit­spraak wel, die van er gaat nooit een bel aan de top. Ik ben het met die uit­spraak eens, want meestal gaat die bel niet pre­cies aan de top en meestal zijn het meerdere bel­let­jes. Je moet alleen even weten hoe je moet luis­teren om ze te horen (of zien).

Even oppassen dus met de AEX als we naar boven­staande grafiek met de slotko­ers van gis­teren kijken. Ik kan u melden dat de can­dle van van­daag tot nu toe een gap laat zien en ste­vig richt­ing de oran­je dal­ende trendli­jn op weg is. Nog­maals, oppassen met de index en wellicht is uw prof­it stop of stop loss al ger­aakt. Wees blij met de winst en zelfs met het ver­lies, want nu kunt u weer fris naar een vol­gende trade op zoek.

Ik wens u een hele fijne donderdag!

Tech­nisch anal­ist voor US Markets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.