...

TA AEX, RD, Barrick Gold en Wolters Kluwer

26 november 2020, 09:43 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

Van­daag 4 grafieken waar­van twee op ver­zoek van lez­er Poly­glot. De twee ver­zoeknum­mers zijn Bar­rick Gold en Wolters Kluw­er. Ik heb zelf gekozen voor de AEX en Roy­al Dutch Shell. Lat­en we maar snel van start gaan.


Lez­er Poly­glot had vijf ver­zoeken en drie daar­van heb ik al de revue lat­en passeren. Van­daag zijn de laat­ste twee aan de beurt. Bar­rick Gold is de eerste.

Bar­rick Gold is wat aan het dalen de laat­ste tijd. Een paar weken gele­den werd de paarse hor­i­zon­tale ste­un­li­jn neer­waarts door­bro­ken en kort daar­na kon ik de rode dal­ende trendli­jn teke­nen. Onder die rode trendli­jn gaat het in vrij rap tem­po lager en nu is de koers bij de groene hor­i­zon­tale ste­un aan­be­land. Vrij rap en zeer waarschi­jn­lijk van­daag al gaat de koers één van bei­de lij­nen door­breken. Het is er op of er onder.

Een neer­waartse door­braak van de groene lijn (op usd 22,43) gaat ongetwi­jfeld nog lagere koersen oplev­eren. Een door­braak van de rode lijn kan twee mogelijkhe­den oplev­eren. De eerste is weliswaar een uit­braak, maar zeer flauw en zijwaarts. Sta er dan niet van te kijken dat lat­er alsnog de groene ste­un­li­jn wordt door­bro­ken. De tweede mogelijkheid is een echte uit­braak met kracht. In dat geval kan het zijwaarts gaan met mogelijk een oplev­ing naar de paarse lijn die nu dienst doet als weerstand.

De hier­boven afge­beelde AEX doet zijn best bin­nen het groene sti­j­gende trend­kanaalt­je. Bin­nen dat trend­kanaalt­je is de rode weer­stand­sli­jn opwaarts uitgenomen en deze doet nu dienst als steun.

De AEX lijkt met relatief kleine uit­sla­gen in afwacht­ing van din­gen die komen gaan. Ik moet beken­nen dat ik op dit moment niet veel kan met de grafiek. Het mooie is dat ik kan zeggen in doubt stay out” en dat naar de vol­gende grafiek kan. 

Heeft u posi­tie naar boven dan is er geen reden afscheid te nemen en kunt u vol­staan met het mon­i­toren van uw stop.

We gaan naar het ver­zoek van lez­er Poly­glot en gaan Wolters Kluw­er bekijken.

Boven de licht­groene sti­j­gende trendli­jn is de trend sti­j­gend en zoals u inmid­dels weet is The Trend Your Friend. Kijken we nu wat beter naar het rechtergedeelte van de grafiek dan zien we onder de rode dal­ende trendli­jn een lager top­je en een lager bodem­p­je. Tevens zien we dat de koers onder die rode trendli­jn is aan­be­land bij de groene sti­j­gende trendlijn.

Gis­teren werd die sti­j­gende trendli­jn al even als ste­un getest en van­daag, tot moment van schri­jven, noteert Wokkels er al weer iets boven. Een ges­laagde test zouden we kun­nen zeggen. Toch wil ik het ent­hou­si­asme even tem­peren, want Wolters is er nog niet, want het noteert nog steeds onder die rode dal­ende trendli­jn. Wat dat betre­ft is de sit­u­atie een beet­je vergelijk­baar met de eerste grafiek van van­daag, die van Bar­rick Gold.

Heeft u geen posi­tie, bli­jf dan even aan de zijkant. Heeft u de aan­de­len in bez­it, bek­ijk dan bij wijze van spreken iedere sec­onde uw stop.

De laat­ste grafiek alweer, die van Konin­klijke Olie.

===== = = = = =

Heeft u net als lez­er Poly­glot een ver­zoek, trekt u dan de stoute schoe­nen aan en meld dat hieron­der bij de reac­ties. Wellicht ziet u dan bin­nenko­rt een tech­nis­che analyse van uw favori­et in deze column.

===== = = = = =

Lag RD eind okto­ber nog op de inten­sive care, nu is het aan­deel al weer uit bed, her­steld en loopt het rond. Wat een mooi her­s­tel van RD. De onver­schrokke­nen onder u kocht­en al tussen euro 10,30 en 11,50 en ik schreef toen dat ik pas om zou gaan boven die euro 11,50 tot 11,60. Ik ben nu een­maal iets voorzichtiger en wil meer zek­er­heid in de grafiek zien. 

Ik heb inmid­dels de (niet zo heel veel zeggende) licht­groene trendli­jn getrokken alsmede de paarse trendli­jn. De helling­shoek waaron­der (of moet ik schri­jven waar­boven) RD sti­jgt is toegenomen. Ziet u dat RDS gis­teren al even het hoofd stootte tegen de rode hor­i­zon­tale lijn? Deze doet dienst als weer­stand. Bij open­ing van­daag is de koers wat naar de paarse trendli­jn gekropen.

De grafiek van Olies lijkt op die van Wokkels en Bar­rick Gold, maar dan omge­keerd. Ziet u wat ik bedoel? Dit betekent dat bin­nenko­rt óf RD opwaarts door de rode hor­i­zon­tale weer­stand breekt óf door de paarse trendli­jn zakt. Bij een door­braak van die paarse trendli­jn gaat waarschi­jn­lijk de licht­groene trendli­jn wor­den opge­zocht en is er eigen­lijk nog niet zo heel veel aan de hand. Hier gaat uw voorkeur voor een zeer strakke stop of een juist wat ruimere stop spreken.

Ik wens u een den­derende donderdag!

Tech­nisch anal­ist voor US Markets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

26 november 2020, 10:51

Beste Marcel, wel bedankt weer voor de duidelijke analyses. Mocht u verlegen zitten om nieuwe aanvragen dan zou ik graag Alfen, AMG en Microsoft behandeld zien.

(0)