...

TA AEX, RD, Barrick Gold en Wolters Kluwer

26 november 2020, 09:43 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

Van­daag 4 grafieken waar­van twee op ver­zoek van lez­er Poly­glot. De twee ver­zoeknum­mers zijn Bar­rick Gold en Wolters Kluw­er. Ik heb zelf gekozen voor de AEX en Roy­al Dutch Shell. Lat­en we maar snel van start gaan.


Lez­er Poly­glot had vijf ver­zoeken en drie daar­van heb ik al de revue lat­en passeren. Van­daag zijn de laat­ste twee aan de beurt. Bar­rick Gold is de eerste.

Bar­rick Gold is wat aan het dalen de laat­ste tijd. Een paar weken gele­den werd de paarse hor­i­zon­tale ste­un­li­jn neer­waarts door­bro­ken en kort daar­na kon ik de rode dal­ende trendli­jn teke­nen. Onder die rode trendli­jn gaat het in vrij rap tem­po lager en nu is de koers bij de groene hor­i­zon­tale ste­un aan­be­land. Vrij rap en zeer waarschi­jn­lijk van­daag al gaat de koers één van bei­de lij­nen door­breken. Het is er op of er onder.

Een neer­waartse door­braak van de groene lijn (op usd 22,43) gaat ongetwi­jfeld nog lagere koersen oplev­eren. Een door­braak van de rode lijn kan twee mogelijkhe­den oplev­eren. De eerste is weliswaar een uit­braak, maar zeer flauw en zijwaarts. Sta er dan niet van te kijken dat lat­er alsnog de groene ste­un­li­jn wordt door­bro­ken. De tweede mogelijkheid is een echte uit­braak met kracht. In dat geval kan het zijwaarts gaan met mogelijk een oplev­ing naar de paarse lijn die nu dienst doet als weerstand.

De hier­boven afge­beelde AEX doet zijn best bin­nen het groene sti­j­gende trend­kanaalt­je. Bin­nen dat trend­kanaalt­je is de rode weer­stand­sli­jn opwaarts uitgenomen en deze doet nu dienst als steun.

De AEX lijkt met relatief kleine uit­sla­gen in afwacht­ing van din­gen die komen gaan. Ik moet beken­nen dat ik op dit moment niet veel kan met de grafiek. Het mooie is dat ik kan zeggen in doubt stay out” en dat naar de vol­gende grafiek kan. 

Heeft u posi­tie naar boven dan is er geen reden afscheid te nemen en kunt u vol­staan met het mon­i­toren van uw stop.

We gaan naar het ver­zoek van lez­er Poly­glot en gaan Wolters Kluw­er bekijken.

Boven de licht­groene sti­j­gende trendli­jn is de trend sti­j­gend en zoals u inmid­dels weet is The Trend Your Friend. Kijken we nu wat beter naar het rechtergedeelte van de grafiek dan zien we onder de rode dal­ende trendli­jn een lager top­je en een lager bodem­p­je. Tevens zien we dat de koers onder die rode trendli­jn is aan­be­land bij de groene sti­j­gende trendlijn.

Gis­teren werd die sti­j­gende trendli­jn al even als ste­un getest en van­daag, tot moment van schri­jven, noteert Wokkels er al weer iets boven. Een ges­laagde test zouden we kun­nen zeggen. Toch wil ik het ent­hou­si­asme even tem­peren, want Wolters is er nog niet, want het noteert nog steeds onder die rode dal­ende trendli­jn. Wat dat betre­ft is de sit­u­atie een beet­je vergelijk­baar met de eerste grafiek van van­daag, die van Bar­rick Gold.

Heeft u geen posi­tie, bli­jf dan even aan de zijkant. Heeft u de aan­de­len in bez­it, bek­ijk dan bij wijze van spreken iedere sec­onde uw stop.

De laat­ste grafiek alweer, die van Konin­klijke Olie.

===== = = = = =

Heeft u net als lez­er Poly­glot een ver­zoek, trekt u dan de stoute schoe­nen aan en meld dat hieron­der bij de reac­ties. Wellicht ziet u dan bin­nenko­rt een tech­nis­che analyse van uw favori­et in deze column.

===== = = = = =

Lag RD eind okto­ber nog op de inten­sive care, nu is het aan­deel al weer uit bed, her­steld en loopt het rond. Wat een mooi her­s­tel van RD. De onver­schrokke­nen onder u kocht­en al tussen euro 10,30 en 11,50 en ik schreef toen dat ik pas om zou gaan boven die euro 11,50 tot 11,60. Ik ben nu een­maal iets voorzichtiger en wil meer zek­er­heid in de grafiek zien. 

Ik heb inmid­dels de (niet zo heel veel zeggende) licht­groene trendli­jn getrokken alsmede de paarse trendli­jn. De helling­shoek waaron­der (of moet ik schri­jven waar­boven) RD sti­jgt is toegenomen. Ziet u dat RDS gis­teren al even het hoofd stootte tegen de rode hor­i­zon­tale lijn? Deze doet dienst als weer­stand. Bij open­ing van­daag is de koers wat naar de paarse trendli­jn gekropen.

De grafiek van Olies lijkt op die van Wokkels en Bar­rick Gold, maar dan omge­keerd. Ziet u wat ik bedoel? Dit betekent dat bin­nenko­rt óf RD opwaarts door de rode hor­i­zon­tale weer­stand breekt óf door de paarse trendli­jn zakt. Bij een door­braak van die paarse trendli­jn gaat waarschi­jn­lijk de licht­groene trendli­jn wor­den opge­zocht en is er eigen­lijk nog niet zo heel veel aan de hand. Hier gaat uw voorkeur voor een zeer strakke stop of een juist wat ruimere stop spreken.

Ik wens u een den­derende donderdag!

Tech­nisch anal­ist voor US Markets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

26 november 2020, 10:51

Beste Marcel, wel bedankt weer voor de duidelijke analyses. Mocht u verlegen zitten om nieuwe aanvragen dan zou ik graag Alfen, AMG en Microsoft behandeld zien.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.