...

TA AEX uitgebreid

12 september 2020, 15:55 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Op deze zater­dag wil ik u meen­e­men hoe ik een aan­deel of in dit geval een index graag bek­ijk. Ik begin naar het grote plaat­je te kijken a.d.h.v. de maand­grafiek, dan neem ik de week­grafiek om daar­na naar de dag­grafiek te kijken. Als laat­ste zoom ik dan in op die daggrafiek. 

Lat­en we de grafieken maar snel gaan bekijken!


Zoals gezegd pak ik eerst de maand­grafiek. Ik analy­seer hier overi­gens de AEX, dat had ik nog niet vermeld.

Hoe is deze grafiek gemaakt? Elke maand slotko­ers geldt als een punt op de grafiek en die wor­den met elka­ar ver­bon­den. Zo kri­j­gen we een lijn die over alle slotko­ersen loopt.

Op deze manier kri­jg ik een goed en vooral sim­pel beeld hoe de grote lijn loopt, of er een trend is en of ik op moet passen voor bepaalde beweg­in­gen. Zo neem ik bijvoor­beeld waar dat vanaf 2008 de trend opwaarts was en dat er nu een beet­je twi­jfel in de grafiek zicht­baar is of dat wel doorzet.

Onder de vlagget­jes ziet u iets ontstaan wat wel iets wegheeft van een hoofd-schoud­er­for­matie. Het is niet mijn bedoel­ing u bang te mak­en voor de mogelijke gevol­gen, het is iets om gewoon even in het achter­hoofd te houden.

Lat­en we naar de week­grafiek gaan.

Hier zien we min­der koer­shis­to­rie maar meer detail. De maand­grafiek ging terug tot ongeveer 1994, de week­grafiek laat koersen vanaf eind 2010 zien. Die peri­ode heb ik overi­gens zelf gekozen. Ik heb de groene trendli­jn getrokken om te lat­en zien dat de trend opwaarts is. U ziet natu­urlijk zelf ook dat Covid-19 de koers onder die lijn deed vallen, maar ook dat we er nu ook weer boven bewe­gen. Zo kunt u ook een op zich enorme val in per­spec­tief plaatsen.

Bij de rode pijl ziet u dat de AEX na het virus her­stelde tot ongeveer een Fibanac­ci retrace­ment niveau, zo rond de 76%. Nu wordt het voor de komende lan­gere peri­ode inter­es­sant om te zien of de recente dal­ing van de koers gaat stop­pen op een ander retrace­ment niveau, zie de groene pijl.

Nog even als toevoeg­ing, op de week­grafiek maak­te ik gebruik van de barchart.

Ik ga nu nog meer in detail met de dag­grafiek, waar ik can­dle­sticks gebruik.

Zagen we op de week­grafiek dat de trend op zich nog sti­j­gend is, op deze dag­grafiek zien we dat de kor­tere ter­mi­jn trend dal­end is. Het is dus belan­grijk voor u (en voor mij) op welk time­frame u wilt beleggen en/​of traden. Bent u aan het beleggen op de lan­gere ter­mi­jn, dan is er niet zoveel aan de hand, zie de week­grafiek. Belegt u op de een kor­tere ter­mi­jn en zit u long in de AEX, beseft u dan goed dat u eigen­lijk tegen de wind in aan het p.ssen bent, meestal is dat niet zo’n goed idee.

Als laat­ste neem ik u mee naar wederom de dag­grafiek waar ik inzoom op boven­staande dal­ende trendkanaal.

Diege­nen die mijn columns regel­matig lezen weten dat het dal­ende trend­kanaal niet per­fect is. Bent u heel nieuws­gierig waarom ik dat stel, dan nodig ik u uit mijn eerdere schri­jf­sels te lezen. Bin­nen het dal­ende trend­kanaal heb ik een groene sti­j­gende trendli­jn getek­end. De AEX dook daar een paar dagen onder en de laat­ste drie beurs­da­gen wist de koers er op of zelfs boven te sluiten. Dat is dus een redelijk gun­stige ontwik­kel­ing bin­nen het dal­ende trendkanaaltje.

Op moment van schri­jven zie ik geen trade die van de grafiek af spat.

Con­clusie:

Heeft u een long­posi­tie met in het achter­hoofd een lan­gere ter­mi­jn, dan mag u voor het moment gerust slapen. Immers, de trend is sti­j­gend als u naar de week­grafiek kijkt.

Zit u long met de bedoel­ing op de kor­tere ter­mi­jn te scoren, dan p.st u eigen­lijk tegen de wind in, geen goed plan.

Dan zijn er natu­urlijk ook nog traders die naar uur­grafieken kijken, naar 10 minuten­grafiek en naar min­u­ut­grafieken en zelfs nog kor­ter. Voor het gros van onze lez­ers heeft het weinig zin daarop in te gaan. Van­daar dat ik hier in het alge­meen een week- en/​of dag­grafiek in mijn columns gebruik.

Zo, nu heeft u hopelijk een beet­je een inzicht hoe dat ik het aanpak.

Ik wens u een heel pret­tige voortzetting van uw weekend! 

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

13 september 2020, 17:59

Kan je Arcelor ook eens op deze manier benaderen ? Bedankt

(1)
13 september 2020, 11:31

Ergo............het kan gaan vriezen of het kan gaan dooien.

(1)