...

TA AEX, Vopak, Alibaba, Alfen en Baidu

20 november 2021, 00:44 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Ter­wi­jl ik dit stuk­je schri­jf is de kans groot dat u in Ned­er­land al op één oor ligt. Ik heb van­daag vijf grafieken waar­van drie op ver­zoek. Ik vind het zek­er inter­es­sant om te weten vanu­it welk land u mijn columns leest. Als u een paar sec­on­den van uw lev­en kunt mis­sen, geef het dan hieron­der bij de reac­ties even aan. Al dan niet i.c.m. een verzoek. 


De eerste drie grafieken zijn op ver­zoek van een trouwe lez­er en dan raadt u het waarschi­jn­lijk al: Mis­ter bluesky.

Het is wel duidelijk lijkt mij bij Aliba­ba, de lagere top­pen en lagere bodems spat­ten van de grafiek af. Niet echt een aan­deel om in porte­feuille te hebben. Mocht die toch in de porte­feuille zit­ten, dan is het zo goed als zek­er een zorgenkindje. 

Zou er nu een bodem gevor­md wor­den is de vraag. Wel, dat zou best eens kun­nen, maar ik zou er niet al te veel cen­t­jes op inzetten. Het zou kun­nen, omdat:

1. de koers hele­maal onderin het dal­ende trend­kanaal staat en
2. tevens ter hoogte van een eerdere bodem.

Eerst zien, dan geloven zou ik hier willen schri­jven. De kans dat de koers door de broze ste­un­t­jes zakt is zek­er aan­wezig. En dat wordt het hoofd­pi­jn­dossier nog grot­er. Gebruik bij een long­posi­tie dit week­end om een niveau voor uw stop te bepalen.

Baidu is een andere grafiek, maar ligt er niet direct beter bij dan Aliba­ba. Van links naar rechts kijk­end zien we lagere top­pen en lagere bodems. Sinds de bodem in augus­tus zien we de vorm­ing van een sti­j­gend trend­kanaalt­je en dat is mooi zou u zeggen. Maar we moeten ook stellen dat de koers daar deze beur­sweek uit is gevallen.

Ik heb ook een rood dal­end trend­kanaalt­je getek­end met daarbin­nen een lagere top en een lagere bodem. De koers is ges­loten op de onderkant van dat rode trendkanaaltje.

Zit u long dan beni­jd ik u niet. Per­soon­lijk zou ik, op basis van TA, bij een mogelijke oplev­ing het aan­deel een trap geven. 

Of Alfen er dan beter bijligt? Née, wat mij betre­ft niet. Wat is er m.i. aan de hand? De koers is de afgelopen peri­ode redelijk abrupt gedaald. Ik heb daar de paarse lijn naast getek­end. De afgelopen beur­sweek hebben we een zijwaartse, zo u wilt licht oplopende beweg­ing gezien. Het lijkt iets op een vlagget­je of wim­pelt­je. Ik heb ook een tweede paarse lijn getek­end, de rechter.

Mocht de koers nu neer­waarts uit het vlagget­je breken — en dat is een beweg­ing die we nor­maal gespro­ken” gaan zien — dan wordt de onderkant van het tweede paarse lijn­t­je het koers­doel. De koers van Alfen zou dan wel af moeten reke­nen met twee ste­un­li­jn­t­jes, eerst de paarse en daar­na de groene. Aan u de vraag of u die mogelijke rit neer­waarts mee wilt gaan maken…

Hier­boven ziet u dat ik bij de grafiek van de AEX slechts een kort stuk­je koer­shis­to­rie heb weergegeven. Ik wil dan ook even focussen op de kor­tere termijn.

U ziet het paarse sti­j­gende trend­kanaalt­je met daarin, zij het met enige moeite, hogere bodems en hogere top­pen. U ziet ook dat de koers opwaarts door de oran­je lijn is gebro­ken. Die lijn ligt over de top van eerder deze maand. Als laat­ste wijs ik op de val terug en het slot op die oran­je lijn.

Als u mijn stuk­jes met enige regel­maat leest dan weet u dat ik nog steeds niet posi­tief kan zijn op de index. Het lukt me gewoon niet het op te schri­jven. Is de recente beweg­ing goed en is het slechts een throw­back naar de uit­braak om daar­na weer te gaan sti­j­gen of .……

Ik bli­jf de kat uit de boom kijken.

Wat vin­dt u, bent u het met mij eens dat het dal­ende trend­kanaal bij Vopak zo de the­o­rieboek­jes in kan? Dit is toch een redelijk mooi dal­end trend­kanaalt­je, niet? OK, ik ga u gelijk geven als u opmerkt dat de koers al een hele tijd de onderz­i­jde van het trend­kanaal niet meer op heeft gezocht. 

===== = = = = =
Vergeet u niet hieron­der bij de reac­ties even aan te geven vanu­it welk land u mijn col­umn leest? En doe eens wild dit week­end, plaats er direct een ver­zoek voor een aan­deel of index bij!
===== = = = = =

Ik moet beken­nen, ik ben ver­geten de hor­i­zon­tale lijn op euro 33,50 te teke­nen. Daar ligt een ste­un die een verdere dal­ing van Vopak moet voorkomen. Vri­jdag is de koers daar al even onder geweest, maar gelukkig voor bezit­ters van het aan­deel sloot de koers er wel net boven. U bent al genoeg geplaagd door het aandeel. 

Mocht u nu denken: goh, wat staat dit aan­deel laag, laat ik het eens aankopen, bedenk dan wat ik in een van mijn recente columns schreef. Hoe slecht een grafiek er ook bijligt, u mag alti­jd aankopen, we lev­en (niet zo lang meer) in een vrij land. Laat u dan wel uw aankoop gepaard gaan met een stop loss. Het zou wel eens ugly” kun­nen gaan wor­den met Vopak.

Ijs, wed­er, coro­na en inflatie dienende zie ik u dins­dag weer.
WWW!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren.

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

5 comments

21 november 2021, 08:48

Dag Marcel, begin november had ik gevraagd om Lufthansa onder de loep te nemen, ik meende een uitbraak uit het dalende trendkanaal te zien; jij zocht toen meer zekerheid. Inmiddels is de koers zeker uitgebroken geweest (richting 25% stijging), maar meer dan de helft is al weer teruggegeven. Is deze daling aan te merken als "terugtest van de uitbraak" en dus "een 2e kans om in te stappen"?

(0)
20 november 2021, 17:59

Hallo Marcel,
Wil je de Belgen onder de liniaal leggen. Gbl *** Elia ****Solvay **Sofina en de zweed Investor .
Dank je en een mooie dag{nacht}.

(0)
20 november 2021, 12:43

Ben benieuwd naar Aegon: op lange termijn (vanaf Coronabodems in maart 2020) zie ik op weekbasis hogere toppen en hogere bodems. Is de daling van nu de zoektocht naar weer een hogere bodem en dus weer verder up? Maar... is er recent op dagbasis een proces van lagere toppen gestart? Of toch een dubbele bodem op niveau vorige top (rond 4,20)?

En PostNL? Na eer zijwaartse periode gedurende de zomer vanaf mid september flink gedaald. Bodem lijkt rond 3,70 te zijn gemaakt, vrijdag flink omhoog. Is er verdere stijging obv TA te verwachten?

(0)
20 november 2021, 11:38

Goedendag Marcel ( om maar even uit de tijdzones te blijven hier vanuit Nederland.
Zou je misschien eens willen kijken naar Acasia Pharma?

(0)
20 november 2021, 09:25

Morgen
Uit nederland

Leuke vermakelijke stukjes
Graag reactie over Ping An insurance
Jos Bakker

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.