...

TA Ahold, OCI, Solvay, Galapagos, Aperam en Flow Traders

10 mei 2022, 19:39 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Drie lez­ers met ieder een of meerdere ver­zoeken maakt een totaal van zes grafieken in de col­umn van van­daag. We gaan van bek­end en pop­u­lair naar wellicht wat min­der bek­end en pop­u­lair zoals OCI. Ik zeg we gaan beginnen.


Alle grafieken van van­daag zijn met de slotko­ers van dins­dag 10 mei 2022. Dames gaan voor dus we begin­nen met 

OCI op ver­zoek van lez­eres Rus­sia:

Met grafieken van Philips en Just Eat Take­away (zie recente columns) in het achter­hoofd ligt OCI er hele­maal niet ver­keerd bij. Als we kijken vanaf bijvoor­beeld decem­ber 2021 tot aan de top in april dan ging het omhoog van een 22 á 23 euro naar heel even 40 euro. Kijk dan nu maar eens even naar de grafieken van bovenge­noemde fondsen.

Terug naar OCI. Maandag en van­daag is de tech­nis­che con­di­tie wel verzwakt. Wat zien we namelijk:

  1. een neer­waartse door­braak van de rode hor­i­zon­tale ste­un en daarmee
  2. een lagere bodem.

Ik heb het rode dal­ende trend­kanaalt­je getek­end en daarmee de lagere top en de lagere bodem, waar die dan ook gaat komen, gevan­gen. Je zou zeggen dat van­daag de onderkant van het dal­ende trend­kanaal werd aangetikt en suc­cesvol werd getest als ste­un dat het naar boven zou moeten. Daar de onderliggende RSI volledig beves­tigt ben ik daar nog niet zo zek­er van.

Bezit­ters van OCI zouden even goed naar hun stop moeten kijken deze avond.

Flow Traders op ver­zoek van lez­er ted.hulsman:

Eén stap­je omhoog, twee stap­jes naar bene­den. Daar lijkt deze grafiek een beet­je op. Van links naar rechts kijk­end wordt er steeds een lagare (of gelijke) top neergezet en een lagere (of gelijke) bodem. Het lukt me dan niet om te schri­jven dat Flow Traders er tech­nisch goed bijligt. 

Ver­vol­gens kijk ik rechts op de grafiek en heb ik een dal­end trend­kanaalt­je getek­end. Het begin van het trend­kanaal is achter­af gezien het stoten van de neus tegen de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn. Als ik iets posi­tiefs moest opteke­nen dan zou het zijn dat de RSI wellicht een posi­tieve diver­gen­tie gaat vor­men. Dan zou je hopen dat de koers iets kan her­stellen. Geen haar op mijn hoofd die er op moment van schri­jven van deze analyse aan denkt dat op basis van de grafiek tot nu toe te bespelen. 

Aper­am op ver­zoek van lez­er ted.hulsman:

Ja, en dan Aper­am. Die ligt er tech­nisch belab­berd bij. Kop­ers moeten snel gecharmeerd rak­en van dit aan­deel op dit niveau, want anders ver­slechtert het plaat­je ook nog eens!

U kunt zien dat er een mooie dal­ende trend is bin­nen het trend­kanaal. Daarbin­nen is de rode ste­un neer­waarts door­bro­ken. Het belan­grijk­ste op dit moment is de oran­je lijn. Deze doet dienst als ste­un. We gaan de komende dagen kijken hoe sterk de ste­un­li­jn is, van­daag sloot de koers erop of er zelfs net onder. Er staat iets van een posi­tieve diver­gen­tie bij de RSI. Op de vraag of ik er vertrouwen in heb of de ste­un het gaat houden ga ik antwo­or­den dat ik er geen enkele euro op in durf te zetten. 

Dit is wel een aan­deel om te vol­gen, want wie weet komt er de komende peri­ode bodemvorming. 

Gala­pa­gos op ver­zoek van lez­er ted.hulsman:

Door de oran­je hor­i­zon­tale ste­un gevallen, door de oran­je sti­j­gende trendli­jn geza­kt en inmid­dels bin­nen een dal­end trend­kanaal. Daarmee is de grafiek van Gala­pa­gos verzwakt.

De hoop moet nu komen dat de groene hor­i­zon­tale ste­un­li­jn zijn werk gaat doen. Hopelijk gaan kop­ers op dit niveau in de markt komen. Zet ik daar op moment van schri­jven een euro of meer op in? Née, nog geen 50 cent. Ik ga de kat uit de boom kijken. Heeft iemand Gala­pa­gos kijk dan vanavond eens goed waar uw stop gaat komen.

Solvay op ver­zoek van lez­er poull:

Als mijn geheugen met niet in de steek laat heeft lez­er poull nog niet eerder een analyse aangevraagd: Welkom! Iedere lez­er mag zijn voor­beeld vol­gen en een grafiek aanvragen.

Van links naar rechts op de grafiek kijk­end zien we dat de koers aan het inlev­eren is. Vanzelf­sprek­end gaat dat niet in een rechte streep maar per sal­do. Met lagere top­pen en lagere bodems. 

Vanaf ergens in maart (dit jaar) heb ik het groene (ja, echt waar, als ik de kleur kies is het groen!) blok­je getek­end. Daarbin­nen gaat het naar boven en naar bene­den, maar per sal­do zijwaarts. Een trad­in­grange der­halve. Mocht deze aan de onderz­i­jde wor­den ver­lat­en dan vormt de groene hor­i­zon­tale lijn nog iets van een vangnet.

Ik kan er verder niet zoveel van mak­en. Als ik de grafiek zou moeten rat­en” dan zo ik nu op een Houden uitkomen.

Ahold op ver­zoek van lez­er ted.hulsman:

Ik was er niet bij op de bewuste dag, maar de can­dle waar de blauwe pijl naar wijst is een ver­dachte. Is deze wel juist? Ope­nen, heel ver de kelder induiken, terugkomen en zelfs hoger dan de open­ing sluiten. Rare beweg­ing, maar lat­en we er gemak­shalve van uit­gaan dat die klopt.

Belan­grijk­er is dat Ahold en ook Del­haize uit het sti­j­gende trend­kanaal is gevallen en sinds­di­en lagere top­pen en lagere bodems is gaan neerzetten. Als we de sti­jging bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal op 100% zetten dan is de koers inmid­dels al door het 50% Fibonac­ci retrace­ment­niveau gezakt. 

Ik sluit een licht her­s­tel niet uit, maar verder kan ik niet posi­tief zijn. Ik zie AD nog wel lager gaan. 

Terugk­ijk­end kan ik con­clud­eren dat geen van de zes behan­delde grafieken er tech­nisch enigszins lekker bijligt.

Zie ik u allen don­derdag weer terug? 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

12 mei 2022, 13:14

graag KBC
Dank!

(0)
11 mei 2022, 10:18

Wat betekenen de letters D en E onderaan?
Nog eens de indexen?

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.