...

TA Ahold, Unilever, Heineken, Arcelor, Fagron en Alfen

12 oktober 2021, 17:09 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Een dag­je hal­fom: 50% van de grafieken op ver­zoek en 50% eigen keus. De eigen keus heeft met voed­ing te mak­en: Unilever, Ahold-Del­haize en ja, ook Heineken. De ver­zoeknum­mers zijn Arcelor Mit­tal, Fagron en Alfen. Op het moment dat ik met de col­umn begin is de beurs bij­na ges­loten, dat betekent dat de grafieken intra­day zijn. 


We nemen eerst een biertje:

Op het weergegeven gedeelte van de grafiek is het hoog­ste punt de top van eind juni dit jaar. U ziet ook dat daar­na een serie lagere top­pen en lagere bodems is neergezet. Bin­nen het rode dal­ende trend­kanaalt­je staan ook lagere top­pen en lagere bodems, maar lat­en we dat ver­haal toch eens iets beter bek­ijken. Eigen­lijk wor­den er de laat­ste twee maan­den niet echt meer lagere bodems neergezet. Mocht u ver­vol­gens vra­gen, maar Mar­cel, op 6 okto­ber ging de koers wel degelijk lager, dan geef ik u direct gelijk. 

Ik focus echter op wat er boven de oran­je arc gebeurt. Het lijkt alsof de koers niet echt meer lager wil en aan het ron­den” is, aan het uit­bode­men. Miss­chien is het nog iets te vroeg om dat met zek­er­heid te con­clud­eren, maar het is iets om in de gat­en te houden. Zit u long, pas dan op voor een dal­ing door de groene hor­i­zon­tale steunlijn.

De tweede grafiek is op ver­zoek van lez­er ted.hulsman: Fagron.

Hij stelt een aan­tal vra­gen. Is Fagron koop­waardig als een Hit & Run nu dat de RSI in over­sol­dge­bied staat en is de koers niet te ver doorges­la­gen? Goede vra­gen en ik ga ze proberen te beant­wo­or­den, op de manier die alle lez­ers inmid­dels gewend zijn: op mijn wel­bek­ende eigen wijze.

Ik begin met te zeggen dat hij de vraag al in het week­end stelde, dus de koers­geschiede­nis van maandag en dins­dag was nog niet bek­end. Als u had gekocht dan had u uw Hit & Run al te pakken!

Daar gaan we: per­soon­lijk gebruik ik een RSI niet voor over­sold en over­bought, ik heb er gewoon­weg niet zoveel mee. Of een aan­deel niet te ver is doorges­la­gen, daar ben ik geen tech­nisch anal­ist voor gewor­den, daar zou een een fun­da­menteel anal­ist voor moeten benaderen.

Dan de Hit & Run, die zou ik zelf op dit niveau niet bespelen/​hebben bespeeld. Op het moment dat u het vroeg zie ik een val­lend mes en één van de beur­swi­jshe­den is to nev­er catch a falling knife. Dat kan namelijk ver­keerd aflopen. Ik heb de blauwe hor­i­zon­tale lijn getrokken waar als ik naar links kijk geen enkel ref­er­en­tiepunt zie. Van­daar het blauwe vraagteken.

Dus als u gekocht heeft en een winst heeft behaald of nog gaat behalen dan stu­ur ik een wel­ge­meende pro­fi­ci­at vanu­it Brazil­ië. Ik laat hem echter aan mij voor­bij gaan.

We gaan wat te eten halen bij Ahold en onze Zuider­bu­ren bij Delhaize.

Het lijkt alle­maal goed te gaan bij AD, maar ik ga twee verzwakkin­gen op de grafiek met u bespreken:

1. de nieuwe top bij de groot­grut­ter en de lagere top bij de RSI, we hebben dus een negatieve diver­gen­tie te pakken.

2. de val door de oran­je sti­j­gende trendli­jn die gepaard gaat met een gap.

Kijkt u dan ook nog bij de RSI dat ziet u dat de val van van­daag wordt beves­tigd bij de RSI met een neer­waartse door­braak van het oran­je ste­un­t­je. Als u het voor­gaande goed terugleest dan telt u eigen­lijk vier bel­let­jes i.p.v. de aangekondigde twee.

Er is nog geen sprake van paniek, maar zit u long in Ahold, ga dan vanavond eens nadenken waar uw stop komt te liggen.

Unilever, ook uit de sec­tor voed­ing, laat ook een serie verzwakkin­gen zien:

- een val uit het sti­j­gend trend­kanaalt­je gepaard met een gap
- lagere top­pen, lagere bodems
- door­breken hor­i­zon­tale ste­unen met als meest recente de oran­je lijn en
- het begon met een negatieve divergentie.

Ik vind het niet leuk om te schri­jven, maar er zou wel eens een rit in kun­nen zit­ten naar de bodem van februari.…

De laat­ste twee grafieken voor van­daag zijn op ver­zoek van een oude bek­ende: lez­er Mis­ter bluesky.

+++++ + + + + +

Heeft u net als lez­ers ted.hulsman en Mis­ter bluesky een aan­deel of een index waar u mijn (tech­nis­che) analyse van wilt zien in deze col­umn, aarzel dan niet en laat het me even weten!

+++++ + + + + +

Hier­boven ziet u Alfen en de vraag is of Alfen nu hele­maal door het put­je gaat. Wel, ik denk van niet, of beter nog niet? Alfen heeft een aan­tal (flink wat!) bel­let­jes doen afgaan, maar lijkt nu ste­un te willen zoeken op de hor­i­zon­tale paarse lijn. Ik heb er het paarse pijlt­je bij getekend.

Ik besef dat het niet de meest degelijke ste­un is, maar Alfen zou wel eens iets op kun­nen veren, naar de oran­je lijn bijvoor­beeld. Mocht dat al gebeuren, let op dat moment dan goed op. Dan zou het wel eens zo kun­nen zijn dat de bears de koers opnieuw drukken naar de paarse ste­un en wellicht daaronder. 

Bij Arcelor vallen de vol­gende zak­en op:

- de lagere top­pen en bodems onder de rode trendli­jn
- de val uit het sti­j­gend trend­kanaal
- met een gap
- het zoeken van ste­un op de paarse onder­bro­ken lijn en
- het tot nu toe niet kun­nen dicht­en van de gap.

Van die vijf zak­en is er maar één een beet­je posi­tief en dat is het tot nu toe suc­cesvol testen van de paarse lijn.

Woens­dag wordt het span­nend of de bulls de koers toch tot in het gebied van de gap weten te tillen. En als dat al mag gebeuren, of de gap dan gedicht wordt. Ik ben voorzichtig met Arcelor Mit­tal en zie nu geen enkele aan­lei­d­ing het aan­deel te willen kopen.

+++++ + + + + +

Bent u ontevre­den over mijn analy­ses? Ver­tel het mij, of gebruik me als con­tra indi­ca­tor!!!
Bent u tevre­den? Ver­tel het anderen, much appreciated!!

+++++ + + + + +

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

3 comments

14 oktober 2021, 13:41

Last Philips. Ik denk dat er een stijging zou kunnen aankomen. Het werd ooit door u getipt meen ik me te herinneren.

(0)
14 oktober 2021, 13:38

Is Arcelor nu uit gevarenzone ? Gap lijkt gedicht en boven rode dalende trendlijn of is het nu juist opletten geblazen ?

(0)
12 oktober 2021, 23:31

Twee verzoekjes. Onze graadmeter AEX en Gatos Silver. Bedankt
Ik ga denk ik een Heineken drinken ;)

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.