...

TA Akzo en Ahold, AEX 5 van 5

17 april 2021, 00:39 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (1)

Wat gaat de tijd snel, dit is alweer de vijfde en laat­ste col­umn in de serie van de 25 aan­de­len uit de AEX. Vijfen­twintig keer een foto, een momen­top­name van de aandelen.

De laat­ste vijf aan­de­len zijn Arcelor Mit­tal, Akzo, Ahold Del­haize, Aegon en Adyen. Ik begin de col­umn met Arcelor Mittal. 


De grafiek van Arcelor Mit­tal is nooit saai. Dat was hij al niet toen het nog Hoogovens was. Hoge pieken en diepe dalen ken­merken door­gaans de grafiek. Het getoonde gedeelte van de koer­shis­to­rie vormt daar geen uit­zon­der­ing op, De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat veel grafieken er over deze peri­ode er zo uitzien, we weten alle­maal wat daar de oorza­ak van was.

Arcelor Mit­tal noteert alweer ruim boven de top van voor het virus. In dit geval was dat niet zo ontzettend moeil­ijk, daar MT al een tijd voor het virus lagere top­pen en lagere bodems aan het vor­men was. Aan de andere kant, het aan­deel moet het toch maar even doen, het neerzetten van een hogere koers dan vlak voor het virus.

De blauwe hor­i­zon­tale lijn uit­ne­men, dat was belan­grijk. Dat luk­te direct bij de eerste poging en zie de mooie test daar­na. Oude weer­stand werd nieuwe ste­un. Daar­na het­zelfde lak­en en pak bij de oran­je lijn. De rode weer­stand op euro 24,80 geeft meer weer­stand. Ik zie deze weer­stand niet direct sneu­ve­len, daar het aan­deel zich bovenin het sti­j­gende trend­kanaal bevin­dt. Het is waarschi­jn­lijk­er dat Mit­tal eerst een stap­je terug doet. De totaal niet meew­erk­ende RSI kan daar ook een aan­wi­jz­ing voor zijn. 

Het aan­deel ligt er niet slecht bij. Hoe kort u op de bal wilt spe­len bepaalt waar uw stop komt.

Akzo is waarschi­jn­lijk het enige aan­deel uit de AEX wat vrij snel terug op het niveau van net voor het virus kwam om er ver­vol­gens heel lang over te doen om dat niveau daad­w­erke­lijk opwaarts uit te nemen. Kijkt u maar eens op de grafiek naar de hor­i­zon­tale range en ook naar het gedeelte ervoor.

Inmid­dels weten we dat Akzo Nobel de hor­i­zon­tale trad­in­grange aan de bovenkant heeft ver­lat­en. De koers werkt bin­nen een sti­j­gend trend­kanaal aan hogere niveaus. De komende week verwacht ik een iets lagere koers, want het aan­deel schoot naar de bovenkant van dat trend­kanaal. Het zou me ver­bazen als het maandag direct nog hoger gaat. Ook hier bepaalt u zelf weer hoe kort u op de bal speelt. 

Ahold voert een reor­gan­isatie door en dat heeft naar ver­lu­id invloed op heel veel managers. 

We kun­nen dit aan­deel er niet van beschuldigen dat het heeft bijge­dra­gen aan de sti­jging van de AEX. Eén snelle blik op de grafiek zegt genoeg. Het­geen direct opvalt is het dal­ende trend­kanaal met lagere top­pen en lagere bodems. Onlangs leek het er even op dat de groot­grut­ter dat trend­kanaal aan de boven­z­i­jde ging ver­lat­en, maar al snel kroop de koers er weer bin­nen en zak­te door de rode dal­ende trendli­jn. De koers is nage­noeg in het mid­den van het trend­kanaal ges­loten, zakt het daaron­der dan moeten we serieus reken­ing houden met een dal­ing naar de onderkant van dat trendkanaal. 

Aegon is een aan­deel dat het niveau van voor het virus wel heeft aangetikt, maar niet opwaarts heeft uitgenomen. Dat aan­tikken luk­te in de eerste helft van afgelopen maand, maar daar bleef het bij. Inmid­dels is de finan­cial door de oran­je sti­j­gende trendli­jn geza­kt en heeft het een lagere top neergezet. De hor­i­zon­tale weer­stand op euro 4,27 bleek een brug te ver.

De koers bevin­dt zich nu tussen de ste­un op euro 3,68 en de weer­stand op euro 4,27. Zou het aan­deel net als Akzo een uit­ge­brei­de hor­i­zon­tale trad­in­grange gaan vor­men alvorens de top van voor het virus uit te nemen? Ik verwacht van niet, het zal m.i. niet zolang duren voor­dat óf de ste­un óf de weer­stand sneuvelt.

De laat­ste grafiek van van­daag maar ook in de serie van 25 aan­de­len is Adyen.

Adyen kent u wel als u mijn stuk­jes met enige regel­maat leest, het sti­j­gende trend­kanaal is duidelijk te herken­nen. Bij het blauwe pijlt­je leek het over met de pret, Adyen viel uit het trend­kanaal. Dat duurde niet al te lang, de finan­cial keerde al zeer snel terug bin­nen het kanaal. De kracht waarmee dat gebeurde laat echter iets te wensen over. Om iets meer zek­er­heid te hebben dat we bijvoor­beeld weer de bovenkant kun­nen gaan opzoeken is een duidelijke opwaartse door­braak van euro 1.982 gewenst. Mocht u nu opmerken dat de koers boven dat niveau noteert, dan heeft u hele­maal gelijk. Het is echter wenselijk duidelijk afscheid van dat niveau te nemen.

Dit waren de laat­ste vijf aan­de­len in de serie van 25. Dins­dag neem ik de AEX zelf onder de loep en wellicht heeft u een aan­deel of een grafiek als voorkeur. Laat het dan hieron­der bij de reac­ties even weten en wie weet… 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

3 comments

19 april 2021, 09:32

Misschien enkele interessante BEL aandelen voor de Belgische leden?

(0)
17 april 2021, 16:18

Ik zou de technische grafiek wel eens willen zien van Palantir, corsair games en gatos silver, drie aandelen die sinds vorig jaar noteren op de Amerikaanse beurs

(0)
17 april 2021, 10:01

mijn voorkeursaandeel is volkswagen wie weet

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.