...

TA Alphabet, ASML, AEX, Aperam, Signify en Ordina

3 september 2022, 08:12 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (1)

U als lez­er mag zelf bepalen of u blij wordt van de zes grafieken die in het stuk­je van van­daag voor­bij komen. De helft van de charts is op ver­zoek, de andere helft uit eigen kok­er. Ik zeg lat­en we maar direct van start gaan!


Wellicht over­bod­ig, maar ik begin met te ver­melden dat alle grafieken met de slotko­ers van afgelopen vri­jdag zijn.

Alpha­bet:

Ik begin met een bedri­jf waar ik de nodi­ge bedenkin­gen bij heb, los van de tech­nis­che conditie. 

Alhoewel het sti­j­gende trend­kanaal anders doet ver­moe­den gaat de koers per sal­do aardig naar het Zuiden. Kijken we ver­vol­gens hele­maal rechts op de grafiek dan zien we gesteggel bij de onderz­i­jde van het sti­j­gende trend­kanaal. Voor de tweede dag bin­nen drie dagen sluit het aan­deel onder de ste­un. De drie laat­ste can­dles vor­men een patroon dat ons maant op te let­ten, dit zou toch wel eens verder naar bene­den kun­nen gaan. 

Als u niet snel in paniek raakt dan kunt u bli­jven zit­ten, maar raad ik u wel aan eens goed naar uw stop te kijken.

Ordi­na op ver­zoek van lez­er ted.hulsman:

Saved by de bell? De bell” staat in dit geval voor de groene hor­i­zon­tale ste­un­li­jn waar de koers naar­toe is gevallen en waar de koers nu daad­w­erke­lijk ste­un zoekt en wellicht vindt.

Ordi­na heeft recent tech­nis­che verkoopsig­nalen gegeven waar­van ik er twee zal noemen:

1. de val uit het sti­j­gende trend­kanaal en
2. de neer­waartse door­braak van de rode hor­i­zon­tale steunlijn.

Rede­nen om gillend weg te ren­nen uit dit aan­deel, voor mij althans. Terug naar het NU: u ziet dat de groene hor­i­zon­tale ste­un best wel belan­grijk is. Kan Ordi­na hier ste­un vin­den en de weg omhoog weer inslaan? Jazek­ers wel, maar zon­der posi­tie ga ik nu niet long. Ik kijk eerst de kat wel uit de boom. Daar­naast raad ik aan eens goed naar een stop te kijken. Onder de groene lijn wordt de tech­nis­che con­di­tie van Ordi­na (nog) zwakker.

ASML:

Als ik alle recente verzwakkin­gen van de tech­nis­che con­di­tie van ASML moet opnoe­men wordt het een hele lange col­umn van­daag. Ik ga proberen er iets posi­tiefs uit te persen!

Het enige wat ik dan zou kun­nen melden is dat de koers de afgelopen twee beurs­da­gen ste­un zocht op de boven­z­i­jde van het dal­ende trend­kanaal. Ja, ik weet, het is niet veel, maar ik vertelde al dat ik het eruit moest persen. 

Op basis van boven­staande grafiek denkt geen haar op mijn hoofd aan long gaan.

Aper­am op ver­zoek van lez­er ted.hulsman:

Is de tweede grafiek die lez­er ted.hulsman aan­vraagt dan een grafiek om over naar huis te schri­jven? Zou ik aan­raden Aper­am nu long te traden? Het antwo­ord is née en wel twee maal.

De koers noteert:

- bin­nen het dal­ende trend­kanaal
- zet een oneindi­ge” reeks van lagere top­pen en lagere bodems neer
- noteert onder het paarse trendlijntje.

Kan de koers dan geen ste­un vin­den bij de oran­je ste­un­li­jn, bij het oran­je pijlt­je? Yep, dat kan, maar eerst zien en dan geloven i.p.v. eerst geloven en dan zien. 

AEX (maand­grafiek, 1 in een serie van 3):

Alvorens de grafiek te inter­preteren is het goed om te weten hoe deze grafiek tot stand komt. Op ieder einde van de maand wordt de slotko­ers genomen. Die wordt als één punt op de grafiek neergezet. Daar is een uit­zon­der­ing op en dat is het meest rechtse pun­t­je, dat is namelijk de slotko­ers van afgelopen vri­jdag 2 sep­tem­ber 2022.

Ver­vol­gens wor­den al de pun­t­jes met elka­ar ver­bon­den door een lijn. Als laat­ste kri­jgt het gebied onder die lijn een kleurt­je, blauw in dit geval en daar hebben we de Area chart zoals de Amerika­nen dat zo mooi noemen.

Inter­pre­tatie Area chart:

Het samen­stellen is een eerste, de inter­pre­tatie een tweede. Wat doet een tech­nisch anal­ist met een Area Chart? Wel, niet zo heel veel, maar het geeft een goed beeld van het grote plaatje”. 

Stand van zaken:

Ondanks de forse stap terug in de afgelopen maan­den beweegt de index nog steeds per sal­do opwaarts boven de groene sti­j­gende trendlijn.

Dins­dag werp ik een blik op de weekgrafiek.

Sig­ni­fy op ver­zoek van lez­er ted.hulsman:

Ziet iedereen dat ik bij­na geen lij­nen heb getek­end op deze grafiek? Op de rode dal­ende trendli­jn na is de grafiek leeg. De reden is dat de grafiek voor zich spreekt. 

Kan ik dan niets posi­tiefs schri­jven over Sig­ni­fy? Wel… na de grafiek lang tegen het licht te hebben gehouden, vanu­it aller­lei hoeken te hebben bekeken, op zijn kop te hebben gehouden kom ik met het vol­gende: een lichte vorm van diver­gen­tie bij de RSI. Zie de groene lijn bij de indi­ca­tor. Deze valt direct in de cat­e­gorie één zwaluw maakt nog lang geen zomer.

Als er nog iemand is die mijn columns durft te lezen dan zie ik die ene per­soon graag dins­dag weer!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

4 comments

6 september 2022, 13:23

Zit er bij TKH een bodem aan te komen ? Ze blijven nu al enige tijd rond 33-34 ?

(0)
6 september 2022, 13:13

Unilever buy ?

(0)
5 september 2022, 19:40

Volgens mij zitten arcelor en besi in de gevaarlijke dalingszone. Klopt dit technisch ?

(0)
5 september 2022, 19:39

Volgens mij zitten arcelor en besi in de gevaarlijke da

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.