...

TA Apple, AEX, Shell, ASML, IMD en Alfen

8 november 2022, 13:23 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Een dag­je hal­fom. In dit geval betekent dat drie charts op ver­zoek en drie uit eigen kok­er. We gaan snel kijken welke plaat­jes dat oplevert.

Wie mee wil doen met de sig­nalen die we naar de leden sturen kan via de aan­bied­ing tot het einde van dit jaar inschri­jven. Vooral het momen­tum voor een in- of uit­stap kri­j­gen is hier­bij belan­grijk. Men kan met de sig­nalen doen wat men wil, of die opvol­gen met de details die ik stu­ur of er zelf voor uw eigen beslissin­gen wat mee doen. In ieder geval loopt er nu een aan­bied­ing voor de rest van dit jaar ofwel tot 1 JAN­U­ARI 2023 en dat voor €35 … Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u snel op de lijst met leden …


Shell:

Ik wilde Shell even terug lat­en komen in de col­umn. Afgelopen vri­jdag was er de uit­braak en sloot de koers net boven de groene weer­stand. De can­dle van vri­jdag had de vorm van een shoot­ing star en daarom was het niet zo ver­won­der­lijk dat de koers de dagen daar­na even terug moest.

Is nu de kans verkeken dat de koers toch uit­breekt? Mogelijk, maar toch houd ik er reken­ing mee dat we opwaarts gaan uit­breken. Vinger aan de pols houden dus. 

IMD op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Als ik IMD intik Mis­ter bluesky kom ik op Imdex Lim­it­ed in Aus­tral­ië. Ik hoop dat dat de bedoel­ing is. Zo niet, vraagt u hem dan even opnieuw aan?

Na de dal­ing vanaf begin dit jaar probeert de koers zich te her­stellen. Zie daar­toe de beweg­ing bin­nen het groene sti­j­gende trend­kanaalt­je. Het is niet het meest mooie trend­kanaal, maar het kan ermee door.

Aan de boven­z­i­jde zien we de rode dal­ende trendli­jn waar de koers opwaarts doorheen zal moeten breken om verdere dromen waar te mak­en. Als u in het aan­deel zit kunt u bli­jven zit­ten (met een stop). Ik heb geen posi­tie en niet alleen omdat ik nog nooit van het aan­deel heb geho­ord. Op basis van de huidi­ge grafiek ga ik er ook niet in.

Apple op ver­zoek van lez­er poull:

Ik moet beken­nen dat ik deze moeil­ijk vind. Dat gebeurt zo af en toe wel eens met een chart. Wat op moment van schri­jven voor mij wel duidelijk is, als u geen long posi­tie heeft dan geeft deze chart er ook geen aan­lei­d­ing toe. Zit u wel long dan is het ver­standig met een rit­je naar de blauwe hor­i­zon­tale ste­un reken­ing te houden. Natu­urlijk zou dan eerst het ste­un­t­je van de maand sep­tem­ber (bodem) neer­waarts moeten wor­den uitgenomen.

ASML:

Dit is een leuke grafiek, want waarschi­jn­lijk staat er iets span­nends te gebeuren. Natu­urlijk, de koers beweegt bin­nen het dal­ende trend­kanaal, dus we moeten besef­fen dat als we long gaan we tegen de wind in p.ss.n.

We kijken nu even naar het rode blok­je waar de koers lijkt uit te willen breken. Als dat zou lukken kan de koers naar de bovenkant van het groene blok­je. Dat zou dan ook beteke­nen dat de koers uit het dal­ende trend­kanaal zou breken. Dat is natu­urlijk goed nieuws! Vinger aan de pols zou ik zeggen.

Alfen op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Alhoewel het geen wereld­trade geweest is zien we wel dat de tar­get is gehaald. De tar­get is het groene blok­je en spec­i­fiek­er de bovenkant daarvan.

Nu is de koers teruggelopen naar de blauwe lijn die nu als ste­un dienst doet. Over­all zien we sinds begin dit jaar hogere bodems en hogere top­pen. Die staan er ook sinds de bodem van eind sep­tem­ber. Alfen kri­jgt dan van mij het voordeel van de twi­jfel. Indi­en men een long posi­tite heeft kan men, met een stop, bli­jven zitten.

AEX:

Deze is leuk. Twee blauwe blok­jes en de koers is al opwaarts door de bovenkant van het grote blok gebro­ken. Het koers­doel is dan zo om en nabij de rode dal­ende trendli­jn. De trouwe lez­ers wis­ten dit al.

Nu het boven­ste kleine blok­je. De koers drukt tegen de boven­z­i­jde aan. Mocht de koers er doorheen weten te breken dan kan de koers oplopen naar, jawel, de rode dal­ende trendli­jn. Dat maakt deze grafiek heel erg leuk. 

Mocht dat alle­maal aanstaande zijn dan wordt het daar­na span­nend wat de koers met de rode dal­ende trendli­jn gaat doen.

Overzicht sig­naal­dien­sten US Mar­kets maand okto­ber en dit jaar (2022):
De maand okto­ber werd goed afgerond met bij alle abon­nementen een winst van tussen de 25% en de 34%. Tot nu toe werd okto­ber meteen de beste maand van dit jaar (2022) en we hebben dit jaar tot nu toe (10 keer op rij) elke maand posi­tief kun­nen afron­den dit jaar zodat het jaar resul­taat goed blijft.

We zit­ten nu zon­der posi­ties en wacht­en enkele nieuws­feit­en af deze week. Ik bli­jf hoe dan ook de markt zeer gere­serveerd benaderen en doe alleen iets als het momen­tum dat toe­laat. Doe dus mee door lid te wor­den want via de aan­bied­ing doet u de rest van dit jaar (2022) mee met onze posi­ties ofwel signalen.

Nu tot 1 jan­u­ari €35 via de aan­bied­ing, schri­jf u van­daag nog in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u op onze verzendli­jst en doet u mee met de vol­gende signalen.

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart

Ik wens u allen een fijne dag en tot donderdag.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

3 comments

9 november 2022, 16:45

Kan je alfen nog eens kort de revue laten passeren. Na kwartaalcijfers eerst 7 % omhoog om dan 20% te dalen ! Waar zou een bodem kunnen liggen ? Bedankt.

(0)
9 november 2022, 02:47

Marcel ,
ook van mij Dank voor je analyse ,
Mvg,
Poul

(0)
8 november 2022, 16:04

Bedankt voor de analyse. Het was IMCD. Misschien voor een volgende keer. Ondertussen zijn de jaarcijfers dan gepasseerd.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.