...

TA Apple, Dow Jones, AEX, ASML, Philips, IMCD en KPN

23 augustus 2022, 10:07 | Marcel Bronner | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Ik ben in een goede bui dus ik dacht, kom, laat ik van­daag eens zeven grafieken behan­de­len in de col­umn. Twee grafieken uit Ameri­ka en de rest uit ons eigen kleine afgli­j­dende kikkerlandje.De grafieken van Apple en de Dow Jones zijn met de slotko­ers van maandag.

Dow Jones:

Na een mooie (herstel)rally is de koers van deze Amerikaanse index uit het sti­j­gende trend­kanaal gevallen. Daar we over een grot­er time­frame lagere top­pen en lagere bodems zien moeten we goed in het achter­hoofd houden dat dit ook een lagere top kan wor­den. Wellicht te vroeg om te schri­jven, maar ik wijs u er alvast op.

We zouden nu nog kun­nen zeggen dat de koers de top van juni test. Maar dan kijk ik al behoor­lijk positief…

Apple:

Op de grafiek van de Dow Jones is het duidelijk­er dan op deze grafiek van Apple, maar ook hier moeten we reken­ing houden met weer een lagere top als we naar het grote plaat­je kijken. 

De koers van Apple zit bin­nen een sti­j­gend trend­kanaal en ondanks de scherpe dal­ing van de afgelopen dagen beweegt de koers er nog steeds in.

Vinger aan de pols en bepaal waar uw stop komt. 

De vol­gende grafieken zijn alle­maal intra­day:

KPN:

Deze grafiek lijkt in de ver­ste verte niet op die van de vorige twee. 

Recent is het vol­gende belan­grijk. Niet posi­tief is de val door de oran­je ste­un. Wel posi­tief is de opwaartse door­braak van de groene dal­ende trendli­jn. Momenteel houden kop­ers en verkop­ers elka­ar tijdelijk in even­wicht onder de oran­je lijn. Deze doet nu dienst als weer­stand. U mag bli­jven zit­ten, maar kijk goed waar uw stop komt.

IMCD:

Onder het rode dal­ende trendli­jn­t­je ziet u nog geen lagere top, maar dat komt omdat de koers van­daag in de ocht­end­sessie de groene hor­i­zon­tale lijn suc­cesvol als ste­un testte. Een neer­waartse door­braak zorgt per direct voor een lagere top. Houd de test bij de oran­je pijl in de gat­en alsmede uw stop.

AEX:

Gelukkig is de koers na de lagere open­ing al her­steld maar dat wil niet zeggen dat de kou al uit de lucht is. Natu­urlijk hoop ik ernaast te zit­ten, maar houd reken­ing met een per sal­do verdere dal­ing naar de onderz­i­jde van het rode blokje.

ASML:

Veel lij­nen en trend­kanalen, de meeste mag u ver­geten. Het belan­grijk­ste nu is of er onder de rode dal­ende trendli­jn een offi­ciële lagere top gaat komen. Dat zou een bel­let­je zijn.

Er is nu een dubbele ste­un:
- de lijn over de vorige bodem en
- de groene sti­j­gende trendlijn.

Lat­en we hopen dat deze lij­nen het houden…

Philips:

En dan nu de zwakke broed­er van van­daag, wat ligt deze chart er slecht bij! Lagere top­pen en lagere bodems wor­den een voor een neergezet. Dan rijst de vraag waar is het eind? Zou er een lichte posi­tieve diver­gen­tie bij de RSI komen? En moet dat kleine bel­let­je dan Philips gaan redden?

Ik ben een opti­mist, maar zie het nogal somber in voor Philips. Ik houd reken­ing met lagere koersen.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Markets. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

24 augustus 2022, 14:58

TKH zette op moment van kwartaalcijfers even een spike naar 44. Fundamenteel loopt er een koopadvies en toch daalt de koers op 1 week met 20 %. Begin van meer ellende ? Bedankt voor analyse.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.