...

TA Apple, Shell, AEX, ASML en Barco

14 juni 2022, 17:04 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (1)

We wan­de­len langs charts uit Bel­gië, Ned­er­land en de Verenigde Stat­en. Twee van de grafieken zijn op ver­zoek en ik heb er zelf drie aan toegevoegd. Op moment van schri­jven is de beurs nog open, dat betekent dat alle grafieken intra­day zijn, zon­der slotkoers.Bar­co op ver­zoek van lez­er Poull:

Wellicht met een ver­g­root­glas erbij kun­nen we con­stateren dat de koers van het aan­deel Bar­co gis­teren uit het dal­ende trend­kanaal viel. Ik hecht er nog niet heel veel waarde aan, want ik heb wel mooiere trend­kanalen in mijn lev­en getekend.

De beurs is nu nog open maar als de beurs nu zou zijn ges­loten dan staat er een iets lagere slotko­ers dan gis­teren en dus nog iets duidelijk­er onder het sti­j­gende trend­kanaal. Daarmee zouden we het derde verkoopsig­naalt­je op rij kri­j­gen, voor wie kort op de bal speelt. De eerste was een val door een niet getek­end sti­j­gend trendli­jn­t­je, de tweede kwam gis­teren toen we onder het recente bodem­p­je sloten. De can­dle van gis­teren ging overi­gens gepaard met een gap, wel­geteld is dat al het derde verkoopsig­naalt­je. De derde en dus eigen­lijk de vierde komt van­daag mocht de koers op dit niveau sluiten.

Als u het aan­deel bez­it wordt het hoog tijd naar uw stop te kijken.

Apple:

Ook Apple is druk doende verkoopsig­nalen af te geven. Zo hebben we onder de oran­je trendli­jn lagere top­pen en lagere bodems, het door­breken van een van een min of meer belan­grijke bodem uit maart dit jaar, twee recente gaps (zie de rode pijlen) en de neer­waartse door­braak van de rode hor­i­zon­tale steunlijn. 

Wat zou er met deze grafiek kun­nen gebeuren? In principe ligt de weg vrij voor een verdere dal­ing en wel naar de blauwe hor­i­zon­tale lijn. Dat hoeft niet in één keer te gebeuren, sterk­er, het hoeft hele­maal niet te gebeuren, maar ik houd er wel reken­ing mee. Ik zou geen long­posi­tie in Apple ambiëren.

AEX:

Onze index grossiert recent in verkoopsignalen:

  1. het slot onder de rode lijn
  2. de val uit het blokje
  3. de twee gaps, zie de rode pijlen
  4. het slot onder de oran­je lijn en
  5. het slot onder de blauwe lijn

Er zou een zes­de sig­naal kun­nen komen, wie weet van­daag al als de groene lijn over de lows van maart neer­waarts zou wor­den door­bro­ken. Schroef uw alertheid op naar een hoog niveau.

ASML:

Er waren al veel verkoopsig­nalen gegeven, maar hier komen de recente:

  1. de val uit het sti­j­gende trendkanaaltje
  2. neer­waarts door de blauwe lijn
  3. gaps
  4. de val door de rode lijn
  5. het slot (waarschi­jn­lijk) onder de oran­je lijn.

Als iemand tech­nisch naar de markt kijkt moet één van de sig­nalen u uit het aan­deel hebben doen stap­pen. Als de huidi­ge intra­dayko­ers de slotko­ers wordt dan moeten we voorzichtig reken­ing gaan houden met een nóg verdere dal­ing en wel naar de bodem van maart vorig jaar.


Shell op ver­zoek van lez­er Poull:

Shell ligt er in vergelijk­ing met de rest van de grafieken tech­nisch het beste bij. Er zijn maar twee verkoopsig­nalen gegeven. De val met een gap door de groene lijn. Tot nu toe gebeurt dat bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal. Dat betekent niet dat we het moeten negeren, maar gewoon in per­spec­tief plaat­sen. Mocht de koers om half zes onder het sti­j­gende trend­kanaal sluiten, dan hebben we een vol­gend verkoopsig­naalt­je te pakken. Vinger aan de pols dus!

Don­derdag wordt een drukke dag voor mij. Ik probeer de col­umn te mak­en en anders wordt het vrijdag. 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

18 juni 2022, 02:12

Hallo Marcel,
Bedankt van je analyses , fijn weekend ,
Mvg,
Poull

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.