...

TA ASM Int., DSM, Wolters, DAX, Bel-20 en CAC 40

28 april 2022, 19:34 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Voor de col­umn van don­derdag zijn er zo veel aan­vra­gen dat ik het niet in één col­umn kan prop­pen. Ik ga het dus over twee stuk­jes uitsmeren, het stuk­je van van­daag en die van het week­end. Laat u zich daar­door vooral niet tegen­houden nog meer ver­zoeken in te dienen. Die zijn alti­jd welkom!


De beurs is inmid­dels ges­loten, dus we gaan kijken naar de slotko­ersen van don­derdag 28 april 2022.

ASM Inter­na­tion­al:

Ken­nen we hem alle­maal nog? De hoofd-schoud­er­bodem­for­matie, de nek­li­jn en het behalen van het opwaartse koers­doel? Niet zo heel belan­grijk meer, want dat is geweest. Maar ik haal het even in herin­ner­ing voor de blauwe lijn, de neklijn. 

Die blauwe hor­i­zon­tale nek­li­jn wordt nu voor de tweede keer getest. Nu echter als ste­un­li­jn. Na het opwaarts door­breken van de nek­li­jn en het behalen van het koers­doel viel ASM Int. weer terug en gebruikt nu die oude nek­li­jn als ste­un. Oude weer­stand wordt nieuwe steun. 

Bli­jft de ste­un zijn werk doen? Als ik naar een voorzichtige lichte vorm van posi­tieve diver­gen­tie bij de RSI kijk wel, maar voor de rest weet ik het nog zo net niet. Ik ben heel voorzichtig. Zit u long kijk dan voor de zek­er­heid naar uw stop.

DSM op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Ik vond het hier wel leuk om op de dag­grafiek wat meer koer­shis­to­rie weer te geven. De reden? Al die mooie sti­j­gende trend­kanalen, heel bij­zon­der! Al die sti­j­gende trend­kanalen zijn mooier dan het dal­ende trend­kanaal waar DSM zich nu in bevin­dt. Dat trend­kanaal gaat de the­o­rieboek­jes niet halen. Wat het wel aangeeft is dat de koers steeds stiekem iets inlevert.

Ik heb DSM gelukkig niet in mijn porte­feuille en denk er ook niet aan het aan­deel op basis van de huidi­ge grafiek op te nemen. Heeft u DSM (nog) in porte­feuille, kijk dan goed waar uw stop komt.

CAC-40 op ver­zoek van lez­eres lda:

Over mooie trend­kanalen gespro­ken: die van de CAC-40 is heel mooi. Of moet ik schri­jven was heel mooi, want de koers loopt er aan de onderz­i­jde buiten. Kijk overi­gens bij de vele blauwe pijlt­jes hoe de trend­kanaal hulpli­jn vele malen als ste­un werd gebruikt. Dat is de lijn die in het mid­den van het trend­kanaal ligt. Deze heeft ongetwi­jfeld een andere naam, maar die schi­et me even niet te binnen. 

De Franse index viel er eerder dit jaar ook al buiten, maar wist er toch weer in terug te keren. Onder de oran­je dal­ende trendli­jn is de CAC er nu weer onder gedo­ken. Alhoewel de can­dle van van­daag door de vorm sug­gereert dat we mor­gen wat hoger kun­nen — al is het maar intra­day — ben ik toch voorzichtig met de Franse beursgraadmeter.

Bel-20 op ver­zoek van lez­eres lda:In redelijk korte tijd is de index van onze Zuider­bu­ren verzwakt. Eerst viel de koers uit het (niet zo heel erg mooie) sti­j­gende trend­kanaalt­je en daar­na zak­te de koers ook nog eens door de oran­je hor­i­zon­tale steunlijn.

Van­daag wist de Bel-20 intra­day hoger te reiken dan het slot van gis­teren en daarmee werd de oran­je lijn even getest…als weer­stand nu. Kop­ers waren niet sterk genoeg dat niveau vast te houden en uitein­delijk druk­ten verkop­ers de index zelfs onder het slot van gisteren. 

De open­ingsko­ers van gis­teren, daar bleef de slotko­ers nog net boven of op. Dat is een heel klein ste­un­t­je. Heb ik er vertrouwen in dat dat minieme ste­un­t­je het vri­jdag gaat houden? Ik zou graag ja schri­jven, maar ik kijk er met argu­so­gen naar.

DAX op ver­zoek van lez­er lda:

Dan de vraag hoe de index van onze Oost­er­bu­ren erbij ligt. Ondanks de opstek­er van van­daag met een slot hoger dan dat van woens­dag ben ik voorzichtig. Ik zie de vol­gende drie ontwikkelingen:

  1. een koers onder de paarse trendlijn
  2. een val door de oran­je sti­j­gende trendli­jn en
  3. een slotko­ers ongeveer op het rode hor­i­zon­tale lijntje.

Die laat­ste doet dienst als weerstand(je). Ik ben voorzichtig en een eerste stap in de goede richt­ing zou zijn het opwaarts uit­ne­men van dat rode lijntje.

Wolters Kluw­er op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Ik sluit af met een aan­deel dat er tech­nisch iet­sje beter bij ligt: Wokkels. Boven de groene sti­j­gende trendli­jn zien we Wolters Kluw­er van­daag opwaarts door het groene dal­ende trendli­jn­t­je breken. Ik bespeel deze grafiek niet graag, maar je zou er zelfs een trade in kun­nen zien. De weg naar de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn ligt nu namelijk open. Er zou een long­posi­tie in kun­nen wor­den genomen voor een rit naar die rode lijn met natu­urlijk een stoploss.

Ik zie u allen in het week­end weer!

Aan lez­ers lda en Mis­ter bluesky: in de col­umn van het week­end zal ik naar de AEX, Arcelor Mit­tal en AMG kijken.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

29 april 2022, 22:07

Na de kwartaalcijfers . Volgende bodem voor Besi? Bedankt voor de analyse

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.