...

TA ASML, RD, AEX, goud, zilver, AMG en Umicore

19 december 2021, 17:51 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Lat­er in het week­end dan dat u van mij gewend bent, maar hier is dan toch de col­umn. Ik bek­ijk maar lief­st zeven grafieken met u, vier op ver­zoek van twee lez­ers. Maar zoals ene Crui­jff als eens zei: elk voordeel heb zijn nadeel. Dit keer zijn de analy­ses wat kor­ter. Dat mag de pret niet drukken, ik ga snel van start!Goud op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky

De vraag is of goud (en straks ook zil­ver) defin­i­tief op weg zijn naar hogere regio­nen. Ik moet maar direct eerlijk zijn, ik zie het nog niet 1,2,3 gebeuren.

Zek­ers, de koers van goud is hoger ges­loten dan de slotko­ersen van voor­bi­je weken. Maar de al een tijd­je gele­den getrokken rode trendli­jn is nog steeds niet (met een slotko­ers) opwaarts uitgenomen. Ik kom niet met een verkoopad­vies, maar kom ook niet verder dan houden. U kent me.…met een stop, juist! 

Mee­doen met onze sig­nalen kan nu via de nieuwe aan­bied­ing, die loopt tot 1 maart 2022. Schri­jf u dan snel in via de ein­de­jaar aan­bied­ing tot 1 MAART voor €25. Ga meteen naar onze Trader­shop via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Umi­core op ver­zoek van lez­er reteip

Umi­core (Brus­sel) doet me een beet­je denken aan de Amerika­nen. Die kun­nen dat alti­jd zo mooi uit­drukken (in mijn ogen althans): Nev­er catch a falling knife”.

Als de ik de lijst met verkoopsig­nalen moet opnoe­men dan zou dat het een hele lange wor­den. Bij Umi­core gin­gen vele bel­let­jes af, de verkoopsig­nalen rold­en over elka­ar heen. Ja, makke­lijk prat­en, dat is achter­af. Jazek­er, dat klopt, het is niet iedere dag dat ik Umi­core bek­ijk. Maar neemt u het maar van mij aan.

Wat nu? Wel, als u uw hand niet lelijk open wilt halen aan dat val­lende mes dan zou ik even lekker aan de zijkant de ontwik­kelin­gen vol­gen. En de beurs bli­jft de beurs, een mogelijk sce­nario zou een flinke sti­jging kun­nen zijn. Ik zet daar nu echter geen cent op in, ik sta morgenocht­end niet vooraan met mijn kooporder! Mocht de rode lijn sneu­ve­len, dan ligt er bij de groene lijn een vol­gende steun.

Na de val uit het sti­j­gende trend­kanaalt­je lijkt de dal­ing nu even iets aan kracht te ver­liezen. Zo net boven de oran­je lijn komen er steeds kop­ers in de markt. Wel zien we aan de boven­z­i­jde verkop­ers steeds iets lager opereren.

Voor nu zou ik zeggen Houden tot een Zwakke Verkoop. Maar u kunt over­we­gen te bli­jven zit­ten met een stop,

Zil­ver op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky

Ook bij het zil­ver maar direct met de deur in huis vallen: ook hier zie ik niet waarom het nu (tech­nisch) omhoog zou moeten. Ik ben ook zek­er niet supernegatief, maar ik zou met eigen cen­t­jes en met deze grafiek dus niet kopen. 

Zolang de koers bin­nen het blauwe kadert­je bli­jft is het beste wat ik kan doen een Houden. Breekt de koers aan de boven­z­i­jde uit dan kunt u aan de koop­kant oper­eren. Een val uit het kadert­je zal de koers hoogst­waarschi­jn­lijk naar het groene hor­i­zon­tale lijn­t­je brengen.

Laatst schreef ik al over de dubbele ste­un. Don­derdag werd daar opwaarts even afs­tand van genomen maar vri­jdag druk­ten de verkop­ers Olies weer net zo hard terug naar die dubbele ste­un. Ik heb het dan over de blauwe hor­i­zon­tale lijn en de groene sti­j­gende trendlijn.

Zit u in Konin­klijke Olie dan kunt u bli­jven zit­ten. Vraagt u zich s.v.p. wel even af wat u gaat doen met uw kost­bare bez­it als de dubbele ste­un sneuvelt.

AMG op ver­zoek van lez­er reteip

De rode pijlt­jes wezen de lagere top­pen aan, de oran­je de lagere bodems. Echter, wat nu met het meest rechtse rode pijlt­je? Als we naar de hoog­ste intra­day koers kijken dan is dat hoger dan de top uit novem­ber. Zou ik er een lijn­grafiek van mak­en, dan staat er nog steeds een lagere top.

En wat met het oran­je vraagteken? Ja exact, een net iets lagere bodem. Niet met zoveel kracht echter en kijk ook eens even naar de onderliggende RSI. Daar staat een hogere bodem en daar is dan dus sprake van een posi­tieve diver­gen­tie. Ook zijn achtereen­vol­gens de blauwe dal­ende trendli­jn opwaarts uitgenomen en de groene hor­i­zon­tale lijn. 

Het gaat nog niet met volle over­tuig­ing, maar de kracht lijkt uit de dal­ing te lopen. De grafiek nodigt wat mij betre­ft niet uit tot een koop, maar zit u nog in AMG dan zou ik nu niet meer verkopen en de kat uit de boom kijken. Dat ontslaat u wat mij betre­ft niet van uw plicht” een stop te bepalen.

Ik wilde afs­luiten met de AEX en dat gaat me ook lukken! Zie hierboven.

U weet het nog van de vorige columns niet? Ik zie twee sce­nar­i­o’s waar­van ik denk dat het rode sce­nario het meeste kans maak. De intra­day koers van afgelopen vri­jdag zak­te onder de bodem van begin decem­ber maar wist toch nog net boven de blauwe lijn te sluiten. De AEX pak­te de laat­ste stro­halm vast. Voor een ieder die er belang bij heeft hoop ik op het groene sce­nario, maar u kent mijn visie.

+++++ + + + + +
Cor­rigeer me als het niet zo is, maar vol­gens mij heb ik alle ver­zoeken weer tegen het licht gehouden. Komt u maar op met uw ver­zoeken hieron­der bij de reac­ties. En wie die nog nooit een ver­zoek heeft inge­di­end durft het aan? Kom maar op!
+++++ + + + + +

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.