...

TA Bel-20, AEX, ABN, Plug Power en Anavex (AVXL)

10 augustus 2021, 07:50 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

De eerste beurs­dag van de week zit er weer op en we gaan weer plaat­jes kijken. Ik laat vijf grafieken voor­bij komen en twee daar­van zijn op ver­zoek. We gaan op pad.


De eerste grafiek is geen onbek­ende. Dat is, als u mijn col­umn regel­matig leest!

In bij­na al mijn columns komt de AEX wel (even) voor­bij. U kent het grotere” sti­j­gende trend­kanaal en wellicht heeft u ook mijn nieuwe cre­atie al gezien: het feller sti­j­gende trendkanaal.

Gis­teren heeft onze nationale beurs­graad­me­ter voor de veran­der­ing maar weer eens een nieuw all-time-high neergezet. Gelukkig hoef ik de vraag waarom dat gebeurt niet te beant­wo­or­den. Gis­teren werd intra­day de onderz­i­jde van het trend­kanaal aangetikt en het slot lag er ver­vol­gens ruim boven.

Ik ben posi­tief op de AEX, maar zou er niet raar van staan op te kijken als de koers een dez­er dagen uit het trend­kanaalt­je valt om daar­na het grotere” sti­j­gende trend­kanaal als ste­un te gaan testen. Ik kijk dus naar boven, maar wellicht even iets van een correctie.

Met de vol­gende grafiek doe ik onze Zuider­bu­ren een plezi­er, hoop ik.

Net als bij de AEX is er bij de Bel-20 sprake van een sti­j­gend trend­kanaal. U ziet dat de index in juni even aan de bovenkant tra­chtte te ontsnap­pen en in juli aan de onderz­i­jde, zie voor die laat­ste ontsnap­ping de blauwe pijl. In bei­de gevallen keerde de Bel-20 weer rap terug bin­nen het sti­j­gende trendkanaal.

Bij de rode pijl is de koers nu aan­be­land bij de bovenkant van het trend­kanaal en zouden we een stap­je terug mogen verwacht­en. Als dat al zou gebeuren dan acht ik dat gezond en zou het geen afbreuk doen aan het al lang­durige pro­ces van hogere bodems en hogere toppen.

Zit u long in de Bel-20 bli­jft u dan gerust zit­ten en besteed slechts aan­dacht aan uw stop.

Op ver­zoek van lez­er Look gaan we kijken naar Plug Pow­er en Anavex Life Sci­ences Cor­po­ra­tion. Daar­na heb ik zelf nog voor ABN AmRo gekozen.

Na een zeer inter­es­sante sti­jging in 2020 (niet weergegeven op dit gedeelte van de grafiek) en de top van feb­ru­ari kon Plug Pow­er het posi­tieve gevoel niet meer vasthouden en zette de dal­ing in. Tot ver in mei 2021 wer­den lagere top­pen en lagere bodems neergezet. Je kan er een dis­cussie over opzetten tot waar die lagere top­pen en bodems aan­houden. Tot en met gis­teren? Of kan je zeggen dat er zo hier en daar toch al weer iets van een hogere bodem staat? En kan je de top­pen van juni en juli bijvoor­beeld aan­merken als hogere toppen?

Wat we zék­er kun­nen vast­stellen is dat de inten­siteit van de dal­ing is afgenomen. De pos­i­tivo’s onder ons kun­nen echt die hogere bodem­p­jes en top­jes wel aan­wi­jzen. Als u op dit moment Plug Pow­er bez­it dan is er m.i. op moment van schri­jven geen reden tot verkoop. 

Ik heb het aan­deel niet en op de grafiek zie ik geen enkele reden tot aankoop. Op zoek naar mooie trades zou ik dat denken: Vol­gende grafiek!

Kan die vol­gende grafiek dan AVLX zijn? 

Née is mijn onmid­del­lijke antwo­ord. Niet dat deze grafiek er nou heel slecht bijligt, maar er zijn sim­pel­weg mooiere grafieken te vin­den. Anavex Life Sci­ence Corp. is overi­gens ook op ver­zoek van lez­er Look. Heel net­jes en beschei­den om te wacht­en tot er geen ver­zoeken meer zijn alvorend zijn/​haar ver­zoeken onder bij de reac­ties te plaat­sen. Dat is echter niet nodig, bij deze nodig ik iedereen uit om zijn/​haar ver­zoek gewoon onder bij de reac­ties te plaat­sen. Dus kom maar op met die verzoeken! 

Ziet u onder de rode lijn de lagere top­pen en lagere bodems? Ik heb geen behoefte dit aan­deel te kopen. Maar.…maar, het zou zo maar kun­nen dat een dez­er dagen de rode dal­ende trendli­jn opwaarts zou wor­den door­bro­ken. Dat zou dan toch wel een klein koopsig­naalt­je oplev­eren, met de nadruk op klein.

Zit u in Anavex dan kunt u m.i. bli­jven zit­ten. Een neer­waartse door­braak van de sti­j­gende trendli­jn zal het aan­deel waarschi­jn­lijk naar een hor­i­zon­tale ste­un (niet getek­end) op USD 15,85 bren­gen. Zover is het nog niet gekomen en als laat­ste wijs ik op de RSI onder de grafiek. Daar staat een posi­tief uit­braak­je en zou dat een voor­bode zijn van wat er op de koers­grafiek kan gebeuren?

Net als Anavex hier­boven heeft ABN AmRo onlangs een serie lagere top­pen en lagere bodems neergezet. Kijk maar wat er gebeurde onder de blauwe dal­ende trendli­jn. Dan ziet u ook direct dat ABN daar niet meer onder noteert.

Boven het licht­groene sti­j­gende trend­kanaal ziet u alweer een aan­tal hogere bodems en hogere top­pen. Het gaat dus best goed met de koer­son­twik­kel­ing van dé bank. We moeten even gaan kijken of ABN verder tot aan de oran­je weer­stand weet te sti­j­gen en of het dan die weer­stand op euro 10,75 weet te doorbreken.

Zit u al (of nog) in ABN dan kunt u bli­jven zit­ten. Kijk alleen even naar uw stop. Per­soon­lijk zou ik pas kopen op het moment dat de koers door de oran­je lijn weet te breken en dan kijk ik als tech­nisch anal­ist ook nog hoe dat zou gebeuren.

Alvorens mijn eigen col­umn nog even terug te lezen en tra­cht­en de schri­jf­fouten te cor­rigeren zie ik al een reac­tie van lez­er eshom. Hij plaat­ste de terechte opmerk­ing dat het stuk­je (nog) niet com­pleet is. Het is wellicht leuk om even kort te beschri­jven hoe ik de col­umn opbouw. Ik begin met schri­jven en na elke nieuwe grafiek en/​of stuk­je tekst save ik. Zo ziet u als u op dat moment leest én de pag­i­na ververst de col­umn groeien/​langer wor­den en in het geval van lez­er eshom dat de col­umn nog niet af was. Dat gaat zo door tot uitein­delijk het stuk­je klaar is. Op dit moment ga ik alleen nog even mijn col­umn teruglezen, fouten cor­rigeren en dan is hij af. Zo, dat was even een kijk­je in de keuken! Tot donderdag.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.