...

TA Bel, DAX, AEX, RD en Arcelor Mittal

27 juli 2021, 06:46 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Ik ben er vroeg bij, veel te doen van­daag. Eén van de din­gen op de to-do lijst is de col­umn. Het stuk­je van van­daag kent vier ver­zoeknum­mers en een eigen bij­drage. De ver­zoeken zijn de DAX, Bel20, RD en Arcelor. Zelf voeg ik er de AEX aan toe. 


Lez­eres Hele­na heeft drie ver­zoeknum­mers, leuk om haar weer te verwelkomen.

De DAX is een inter­es­sante grafiek, althans, ik vind dat. Het eerste inter­es­sante is dat de DAX op de een of andere manier niet meer opwaarts door de rode lijn weet te komen. Bij de oran­je pijl zien we dat de koers zo’n beet­je bij het mid­den van het sti­j­gend trend­kanaal was en dat dat even te veel van het goede was. De koers zakt naar de onderkant van het sti­j­gend trend­kanaal en bli­jft daar net­jes plakken. Dit betek­ende wel dat het steeds is hoger ging en dat de koers weer naar de rode weer­stand­sli­jn kroop.

Dan viel de DAX er toch uit en bij de rode pijl tra­cht de index weer in het trend­kanaal te komen. Tev­ergeefs, de dubbele weer­stand (rode lijn en onderz­i­jde trend­kanaal) bleek te zwaar en de index maak­te een duikeling. 

De afgelopen vijf beurs­da­gen waren zeer posi­tief. Kijken we dan waar die sti­jging ons brengt, dan stelt dat eigen­lijk niet veel voor. Nog steeds onder de rode weer­stand­sli­jn en nog ver weg van de onderz­i­jde trend­kanaal. Mensen die long in de DAX zit­ten kun­nen daar bli­jven. Wel zou ik zeer kri­tisch naar uw stop kijken.

De Bel-20 pakt het heel anders aan. Deze index beweegt nog steeds bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal. Bij de blauwe pijl was er even dreig­ing dat de koers eruit zou vallen, maar dat bleek vals alarm. De koers schoot daar­na omhoog.

De laat­ste drie beurs­da­gen vecht de Bel-20 met de vorige top. Ik heb daar de rode weer­stand­sli­jn over getek­end. Net­jes bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal zal de Bel­gis­che index door de rode weer­stand­sli­jn moeten breken voor verdere successen. 

Het derde ver­zoek van lez­eres Hele­na is X‑Fab Sil­i­con. Nutu­urlijk wilde ik die ook tonen en bespreken, maar mijn grafieken­pro­gram­ma weigert vreemd genoeg bij dit aan­deel. Ik heb geen idee of dit tijdelijk of per­ma­nent is. Wilt u dit aan­deel over 1 tot 2 weken nog eens aan­vra­gen? Ik stel een dame niet graag teleur!

Lez­er Mis­ter bluesky ver­zocht RD en MT eens te bek­ijken i.v.m. de aanstaande cijfers. Deze komen don­derdag schri­jft hij. Als ik de grafieken bek­ijk dan lijken bei­de bedri­jven de cijfers al gelekt te hebben. Natu­urlijk kan en mag dat niet, maar het gebeurt vak­er dan u denkt.

Een korte update, want RD is zater­dag ook al voor­bij gekomen. Na de (ges­laagde) test van de paarse hor­i­zon­tale ste­un­li­jn zien we een leuke ontwik­kel­ing: een hoger bodem­p­je en een hoger top­je. De mooie beweg­ing van maandag zorgde voor het hogere bodem­p­je én hogere top­je. Deze beweg­ing is tevens vooruit­lopend op de cijfers. De cijfers zullen dus wel goed zijn. Zou het RD van­daag (of don­derdag!) gaan lukken opwaarts door de rode dal­ende trendli­jn te breken?

Op mid­del­lange ter­mi­jn bekeken ligt Konin­klijke Olie er niet echt goed bij en een eventuele dal­ing onder de paarse lijn zou met argu­so­gen bekeken moeten worden.

Arcelor Mit­tal. Ook op ver­zoek van Mis­ter bluesky. Vol­gens hem de cijfers op don­derdag. Tsja. Wat zal ik zeggen? Hebben par­ti­jen voorkennis???

Wat anders moet de sti­jging van de afgelopen vijf beurs­da­gen verk­laren? En dan met name de beweg­ing van gis­teren? Don­derdag, zo u wilt vri­jdag, rek­ende MT al af met de groene dal­ende trendli­jn. Gis­teren nam de koers het oran­je hor­i­zon­tale niveau opwaarts uit. Anticiperend op de cijfers? Of reeds is het bez­it van de cijfers???

Als ik voorken­nis even aan de kant schuif, want dat bestaat niet (toch?), dan is het een schit­terende uit­braak! Vier tot vijf voor­gaande top­pen wor­den in één beurs­dag even ver­pul­verd. De RSI onder de grafiek doet ook mee met het feestje. We kun­nen dit zien als een aankoopsig­naal. Wees bedacht op de throw back.

Was de beweg­ing van gis­teren al de throw back bij de AEX? Van­daag moet daar het antwo­ord waarschi­jn­lijk al op komen. Kijkt u ook nog even terug naar de col­umn van afgelopen zater­dag waar de AEX ook in voor­bij kwam.

De AEX bevin­dt zich bovenin het sti­j­gende trend­kanaal, we zouden dus een gezonde stap terug mogen verwacht­en. Aan de andere kan is de koers opwaarts door de rode lijn gebro­ken. Na een test van die lijn zouden we verder omhoog kun­nen. Er is geen reden om afscheid te nemen van de AEX, ten­z­ij u een eventuele rit naar de onderz­i­jde van het sti­j­gende trend­kanaal niet wilt meemaken. 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.