...

TA - Berkshire Hathaway, Microsoft en Tesla

28 juni 2021, 08:19 | Mister Jordan | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)


Berk­shire Hathaway 


Van­daag even een rond­je langs een aan­tal grote aan­de­len op de Amerikaanse beurs. We begin­nen met het fonds van War­ren Buf­fett. Berk­shire is bezig aan een ijz­er­sterke uptrend welke al ruim een jaar aan de gang is. Begin maart van dit jaar was er al een korte uit­braak aan de bovenkant van de range te zien. De koers viel hier­na weer terug in het trend­kanaal. Begin april was het wel raak en de koers spoot ervandoor. 

Na een korte ver­snelling vond het aan­deel een ste­vige weer­stand op de 292,50 USD. Het getouwtrek tussen de bulls / bears duurde een volledi­ge han­dels­maand, de bears trokken uitein­delijk aan het lang­ste eind. De nieuwe weer­stand is dus gezet op dit niveau. 

Wat daar­na gebeurd ziet er tech­nisch min­der goed uit. Een death cross lijkt aanstaande en dat betek­end dat het 20-daags gemid­delde onder het 50-daags gemid­delde zakt (zie rode pijl). Daar­naast heeft de koers bei­de indi­ca­toren neer­waarts gebro­ken wat als negatief gezien kan wor­den. Het lijkt erop dat de koers langza­am weer het licht­blauwe trend­kanaal betreedt. Een goed moment om de posi­tie te heroverwegen. 

Microsoft


Ook Microsoft zit in een ste­vige uptrend, welke ook al een jaar aan de gang is. Een belan­grijk weer­stand werd eerder dit jaar omgezet in een ste­un. Deze weer­stand / ste­un heb ik uit­getek­end op de 230 USD. Vanaf dit niveau ver­vol­gt de uptrend ongesto­ord haar weg en lijkt voor­lop­ig niet te stop­pen. Op dit moment wordt de bovenkant van de range opge­zocht. Let wel op dat de RSI vrij hoogt in de over­sold’ zone noteert. Dit aan­deel bli­jft inter­es­sant om op te pikken maar dan wel aan de onderkant van de range.

Tes­la


De chart van Tes­la zag er vanaf het begin van 2021 niet florisant uit. Er wer­den lagere top­pen neergezet. Wel vond de koers tweemaal ste­un op de 550 USD. De koers heeft zich in een zoge­heten wedge gewurmt, welke ook uit­getek­end is op de chart. 

Er zijn een aan­tal posi­tieve sig­nalen te spot­ten welke op een nieuwe uit­braak kun­nen duiden. Allereerst is de neer­gaande trendli­jn opwaarts gebro­ken. Het is nu nog te vroeg om te beves­ti­gen dat dit om een echte uit­braak gaat. Het kan namelijk ook om een false move oftewel een valse uit­braak gaan. Het tweede posi­tieve sig­naal heb ik met de groene pijl aange­duid. De MA-20 (groene lijn) lijkt opwaarts te krullen. Het is oplet­ten op het moment dat de MA-20 boven de MA-50 kruist. Houdt er wel reken­ing mee dat de RSI vrij hoog staat, een korte terug­val behoort tot de mogelijkheden. 

Dis­claimer

De infor­matie is niet bedoeld als beleg­gingsad­vies of als aan­bevel­ing tot het doen van bepaalde beleg­gin­gen of aankopen. Indi­en u gebruik maakt van de ver­strek­te infor­matie doet u dat voor eigen reken­ing en risico.

Mis­ter Jor­dan heeft geen posi­tie in de bovenge­noemde aandelen. 


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.