...

TA bestaat er ook een positieve divergentie?

28 juni 2020, 08:20 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 9 / 12 | (1)

In de col­umn van afgelopen vri­jdag schreef ik over negatieve diver­gen­tie. Op deze zondag pak ik er een aan­tal grafieken bij die een posi­tieve diver­gen­tie lieten zien. We mogen weer vliegen dus ik behan­del een aan­tal vlieg­maatschap­pi­jen en wel Lufthansa, Air France KLM en Inter­na­tion­al Con­sol­i­dat­ed Air­lines Group.


Ik sti­jg op met Air France KLM

De neer­waartse door­braak van de rode sti­j­gende trendli­jn was er een­t­je van for­maat, maar dat is een ander onder­w­erp. Ik wil met u kijken naar de recen­tere geschiede­nis en de posi­tieve diver­gen­tie bespreken. Bij AF kijk ik dan naar een lagere bodem in de grafiek in com­bi­natie met een hogere bodem in de onderliggende indi­ca­tor, in dit geval de RSI

De koers van AF zet in vergelijk­ing met de blauwe pijl bij de rode pijl een lagere bodem neer. De RSI beves­tigt dat echter niet, want u ziet de indi­ca­tor in vergelijk­ing met de rode pijl bij de groene pijl een hogere bodem neerzetten. Waarom is zoi­ets nou nut­tig? Wel, ik zoek als tech­nisch anal­ist alti­jd naar puz­zlestuk­jes in de grafiek die mij iets over het mogelijk toekom­stig koersver­loop kun­nen vertellen en de posi­tieve diver­gen­tie is zo’n stuk­je. Het is niet zo dat een posi­tieve diver­gen­tie een directe garantie is dat de koers na een dal­ing direct opsti­jgt”, maar wel het sein om naar nog meer puz­zlestuk­jes te zoeken. Dat kan een patroon zijn, een com­bi­natie van can­dle­sticks en/​of een door­braak van een weerstandslijn.Bij AF was dat bijvoor­beeld de opwaartse door­braak van een (in deze grafiek niet getek­ende) dal­ende weerstandslijn 

We zetten onze vlucht voort met een blik op Inter­na­tion­al Con­sol­i­dat­ed Air­lines Group.

Wie zult u wellicht zeggen? Ik denk dat er wat meer herken­ning is als ik British Air­ways en Iberia noem. Al weer jaren gele­den gin­gen de Britse en Spaanse vlieg­maatschap­pi­jen samen en vor­m­den zo IAG dat Span­je als basis heeft.

Net als bij de grafiek van AF ziet u ook bij IAG de posi­tieve diver­gen­tie, de grafiek zet een lagere bodem neer en de onderliggende RSI doet dat niet, de indi­ca­tor vormt een hogere bodem. Het is goed te ver­melden dat voor een tech­nisch anal­ist de koers­grafiek lei­dend is. De indi­ca­tor is van min­der belang, maar vormt wel een belan­grijk puz­zlestuk­je. Na de posi­tieve diver­gen­tie was er op de grafiek van IAG het nodi­ge aan puz­zlestuk­jes te vin­den, zoals een opwaartse uit­braak van een dal­end trendli­jn­t­je, een gap” en de door­braak van de top die werd neergezet tussen de eerder bespro­ken bodems.

Op moment van schri­jven is een vol­gend stuk­je de opwaartse door­braak van het rode dal­ende trendlijntje.

We pakken onze con­nect­ing flight en vliegen door met Lufthansa.

Dit is de grafiek waar u, als u daar de behoefte aan heeft, zelf aan de slag mag gaan. Ik zou zeggen zoek, vind en teken de posi­tieve diver­gen­tie en met de twee eerdere grafieken als voor­beeld gaat u dat vast lukken.

Ben ik op moment van schri­jven (tech­nisch) ent­hou­si­ast om Lufthansa te kopen? Née, het aan­deel beweegt rechts op de grafiek onder de rode dal­ende trendli­jn. Op moment van schri­jven kom ik niet verder dan een zwakke houden.

Con­clusie:

Naast de afgelopen vri­jdag op USMar­kets bespro­ken negatieve diver­gen­tie bestaat et dus ook een posi­tieve diver­gen­tie. Aan de hand van drie grafieken uit de lucht­vaart heb ik u dat lat­en zien. Ik gebruik het als niets meer en niets min­der dan het verza­me­len van puz­zlestuk­jes die mij iets kun­nen vertellen over een mogelijke tren­dom­keer of top- en bodemvorming. 

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

28 juni 2020, 09:39

bedankt voor de info

(0)