...

TA - Corona vaccin

24 juni 2020, 07:46 | Mister Jordan | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (1)

Biotech is een inter­es­sante sec­tor welke niet voor elke beleg­ger weggelegd is. Je moet erin dur­ven beleggen en vaak is een lange adem ook geen over­bod­i­ge luxe. Van­daag bek­ijken we drie beursgeno­teerde bedri­jven die zich onder andere bezighouden met de zoek­tocht naar een vac­cin voor het Coro­na virus.


John­son & Johnson

Deze far­ma­ceutis­che gigant heeft aangegeven dat er in sep­tem­ber een vac­cin beschik­baar zou moeten zijn welke op mensen getest kan wor­den. Begin 2021 zou het beschik­baar moeten zijn in nood­si­t­u­aties. Samen met het Amerikaanse min­is­terie zal er 1 mil­jard USD geïn­vesteerd wor­den in de ontwik­kel­ing en de productiecapaciteit. 


Tussen juli en novem­ber van vorig jaar heeft de koers flink geworsteld met een weer­stand op 133,60 USD. Deze pri­js vormt de basis voor het koers­doel waar ik zome­teen op terugkom. Na 5 maan­den werd dan ein­delijk de weer­stand gebro­ken. Het duurde niet lang of een nieuwe top werd neergezet op 154 USD. Net na de top en net voor de CRASH werd de weg naar bene­den al inges­la­gen, gevol­gd door een per­fect uitvo­er­ing van een V‑herstel. Een dergelijk her­s­tel is een teken van kracht. Dit her­s­tel werd afges­loten met een nieuwe all-time high op 155,50 USD

Op basis van de vol­gende drie sig­nalen ben ik van mening dat het aan­deel er niet goed bijligt. Op de korte ter­mi­jn hori­zon zie ik een short­kans richt­ing de ste­un­li­jn op 133,60.

  1. Neer­gaand trend­kanaal: de koers beweegt bin­nen een neer­gaand trend­kanaal en laat lagere toppen/​bodems zien;
  2. Negatieve kruis­ing MA: de MA-20 is onder de MA-50 gedoken; 
  3. RSI-indi­ca­tor: de blauwe trendli­jn in de RSI-indi­ca­tor laat ook lagere top­pen zien.

Pfiz­er

Dit bedri­jf werkt ook aan een eigen vac­cin waar­bij de stud­ies en het testen op mensen al in mei opges­tart zijn in Duit­s­land en de VS. Zij verwacht­en in het najaar al te kun­nen starten met het pro­duc­eren van de vaccins. 


Tussen novem­ber 2019 en jan­u­ari 2020 waren de bulls & bears in een flinke stri­jd ver­wikkeld ron­dom de 39 USD grens (zie paarse ellips). De koers wist erboven te komen maar kon die net iets meer dan twee weken vasthouden. Het neer­waarts door­breken van de ste­un­li­jn i.c.m. de negatieve kruis­ing van de Mov­ing Aver­ages (eerste blauwe pijl) vor­mde een mooie stortkans. 

Net als bij John­son & John­son werd een mooi V‑herstel uit­gevo­erd waar­na de koers nog­maals afket­ste op de inmid­dels vaak geteste weer­stand van 39 USD. Deze sig­nif­i­cante weer­stand neem ik mee in mijn koers­doel. De koers toont zwak­te door een neer­waartse GAP en wéér een negatieve kruis­ing van de Mov­ing Aver­ages (tweede blauwe pijl). In deze maand lijkt de koers uit te bode­men op 32,75 USD. Indi­en deze weer­stand stand­houdt zie ik een longkans richt­ing de weer­stand op 39 USD, een upside van net geen 20%. 

Gilead Sci­ences

Dit bedri­jf is een part­ner van het wel bek­ende Gala­pa­gos. Met het mid­del Remde­sivir, oor­spronke­lijk ont­wor­pen voor het behan­de­len van Ebo­la, is het nog in de race voor het Coro­na vaccin. 

Gilead laat een hele aparte chart zien. Eind 2019 tot aan het moment van de CRASH bevin­dt de koers zich in rustig vaar­wa­ter tussen de 61,50 en 68 USD. Dan op 21 feb­ru­ari, waar bij­na alle aan­de­len met een noodgang zuid­waarts gaan, schi­et de koers omhoog. Wat vol­gt is een mooi voor­beeld van volatiliteit, de koers schi­et werke­lijk alle kan­ten op. 

Van halver­wege mei tot aan het moment van schri­jven beweegt de koers zich weer in een wat rustiger vaar­wa­ter. De trad­ing range ligt nu tussen de 72 — 78 USD. Het aan­deel lijkt op dit moment nog even geen richt­ing te kiezen. Als ik op dit moment een mening zou moeten geven, houden indi­en in bezit.

Con­clusie

Van­daag hebben we drie bedri­jven geanaly­seerd welke nog in de race zijn voor een Coro­na vac­cin. De charts zijn inter­es­sant en geven ons diverse sig­nalen. Bij John­son & John­son en Pfiz­er zie ik kansen. De meest inter­es­sant kans zie ik bij Pfiz­er. Als de koers daad­w­erke­lijk een bodem aan het vor­men is rond de 32,75 USD, zie ik een longkans met een poten­tiële upside van ongeveer 20%.

Dis­claimer

De infor­matie is niet bedoeld als beleg­gingsad­vies of als aan­bevel­ing tot het doen van bepaalde beleg­gin­gen of aankopen. Indi­en u gebruik maakt van de ver­strek­te infor­matie doet u dat voor eigen reken­ing en risico.

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »