...

TA - Crypto en commodities

5 april 2021, 18:41 | Mister Jordan | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)


Bit­coin

Het is u waarschi­jn­lijk niet ont­gaan, Bit­coin is bezig met een flinke bull run. Op de boven­staande chart heb ik de lijn langs het niveau waar de voor­gaande Bit­coin bub­ble’ uiteenspat­te door­getrokken. Op het moment van schri­jven zit de koers al bij­na 40K USD boven dit niveau. Is er sprake van een nieuwe bub­ble of is de Bit­coin een blijvertje?

Wan­neer we verder inzoomen op de chart zien we een duidelijke UPTREND. Zow­el de onder- als de bovenkant van de trend zijn zo’n driemaal getest. De trend is daarmee al redelijk valide te noe­men. Toch moeten we alert bli­jven. Voorheen waren er duidelijk high­er highs and high­er lows’ te zien. Dat er nu een lagere top rond de 60K USD neergezet wordt is een kleine waarschuwing maar er is nog niet veel aan de hand. De koers stu­it al 7 han­dels­da­gen op een ste­vige weer­stand maar de trend is nog steeds intact. 

De koers beweegt nog steeds duidelijk boven de MA-20 (groene lijn) wat aangeeft dat het opwaartse momen­tum nog steeds aan­wezig is. Houdt voor nu vooral de onderkant van het trend­kanaal in de gat­en en daarmee ook de MA-50 (rode lijn). Wan­neer deze twee niveaus geen ste­un kun­nen bieden valt een verdere terug­val niet uit te sluiten. 

Ethereum

Ethereum oftewel de run­ner up op de Cryp­to ran­gli­jst, is met een heuse bull run bezig. Een aan­tal bericht­en wis­ten de koers nog verder op te stuwen. Vorige week waren er gerucht­en dat de cred­it­card­maatschap­pij VISA gebruik wil gaan mak­en van de blockchain­tech­nolo­gie. Daar­naast bleek de mil­jar­dair Mark Cuban ook in het bez­it te zijn van deze spec­i­fieke Cryp­to valuta.

De all-time high van 2018 lag ron­dom de 1400 USD. Dit­maal is dit record met een koers van 2100 USD aan digge­len geschoten. De koers beweegt net­jes mee langs de opgaande trendli­jn. In maart was er sprake van een verzwakking omdat er een lagere top neergezet werd. Ook leek de MA-20 onder de MA-50 te duiken maar dit gebeurde uitein­delijk niet. Er werd voor de vierde keer ste­un gevon­den op de trendli­jn. Dit was tevens ook de spring­plank richt­ing de offi­ciële all-time high op net iets meer dan 2100 USD

De RSI staat op dit moment vrij hoog in de de over­bought’ zone. De aankomende han­del­sweek zal moeten uitwi­jzen of het record gebro­ken zal wor­den of dat de trendli­jn nog­maals getest zal gaan worden. 

Gold


Gaan we verder met twee com­modi­ties. Bij goud is er sinds augus­tus sprake van een negatieve ten­dens. Vanaf de all-time high op 2075 USD werd er een DOWN­TREND ingezet welke nog steeds intact is. Tussen novem­ber en jan­u­ari was er een flink spurt waar te nemen waarmee de trend door­bro­ken leek te wor­den. De weer­stand op 1960 USD werd getest maar niet doorbroken. 

De neer­waartse trend werd verder doorgezet. Sinds maart 2021 zijn er enkele posi­tieve’ sig­nalen waargenomen. Er lijkt een DOU­BLE BOT­TOM gezet te zijn op de 1680 USD (zie paarse ellips). Dit kan duiden op een omme­keer van de trend maar om dit te beves­ti­gen beschik ik op dit moment over te weinig infor­matie / beves­tig­ing. Het lief­st zie ik hier­bij een uit­braak aan de bovenkant van het neer­waartse trendkanaal. 

Het tweede posi­tieve sig­naal is het opkrullen van de MA-20 (groene lijn). Dit beves­tigd een oplopende koers. Ide­aliter zien we dat de MA-20 boven de MA-50 beweegt.

WTI / US oil


Wat betre­ft olie zien we weer een aan­tal ontwik­kelin­gen. De OPEC lan­den hebben aangegeven de komende maan­den weer meer olie op te pom­pen. In de komende drie maan­den wor­den de eerdere pro­duc­tiebeperkin­gen dus terugge­draaid. Deze beperkin­gen waren ingesteld om de oliepri­js op te voeren. Deze stond van­wege de lock­downs te laag. 

De aangekondigde pro­duc­tiev­er­hoging heeft effect op de oliepri­js. Op de boven­staande chart waren al hevige schom­melin­gen ron­dom de MA-50 (rode lijn) te zien. Van­daag zien we weer een ste­vige ‑5,5% op het bord en daarmee lijkt een lagere pri­js op de korte ter­mi­jn onver­mi­jdelijk. De koers van WTI beweegt tot op heden nog in de pre Coro­na range tussen de 50 — 65 USD (licht­blauwe kanaal). 

Dis­claimer

De infor­matie is niet bedoeld als beleg­gingsad­vies of als aan­bevel­ing tot het doen van bepaalde beleg­gin­gen of aankopen. Indi­en u gebruik maakt van de ver­strek­te infor­matie doet u dat voor eigen reken­ing en risico.

Mis­ter Jor­dan heeft geen long­posi­tie in Cryp­to of Commodities.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »