...

TA DAX, AEX, Adyen, Baidu, Alibaba en Brent Crude Oil

24 augustus 2021, 08:06 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

Soms zijn er geen ver­zoeken en soms heel veel. Van­daag is zo’n dag, zoveel ver­zoeken dat ik het niet in één col­umn kwi­jt kan. Maar niet getreurd, ik spreid het gewoon over twee columns uit, de ene van­daag, de andere aanstaande don­derdag. Ik steek van wal.


De eerste grafiek van van­daag betre­ft direct een ver­zoek en wel van lez­er aboot. Hij ver­zocht om eens naar Adyen te kijken. By the way, alle grafieken van van­daag zijn tot en met het slot van gisteren.

Aboot merk­te op dat Adyen hard aan het sti­j­gen was. Naar de grafiek kijk­end kun­nen we hem daar geen ongelijk in geven!

Van feb­ru­ari dit jaar tot mei of zo u wilt juni ging het even niet meer omhoog bij Adyen. In juni werd de blauwe dal­ende trendli­jn en de groene sti­j­gende trendli­jn opwaarts uitgenomen. De sti­jging die daarop vol­gde resul­teerde (bin­nen het blauwe sti­j­gende trend­kanaalt­je) in het testen van de onderz­i­jde van een veel grot­er sti­j­gend trend­kanaal, zie de rode pijlt­jes. Als u naar dit gedeelte van de grafiek kijkt dan vraagt u zich terecht af waar het rode sti­j­gende trend­kanaal op is gebaseerd. Het zou volkomen duidelijk wor­den als ik meer koer­shis­to­rie had lat­en zien.

Op de grafiek ziet u dat Adyen don­derdag met veel geweld het rode sti­j­gende trend­kanaal bin­nen schoot en dat de koers het vri­jdag en ook gis­teren nog eens dun­net­jes overdeed. Dit ziet er heel goed uit en smaakt naar meer. Of het nu in één streep verder omhoog gaat valt te bezien, maar op moment van schri­jven verwacht ik dat het per sal­do hoger zal gaan.

Op naar de twee ver­zoeken van Mis­ter bluesky. Hij deed maar lief­st 5 ver­zoeken en ik ga ze ook alle­maal hon­or­eren, maar ik zet er drie in de koelka­st voor aanstaande donderdag.

Of Aliba­ba al bodem aan het vor­men was? Ten­z­ij het out of the blue gaat komen is wat mij betre­ft het antwo­ord nu een over­duidelijke née. Aliba­ba is door de oran­je hor­i­zon­tale ste­un gevallen, ver­vol­gens doorgedaald naar de onderz­i­jde van het dal­ende trend­kanaal en daar ook nog eens een keer uitgevallen.

Dit aan­deel ligt er tech­nisch drama­tisch bij en alleen koop­jes­jagers zouden red­ding kun­nen bren­gen. Als ik 10 miljoen cash op mijn reken­ing zou hebben staan dan zou er op basis van deze grafiek momenteel nog geen euro naar deze grafiek (dit aan­deel) gaan. Nou, dat was redelijk duidelijk op deze dins­dagocht­end, niet?

Zijn tweede ver­zoek is Baidu en we kun­nen direct stellen dat dat ook niet van een leien dak­je gaat. Ik zal de gebeurtenis­sen die in mijn recente columns staan nog even herhalen:

- sinds feb­ru­ari dit jaar lagere top­pen en lagere bodems

- sinds juli het blauwe dal­ende trend­kanaal en 

- de neer­waartse door­braak van de oran­je hor­i­zon­tale steun.

We mogen nu hopen dat de groene hor­i­zon­tale ste­un het gaat houden. Op de vraag van Mis­ter bluesky of ik al bodemvorm­ing zie moet ik helaas ontken­nend antwoorden. 

Uw drie andere ver­zoeken vol­gen donderdag.

===== = = = = =

Denkt u nu als lez­er: ik wil mijn favori­et ook wel eens onder de tech­nis­che loep van Mar­cel voor­bij zien komen, laat dat dan sim­pel­weg hieron­der bij de reac­ties even weten! Redelijk laag­drem­pelig dunkt me.

===== = = = = =

Ik heb voor het eerst in mijn lev­en gelijk, de AEX doet stap voor stap pre­cies wat ik de afgelopen weken al beschreef! 

Ik probeer de win­ning streak” vast te houden door nu te schri­jven dat de koers verder door zal sti­j­gen, dus duidelijk opwaarts door de oran­je lijn zal breken.

U weet hoop ik dat ik geen gelijk heb, want er er maar één die alti­jd gelijk heeft en dat is de beurs!

Dan gaan we naar twee (van de in totaal drie) ver­zoeken van lez­er Dowjones. Het derde ver­zoek zal ik aanstaande don­derdag behandelen.

De DAX komt regel­matig voor­bij in mijn columns, zij het niet zo vaak als de AEX. Ik begin met twee min­pun­t­jes van de DAX te noemen:

1. de koers noteert onder het sti­j­gende trendli­jn­t­je en

2. onder de rode hor­i­zon­tale lijn. 

Ik verwacht als de beurs van­mid­dag sluit dat de index van onze Oost­er­bu­ren boven bei­de niveaus zal zijn geste­gen. Ik zie het dus op moment van schri­jven posi­tief in en een koers­doel zou kun­nen zijn de onderz­i­jde van het sti­j­gende trend­kanaal. Ik had dat kanaal kun­nen doortrekken. Dat heb ik om onverk­laar­bare rede­nen niet gedaan, maar op een vol­gende grafiek van de DAX zal ik dat zek­er doen!

Hier­boven ziet u Brent Crude Oil. Wie vin­dt dat de trend sti­j­gend is? En wie dal­end? Het grap­pige is dat bei­de kam­p­en gelijk hebben.

De mid­del­lange ter­mi­jn trend is sti­j­gend en de kor­tere ter­mi­jn trend is dal­end, zie voor dat laat­ste de beweg­ing bin­nen het rode dal­ende trendkanaaltje.

Nu gaat het met directe ingang heel erg span­nend wor­den, want gaat de sti­j­gende trendli­jn die u over de hele grafiek ziet zijn werk doen als ste­un? Of gaat de grafiek verder verzwakken met een door­braak van die trendli­jn? Op moment van schri­jven denk ik dat de sti­j­gende trendli­jn zijn werk als ste­un zal gaan doen.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

24 augustus 2021, 19:24

Wat denkt u van Philips ?

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.