...

TA DAX, Galapagos, Alfen en Adyen

23 januari 2021, 12:35 | Marcel Bronner | leestijd: 7 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Het belooft weer een zon­nige dag te wor­den en het kwik zal de 30 waarschi­jn­lijk wel weer aan­tikken, tijd voor een analyse. Welke grafieken ga ik van­daag met u bek­ijken? Ik behan­del de DAX, Gala­pa­gos Adyen en op ver­zoek van lez­er­essen Petra en Hele­na Alfen.

Lat­en we maar direct beginnen.


Daar bei­de dames er even op hebben moeten wacht­en begin ik van­daag direct met Alfen:

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, ik bli­jf tot op dit moment posi­tief op dit aan­deel. Zelfs als Alfen onver­hoopt mocht inlev­eren dan bli­jft wat mij betre­ft de trend opwaarts. Ik kijk daar­voor achtereen­vol­gens naar de donker­groene, licht­groene en blauwe sti­j­gende trendli­j­nen. Mocht het al zo zijn dat de blauwe trendli­jn als ste­un sneu­velt, dan vangt de licht­groene trendli­jn de koers wel op. Dat zelfde geldt voor de donker­groene trendli­jn. En kijk ook hele­maal rechts op de grafiek, het okerkleurige trendli­jn­t­je is er ook nog.

Zit u nu op een (mooie) winst en zegt u dat u die eventuele dal­ing naar groene trendli­j­nen hele­maal niet mee wilt mak­en, dan ben ik blij, want dat betekent dat u ergens een stop neer­legt. En u weet, ik ben groot fan van stops.

Bij Alfen komt het er dus op neer op welk time­frame u han­delt. Belegt u op een langer time­frame, dan kunt u een stuk­je dal­ing accepteren. Zit u er kor­ter op, dan zou een neer­waartse door­braak van de okerkleurige trendli­jn al reden kun­nen zijn de posi­tie te liq­uideren. Ik kan dat helaas niet voor u bepalen. Het enige wat ik nu kan melden is dat Alfen er op moment van schri­jven tech­nisch pri­ma bijligt. 

Ik ga door met de DAX.

Bij deze index heb ik bewust iets meer koer­shis­to­rie in de dag­grafiek gepropt om de top van voor Coro­na nog juist mee te pakken. We hebben de index zien vallen door het virus, zien her­stellen tot bij­na aan de top van ervoor en toen gebeurde er eigen­lijk een tijd per sal­do niet zoveel. Het luk­te de DAX maar niet bij die top te komen. 

Ein­delijk, aan het eind van 2020, luk­te het de index dan toch de top van feb­ru­ari 2020 aan te tikken en er zelfs opwaarts door te breken. Bij veel andere grafieken was het beeld daar­na erop en erover. De DAX pakt dat zoals u kunt zien anders aan. De index beweegt wat boven die top uit feb­ru­ari, dan er wat op en er dan weer wat onder. Ik heb er inmid­dels een band­breedte over getek­end, zie de blauwe hor­i­zon­tale trad­in­grange rechts op de grafiek. 

Die band­breedte is zo’n 470 pun­ten hoog. Mocht het nu in de nabi­je toekomst tot een opwaartse uit­braak komen, dan zou de DAX als koers­doel grofweg 14.550 hebben. 

Dan vol­gen nu twee aan­de­len uit de AEX, Gala­pa­gos en Adyen. Ik begin met Galapagos.

Mijn laat­ste col­umn met Gala­pa­gos was nogal negatief en dat was voor­namelijk gebaseerd op de week­grafiek. Als ik die week­grafiek bek­ijk dan bli­jf ik negatief op Gala­pa­gos. De valkuil kan dan wor­den dat een anal­ist voor alti­jd” negatief bli­jft, zijn gelijk probeert te halen en die mening probeert met van alles te beves­ti­gen, wellicht zelfs door din­gen te zien die er niet zijn. Of ontwik­kelin­gen te negeren die er juist wel zijn.

Wel, ik bli­jf negatief, maar ik kijk ook naar de dag­grafiek en daar zie ik een licht­pun­t­je. Twee zelfs! Ten eerste is het de koers gelukt twee hogere bodems en twee hogere top­pen neer te zetten. Ten tweede is het Gala­pa­gos gelukt in de gap te komen. Fill­ing the gap, zoals de Amerika­nen dat zo mooi zeggen. Is het aan­deel er nu en kan het vanaf nu maar één kant op en dat is naar boven? Née, zo is het nu ook weer niet. Het zijn mooie ontwik­kelin­gen, maar wat ik nu het belan­grijk­ste vind is dat het de koers gaat lukken daad­w­erke­lijk de gap te dicht­en en opwaarts uit de blauwe leemte te breken. Het is nog niet zover, maar lat­en we posi­tief bli­jven en kijken wat er gaat gebeuren. Op moment van schri­jven hoef ik Gala­pa­gos niet in mijn porte­feuille, ik wil eerst meer zien. Meer bevestiging.

We gaan de col­umn van van­daag alweer afs­luiten en dat doe ik met Adyen.

Dit is weer zo’n aan­deel in de cat­e­gorie: U hoeft geen tech­nisch anal­ist te zijn om de trend te herken­nen”. De trend is over­duidelijk stijgend. 

Een eerste reac­tie op Coro­na was er nauwelijks. Ja, natu­urlijk, het aan­deel liep iets terug maar we hebben in mijn columns drastis­ch­er dalin­gen gezien. Wat we niet zo vaak zagen was de korte peri­ode wat dit aan­deel nodig had om de top van voor COVID-19 te bereiken en opwaarts uit te nemen. Wat een kracht in dit aandeel.

Boven de licht­groene trendli­jn grossiert Adyen in hogere bodems en hogere top­pen. Het lijkt geen enkele moeite te kosten. Jawel, af en toe werd er eens een lager top­je of een lager bodem­p­je neergezet, maar dan moeten we echt even goed kijken. Het is ook niet zo belan­grijk, want de kracht zit er gewoon in. Tot en met gisteren.

De enige span­ning die ons nu wakker houdt is of het Adyen wederom gaat lukken de vooraf­gaande top opwaarts uit te nemen. De dal­ing van eind 2020 die werd voort­gezet in de eerste beurs­da­gen van dit jaar bracht de koers tot bij de licht­groene sti­j­gende trendli­jn. Of beter, het aan­deel is zo sterk dat het al eerder weer de weg omhoog zocht, zon­der echt ste­un te zoeken op de licht­groene trendlijn.

Ik weet natu­urlijk niet of het Adyen lukt in één keer door te stoten tot aan de rode lijn die over de vorige top ligt en de vraag is, als dat al lukt, of de top dan ook direct opwaarts wordt uitgenomen. Ik heb daar mijn bedenkin­gen over, maar ik laat me graag verrassen.

Hoe dan ook, de over­all trend is en bli­jft stijgend.

+++++ + + + + +

Heeft u een ver­zoek, laat het hieron­der bij de reac­ties even weten.

Kent u iemand die mijn analy­ses ook wel kan waarderen, stu­ur dan gerust een link door!

+++++ + + + + +

Ik wens u een pret­tige voortzetting van uw weekend.

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

25 januari 2021, 09:44

Wel bedankt, Marcel.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.