...

TA dichtbij huis

18 mei 2020, 09:03 | Marcel Bronner | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Het is maandag. Ik stel voor niet te reizen en dicht­bij huis te bli­jven met grafieken van de AEX, RD, DSM en ASML. Per­soon­lijk vind ik het uiterst inter­es­sant te kijken of en hoe de grafieken her­stellen na de enorme dal­ing. Van­daag gaan we enkele mooie exem­plaren zien!


Ik begin met de index waar de drie aan­de­len onderdeel van uit­mak­en, de AEX. Alle vier de grafieken zijn daggrafieken.


Het her­s­tel heb ik al in eerdere analy­ses bespro­ken, dus daar ga ik van­daag niet op in. Rechts op de grafiek ziet u een soort trad­in­grange, een gebied waarbin­nen de koers zich de laat­ste weken beweegt. Wilt u het een dal­end trend­kanaal noemen…prima! Mij maakt het niet zoveel uit, in bei­de gevallen zou ik naar het moment van uit­braak kijken. Dat zou meer duidelijk kun­nen mak­en over het mogelijke toekom­stige koersverloop.

Ik ga nu naar Roy­al Dutch:


De hoek­steen van de porte­feuille. Ik loop niet graag met de kud­de mee en wil daar wel eens anders over denken. Maar goed, hoe ligt RD er tech­nisch bij? U ziet het al, na het dieptepunt is er wel iets van een her­s­tel, maar in vergelijk­ing met mijn analy­ses van de afgelopen weken steekt RD alleen gun­stig af tegen Gen­er­al Elec­tric (zie de korte analyse van gis­teren). Voor de rest kun­nen we het op moment van schri­jven best een achterbli­jvert­je noemen.

Er is sprake van een dal­end trend­kanaalt­je dus ik kijk per sal­do naar bene­den. Mocht RD de bovenkant van het trend­kanaal gaan opzoeken, dan is dat miss­chien een gele­gen­heid om afscheid te nemen. Maar dat is een sit­u­atie die dan op dat moment moet wor­den beoordeeld.

ASML als vol­gende doen? Prima.

Nu, dat is een sterk­er her­s­tel dan RD en ook de AEX. Kijk eerst eens onderin de grafiek. Het wijsvingert­je wijst naar een niveau waar de dal­ing ste­un vond op een ste­un­niveau uit het verleden en aan een her­s­tel begon. Zie het pijlt­je links onderin de grafiek. Interessant!

Ik heb een sti­j­gend trendli­jn­t­je getek­end en daar­boven ziet u dat de opmars hapert. Ik heb een boog getek­end om de niveaus enigszins aan te geven. Zolang ASML boven de trendli­jn weet te bli­jven kan het verder omhoog. Als de top­pen van de afgelopen maand opwaarts wor­den uitgenomen ziet er een rit in naar de top van feb­ru­ari van dit jaar.

Lat­en we ook DSM er nog eens even­t­jes bij pakken.

Dit is weer een heel andere grafiek. Voor de cri­sis had DSM het uit­stek­end naar zijn zin bin­nen de hor­i­zon­tale trad­in­grange tussen grofweg 104 en 118. De cri­sis bracht niets meer dan een (tijdelijke) val uit de range om er al relatief snel weer bin­nen terug te keren. Voor­lop­ig zal DSM bin­nen de range bli­jven oper­eren, waar­bij u en ik nu al weten dat DSM daar vroeg of laat uit zal breken.

Con­clusie:

Ik vind het machtig inter­es­sant om te zien óf en hoe de grafieken ontwikke­len na de uit­braak. Ver­taald: hoe u denkt over de gevol­gen voor ieder indi­vidueel aan­deel. En dat heeft weer gevol­gen voor de des­be­tr­e­f­fende index.

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

1 comment

18 mei 2020, 11:54

ASML zal hoe dan ook een sterk aandeel blijven. Relevant is de oorlogskas van Intel dat achterloopt en zijn oorlogskas zal inzetten om flink boodschappen te doen bij ASML. De enorm goed gevulde kas van Apple dat flink meebetaalt aan de ontwikkeling van grensverleggende chipprodedés bij TSMC speelt ook mee, ook dat levert ASML mooie omzet op. Dan is er het feit dat ASML eigen aandelen inkoopt en zo zijn eigen koers stut. Uiteraard kan AMSL omlaag, dat toont de dip in maart aan, dus ik zou er niet vanuit gaan dat je immuun bent voor een daling op de beurts. Niettemin blijf ik verwachten dat ASML het de rest van dit jaar beter dan de AEX zal blijven doen.

(1)