...

TA Dow Jones, Zilver, Unilever, ASM Int., DAX en Arcadis

31 oktober 2022, 20:21 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

In ver­band met een hele drukke dag mor­gen schri­jf ik de col­umn van dins­dag op deze maanda­gavond. Er zijn veel ver­zoeken bin­nengekomen, dus een stuk­je met louter verzoeken!Arcadis op ver­zoek van lez­er jobo:

Op dit gedeelte van de dag­grafiek lijkt het alsof Arcadis niet zoveel is geza­kt en dan is het goed om te melden dat Arcadis eerder euro 47,80 als hoog­ste punt aan­tik­te. Dat is alweer even­t­jes gele­den en als we nu naar de grafiek kijken dan lijkt het erop dat de koers aan het bode­men is. Met wat kun­st en vlieg­w­erk heb ik zelfs een sti­j­gend trend­kanaalt­je getek­end. De oran­je weer­stand­sli­jn houdt verdere aspi­raties van Arcadis voor­lop­ig tegen.

Op basis van deze grafiek koop ik het aan­deel niet, maar als het in bez­it is dan is er zek­er geen noodza­ak te verkopen. Kijk even naar uw stop zou ik zeggen.

Unilever op ver­zoek van lez­er jobo:

Miss­chien laat mijn geheugen me in de steek, maar vol­gens mij had u niet eerder een ver­zoek inge­di­end, welkom!

Nog een aan­deel dat er niet slecht bijligt. We zien zelfs enkele posi­tieve ontwikkelingen:

- de oran­je ste­un­li­jn heeft het na piepen en krak­en gehouden en
- de koers is opwaarts uit het dal­ende trend­kanaal gebroken.

De uit­braak had een spec­u­latief instap­mo­ment voor een trade geweest, maar nu is het te laat van­wege een beperkt opwaarts poten­tieel. De tar­get is namelijk de rode lijn en de koers was daar van­daag al bij­na intraday.

Ook hier kunt u bli­jven zit­ten ter­wi­jl u eens goed naar uw stop­niveau kijkt.

Zil­ver op ver­zoek van lez­er mar­cel­lo:

En vol­gens mij nog iemand die voor het eerst een grafiek aan­vraagt, ook welkom! 

Wel, hier is de blauwe rechthoek het belan­grijkst. Niet sti­j­gend, niet meer dal­end maar zijwaarts. Het zil­ver lijkt uit te bode­men en bin­nen de gren­zen van het blauwe blok zijwaarts te willen. Dat betekent dat u kunt bli­jven zit­ten waar­bij ik wel adviseer een stop in te bouwen. Mocht de koers namelijk aan de onderz­i­jde uit het blauwe blok­je vallen dan kunt u de hoogte van het blok er onder plakken. Op die wijze kri­jgt u de target. 

Dow Jones op ver­zoek van lez­er dowjones:

Dat is een mooie com­bi­natie, lez­er dowjones die de Dow Jones aan­vraagt! Het is in het verleden, maar ik wil hem toch nog even kort aanstip­pen, bin­nen het blauwe blok­je staat een hele mooie dubbele bodem. De tar­get, de boven­z­i­jde van de groene pijl, is al gehaald. Deze kan het the­o­rieboek­je in, zodat we hem de vol­gende keer weer kun­nen herken­nen en actie nemen.

De koers gaat wel heel erg fel omhoog boven de paarse trendli­jn. Je zou zeggen dat die uptrend ieder moment kan breken.

Ik vind het belan­grijk­er om even van links naar rechts te kijken om er zo reken­ing mee te houden dat de mogelijkheid bestaat dat dit niets meer is dan een stijging/​her­s­tel bin­nen de dal­ende trend. Niet om negatief te doen, maar het is nu een­maal zo. Natu­urlijk weet ik ook wel dat een eventuele draai ergens moet beginnen.

DAX op ver­zoek van lez­er dowjones:

Als we hier niet te nauw kijken dan zien we hier ook een dubbele bodem inclusief het behalen van de tar­get. Deze haalt de the­o­rieboek­jes echter niet. 

Boven de blauwe sti­j­gende trendli­jn worstelt de DAX al een aan­tal beurs­da­gen met de rode dal­ende trendli­jn. Kop­ers willen wel, maar wor­den telkens terugges­la­gen door verkop­ers. Ze houden elka­ar for the time being in even­wicht. Mocht­en de kop­ers toch iets aan extra kracht vin­den dan wordt in eerste instantie de oran­je lijn de tar­get. Dat is niet zover weg. Een grafiek waar de vinger aan de pols gehouden dient te wor­den. Maar is dat niet bij elke grafiek? 

ASM Inter­na­tion­al op ver­zoek van lez­er dowjones:

Posi­tief:

1. de koers is door de blauwe dal­ende trendli­jn gebro­ken en
2. probeert voor de derde keer hoger te bode­men dan de groene steunlijn.

Negatief:

1. bin­nen het rode dal­ende trend­kanaal
2. heeft de koers al een aan­tal lagere top­pen en bodems neergezet.

We moeten nu hoop put­ten uit de oran­je ste­un­li­jn. De can­dle van van­daag was een zeer negatieve zult u zeggen. Mee eens, maar in com­bi­natie met de can­dle van gis­teren is het mogelijk een last engulf­ing. Dat zou dan een (tijdelijk?) einde van de dal­ing beteke­nen. Dat gezegd hebbende is het niet onver­standig een stop in te bouwen.

Ik zie u lat­er in de week weer terug. 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

1 november 2022, 12:22

Bedankt voor de behandeling van Zilver, groet Marcello

(0)
1 november 2022, 07:18

Graag eens analyse van de chinese tijgers van weleer alibaba baidu.
En wat met DSM. bedankt

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.