...

TA DSM, Melexis, Xfab, Prosus, Infineon, Nordic Semi, Signify en zilver

9 oktober 2021, 00:33 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Onder de col­umn van afgelopen don­derdag ston­den de nodi­ge ver­zoeken. Dit maakt dat het rijt­je van aan­de­len dat ik aankondigde te gaan behan­de­len geschrapt is. Een lez­er vroeg een serie chip­bakkers” aan en daar­naast komen nog enkele andere aan­de­len aan bod. We gaan het week­end inluiden!


Lez­er kwak vroeg een serie van vijf aan­de­len aan, van chip­bakkers” zoals hij (of zij) dat noemt. 

De eerste staat geno­teerd on Brus­sel en luis­tert naar de naam Melex­is. Hier vallen twee zak­en op en daar heb ik dan maar direct lij­nen over getrokken. De eerste is de groene sti­j­gende trendli­jn. De koers van Melex­is testte die lijn onlangs kort om daar­na weer iets te her­stellen. Dat her­s­tel wordt tot nu toe door de rode lijn tegenge­houden, deze doet dus dienst als weerstand. 

Belegt u op een wat lan­gere ter­mi­jn dan kort, dan kunt u bli­jven zit­ten en bijvoor­beeld de groene trendli­jn in de gat­en houden. Belegt u kor­ter, dan is het zaak die rode lijn in de gat­en te houden. Breekt de koers daar opwaarts door, bli­jf dan zit­ten. Bli­jft Melex­is de kop stoten, denk dan aan een afscheid.

Bij Xfab, geno­teerd in Par­i­js, heb ik slechts één lijn getek­end en wel de groene sti­j­gende trendli­jn. De koers is die lijn ste­vig aan het testen. Ik geef het nog het voordeel van de twi­jfel, maar die trendli­jn zou zijn lang­ste tijd wel eens kun­nen hebben gehad. 

U zou aan een stop onder die groene trendli­jn kun­nen denken.

Ook bij Infi­neon, terug te vin­den op de DAX, heb ik vol­staan met één lijn. De groene sti­j­gende trendli­jn ligt over een aan­tal bodems. Deze trendli­jn is zo’n twee weken gele­den nog eens even goed getest. Zolang de koers boven de lijn bli­jft is er niets aan de hand voor diegene die op iets lan­gere ter­mi­jn belegt. 

Pas even op dat er geen lagere top in de maak is en mogelijk gevol­gd door een lagere bodem. Bij een eventuele lagere bodem zou per defin­i­tie de trendli­jn zijn gebroken.

Op de grafiek Nordic Semi­con­duc­tor (Oslo) ben ik wat scheutiger geweest met lij­nen. De lange groene sti­j­gende trendli­jn, de iets kor­tere en de kort­ste. Onder de rode dal­ende trendli­jn ziet u dat de kort­ste sti­j­gende trendli­jn neer­waarts is door­bro­ken. De grafiek is hoe dan ook verzwakt, maar voor diege­nen die op de lan­gere ter­mi­jn beleggen geldt dat de trend nog steeds opwaarts is. Let wel, de korte ter­mi­jn trend is dalend.

U ziet ook dat een goede week gele­den de blauwe hor­i­zon­tale lijn als ste­un is getest. Ik zou niet raar staan te kijken als die lijn nog­maals gaat wor­den getest.

Lez­er kwak had vijf grafieken aangevraagd en diegene die ik juist dacht het gemakke­lijk­ste uit mijn bestand te halen was het Tai­wanese TSMC. Niets blijkt min­der waar, dus ik moet hem/​haar gedeel­telijk teleurstellen, sorry!

Ik wil een korte blijk op de (mooie) grafiek van DSM wer­pen. Na de geweldige hogere top in sep­tem­ber is de koers van DSM aardig onderuit gegaan. De rode ste­un­li­jn over de wat lan­gere bodem van eind augus­tus, begin sep­tem­ber is neer­waarts door­bro­ken. Het groene ste­un­t­je vangt de koers vooral­snog op.

Ik moet zeggen dat ik voorzichtig ben, ik houd er reken­ing mee dat we het nog niet gehad hebben. Het groene lijn­t­je zou als stop kun­nen dienen. 

Bij Sig­ni­fy, op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky, zie ik een (niet getek­end) dal­end trend­kanaalt­je bin­nen het rode dal­ende trend­kanaal. Ik bli­jf ver weg bij dit aandeel.

Zie ik niets posi­tiefs? Ja hoor, meestal zie ik wel iets posi­tiefs, dit maal in de vorm van een posi­tieve diver­gen­tie bij de RSI. Maar helaas, voor mij geen enkele reden om dit aan­deel te kopen. Een opwaartse door­braak van de rode dal­ende trendli­jn zou een tweede posi­tieve sig­naalt­je kun­nen gaan wor­den. Again, voor mij nog steeds geen reden Sig­ni­fy aan te kopen.

Pro­sus heeft de paarse hor­i­zon­tale ste­un met suc­ces getest en is nu zelfs door de oran­je dal­ende trendli­jn gebro­ken. Hiep, hiep hoera! Ik moet de feestvreugde echter drukken, want ik zie de koers onder de rode dal­ende trendli­jn nog steeds lagere top­pen en lagere bodems neerzetten.

Maar kan de koers dan niet verder sti­j­gen naar die rode trendli­jn en daar zelfs doorheen breken? Ja natu­urlijk wel, ik heb wel vreemdere beweg­in­gen gezien op de beurs. Voor diege­nen die die mogelijke beweg­ing willen bespe­len: een wel­ge­meend suc­ces! Ik bli­jf nog even ver weg van dit aandeel.

Het derde en laat­ste ver­zoek van Mis­ter bluesky is zil­ver. Het is ook direct de laat­ste grafiek voor dit weekend.

+++++ + + + + +

Alle ver­zoeken zijn behan­deld. Zo niet, herin­ner mij er dan even aan en u kunt allen weer uw favori­et aan mij doorgeven. Dat kan hieron­der bij de reacties.

Mocht u tevre­den zijn over mijn columns, laat het dan een derde weten. Dat stel ik zeer op pri­js, alvast bedankt!

+++++ + + + + +

Een mooi dal­end trend­kanaal met daarbin­nen een posi­tieve diver­gen­tie bij de laat­ste lagere top. Echter, de grafiek is lei­dend en voor mij dus geen reden om een posi­tief stuk over zil­ver te schri­jven. Kan de bovenkant van het dal­ende trend­kanaal wor­den opge­zocht? Jawel, maar ik doe niet aan een prob­a­bil­i­ty van 50%.

+++++ + + + + +

Mocht u nu denken, ach wat zielig, die jon­gen zit mid­den in de nacht nog de col­umn te schri­jven. Maakt u zich geen zor­gen, waar ik zit is het avond. Vrijdagavond.

+++++ + + + + +

Pret­tig weekend!!!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

3 comments

11 oktober 2021, 13:27

Gaat alfen door het putje ? En Arcelor ? Bedankt

(0)
9 oktober 2021, 16:17

Nog als aanvulling op mijn vraag omtrent Fagron: ik bedoel koopwaardig voor een “hit & run” rebound, een korte felle opleving in de downtrend, want dat er voor een langere termijn stijging eerst wat weerstanden / dalende trendlijnen opwaarts doorbroken moeten worden, dat zie ik ook wel. Met andere woorden, is de koers nu te ver naar beneden doorgeslagen?

(0)
9 oktober 2021, 15:44

Mooie inzichten weer Marcel. Wil je je licht eens laten schijnen over Fagron? Aandeel is enorm gedaald de laatste tijden staat bijna op de Coronabodem met een RSI dik onder OS. Is dit fonds al weer koopwaardig?

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.