...

TA FB, SBM, AEX, Prosus, Philips en Sandstorm Gold

29 juni 2021, 07:50 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (1)

Gelukkig zijn er geen aan­de­len Ned­er­lands Elf­tal”, want dan zou de grafiek er wel eens als Philips en Sand­storm Gold hebben kun­nen uitzien. 

Van­daag komen in de col­umn drie grafieken op ver­zoek voor­bij en ik heb ook een stuk­je eigen inbreng. De eerste grafiek is die van de AEX.


We kun­nen hem bij­na dromen toch? De grafiek van de Ned­er­landse index komt regel­matig voor­bij, van­daar dat ik vol­s­ta met een korte update. Er zijn drie belan­grijke lijnen:

1. de blauwe lijn die dienst doet als steun

2. de momenteel min­der belan­grijke sti­j­gende trendli­jn en

3. de rode hor­i­zon­tale weerstandslijn.

Op die laat­ste lijn is de koers de afgelopen twee beurs­da­gen afgeketst.

Mijn tweede eigen inbreng is de grafiek van Face­book. De aan­klacht­en over een mogelijk te grote mark­t­macht zijn ver­wor­pen en ik ga kijken wat de koers deed.

Het is maar gelukkig voor FB dat ik er niet over mocht beslis­sen. Per­soon­lijk vind ik dat de mark­t­macht inder­daad veel te groot is en dat het bedri­jf voor ons bepaalt wat we wel en niet zouden mogen lezen. Voor cen­su­ur is het niet langer nodig naar bijvoor­beeld Chi­na en Noord-Korea te wijzen. De US en Ned­er­land zijn met stip op die ran­gli­jst geste­gen. Of mag ik ook dit niet schrijven?

Ik ga maar snel terug naar de grafiek, als het Ned­er­lands voet­balelf­tal van Tsjechië had gewon­nen had de koers er zoals FB uit kun­nen zien! Face­book vierde het feestje met een enorme sti­jging. U ziet dat dat alle­maal bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal plaatsvin­dt. Bij de pijl ziet u dat de echte uit­braak al afgelopen week geschied­de, tevens ziet u daar de throw­back. Beleg­gers anticipeer­den al op de goede afloop.

Ik ga naar de eerste van de drie ver­zoeken van lez­er Mis­ter bluesky: Sand­storm Gold.

Ik moet wederom beken­nen nog nooit van dit aan­deel te hebben geho­ord. De neer­gaande trend doe ik u cadeau, die kunt u zelf op de grafiek aanwijzen. 

In maart is Sand­storm Gold aan een opmars begonnen, waar hogere bodems en hogere top­pen elka­ar in rap tem­po opvol­gden. De laat­ste week echter hapert de geoliede machine, bij de rode pijl ziet u de koers zelfs uit het sti­j­gende trend­kanaal vallen. Let vooral op die beweg­ing bij de rode pijl, daar kom ik zo bij andere grafieken op terug.

Gis­teren testte de koers de hor­i­zon­tale ste­un­li­jn rond USD 7,30. Dat gebeurde na een gap. De groene ste­un moet het houden, anders kan er zo nog wel eens een dol­lar van de koers af. Ik zou dit aan­deel op moment van schri­jven voor geen goud (grap­je) in mijn porte­feuille willen hebben. 

Nu ga ik naar Philips:

Deze grafiek kwam in het week­end ook al voor­bij. Ik laat hem nu zien, want lijkt de beweg­ing bij de rode pijl niet ver­dacht veel op de beweg­ing bij de rode pijl op de grafiek van Sandstorm?

Het is een her­hal­ing van zetten. Zoals som­mige (overi­gens zeer welkome) kri­tis­che per­so­n­en zeggen dat tech­nisch anal­is­ten naar het verleden kijken, in de achteruitk­ijk­spiegel bij het rij­den. Yep, true, guilty! Maar wel met een reden.

Houd u hier dus serieus reken­ing met een verdere dal­ing. Ik hoop natu­urlijk van niet, maar een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Het tweede ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky is SBM.

Bin­nen het duidelijke en mooie dal­ende trend­kanaal ziet u de rode dal­ende trendli­jn. Onder die lijn ziet u de lagere top­pen en lagere bodems en redelijk recent de val uit het dal­ende trend­kanaal. De ste­un op euro 12,85 is al even suc­cesvol getest, maar gis­teren viel de koers er weer naar terug. 

Kijk nu nog eens even terug, jawel, in de achteruitk­ijk­spiegel!!! Kijk naar de patroon­t­jes bij de rode pijlen bij Sand­storm en Philips. Vin­dt u dat nu ook niet ver­dacht veel lijken op het recente koerspa­troon bij SBM? Begri­jpt u dan ook dat het ver­standig is op moment van schri­jven zeer voorzichtig te zijn met SBM? Ook dit aan­deel wil ik nu niet in mijn portefeuille.

Dan rest mij nog een grafiek op ver­zoek te behan­de­len en dat is Pro­sus. Wederom van lez­er Mis­ter bluesky. Wilt u nu ook een tech­nis­che analyse van uw favori­ete aan­deel? Schroom dan niet en laat het me even weten hieron­der bij de reacties.

Ja, wat zal ik zeggen/​schri­jven? Ik word niet vrolijk van de grafiek van Pro­sus. Onder de rode dal­ende trendli­jn ziet u zelf ook de lagere top­pen en de lagere bodems. Maar Pro­sus kan toch opwaarts door de rode lijn en daar­na door de groene lijn? Jawel, ik kijk al heel wat jaren plaat­jes, dus ik sluit niets uit. Hier schri­jf ik echter eerst zien, dan geloven. Het ligt nu niet direct in de lijn der verwachtin­gen dat die uit­brak­en aanstaande zijn.

Ik zie de recente koers­be­weg­ing meer als iets in de richt­ing van de hier­boven behan­delde grafieken van Sand­storm Gold, Philips en SBM Offshore. 

Ik zie u bij de col­umn van aanstaande don­derdag, laat de ver­zoeken maar komen!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

4 comments

30 juni 2021, 08:57

Nokia maakte een sprong. Nu sta ik bijna in het groen.

Nog eens Volkswagen?

(0)
30 juni 2021, 08:55

Noki

(0)
29 juni 2021, 18:27

Wat de Philips curve betreft is er wel een fundamentele reden. Ze moeten mogelijk 5.000.000 cpap -toestellen terugroepen en vervangen. Kostprijs per toestel 400 euro. Dit loopt mogelijk in de miljoenen euro verlies.

(0)
29 juni 2021, 08:59

Bedankt voor de leerzame analyses. Ook goud blijft ter plaatste trappelen. aanstaande uitbraak of of neergang ?

(1)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.