...

TA Ferrari, AEX, Dax, ING

22 mei 2021, 20:17 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Van­daag komen een twee indices aan bod, twee aan­de­len en ik geef een kijk­je in mijn porte­feuille. Zullen we maar direct van start gaan? 


Van­daag komen de vol­gende onder­w­er­pen voorbij:

1. DAX

2. AEX

3. Mijn portefeuille

4. Fer­rari

de DAX

Rond oktober/​novem­ber ligt het begin van het sti­j­gende trend­kanaal dat ik heb getek­end. Bin­nen dat trend­kanaal heeft de index zo’n 2.500 pun­ten aan sti­jging neergezet. In deze maand mei heeft de koers al twee keer de onderz­i­jde getest. 

Tot nu toe lukt het de DAX niet door de rode weer­stand­sli­jn te breken. Die lijn ligt op ongeveer 15.570. Je zou zeggen dat de rode lijn moet sneu­ve­len, als we aan­nemen dat we bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal bli­jven. Maar we hebben ook gezien wat er bij de AEX gebeurde. Vinger aan de pols dus en goed u stop positioneren.

de AEX

De AEX bevond zich net als de DAX bin­nen een sti­j­gend trend­kanaal, maar we weten alle­maal wat er gebeurde, de AEX viel daar uit. De gap waar ik deze week over schreef is gevuld, zie de beweg­ing bij de paarse pijl. Als het de index gaat lukken tot aan de rode lijn door te sti­j­gen, dan vraag ik me af of het ook gaat lukken daar opwaarts door te breken. Ik denk dat de index daar moeite mee gaat krijgen.

3. Mijn portefeuille

Lez­eres Hele­na is nieuws­gierig welk aan­deel ik in mijn porte­feuille heb. Het antwo­ord is kort maar krachtig: geen enkel! Maar om dit onder­w­erp iets uit­ge­brei­der te beant­wo­or­den zal ik drie items behandelen:

a) mijn laat­ste positie

Het laat­ste aan­deel dat ik in mijn porte­feuille had was ING. Dat is alweer een tijd­je geleden.

Hier een korte blik op de huidi­ge grafiek. ING is bezig stap voor stap weer­standen te slecht­en, uit­brak­en te testen om ver­vol­gens koers­doe­len te halen. Voor­beeldig tech­nisch gedrag wat je als tech­nisch anal­ist graag ziet, want daar kan je dan per­fect” op handelen. 

Als ING de inges­la­gen weg bli­jft behan­de­len mogen we nu na het slecht­en van de weer­stand op 10,90 een rit naar de euro 11,30 verwachten.

Overi­gens, als ik in deze col­umn over een aan­deel schri­jf dat ik in bez­it heb dan laat ik dat alti­jd weten. Zie ook de dis­claimer onder deze column. 

b) waarom nu geen positie?

Zijn er nu geen mooie aan­de­len, omdat mijn porte­feuille leeg is? Née, dat is niet de reden. De reden is dat ik een effecten­reken­ing had geopend bij ABN met de veel­belovende naam Mijn Deal­in­groom. Pre­cies wat ik meende te zoeken met real­time koersen, een uit­ge­breid TA-pro­gram­ma, dé ide­ale sit­u­atie om te beleggen, te swing­traden en te day­traden. Wel.…ik kraak niet graag iets af, dus laat ik net­jes stellen dat de vlag de lad­ing niet hele­maal dek­te en neemt u van mij aan dat dit een under­state­ment is.

Ik heb dus uw hulp nodig. Zit­ten er lez­ers tussen die mij hun bro­ker kun­nen aan­raden? Ik zoek real­time koersen, razend­snel orders kun­nen inleggen (één knop), een sta­biel plat­form en ook een goede bereik­baarheid (en deskundigheid) van de helpdesk. Als ik de reviews mag geloven is het alle­maal niet best met de huidi­ge bro­kers. Maar ik laat mij graag ver­rassen door mijn lez­ers!!! Bij voor­baat hartelijk dank voor uw reacties. 

c) een aandeel/​index of een grafiek?

Ik zal proberen uit te leggen wat ik hier­mee bedoel. Lat­en we terug­gaan naar ING, het laat­ste aan­deel wat ik in bez­it had. Wellicht ga ik nu iets raars schi­jven, maar ik kocht de grafiek, niet het aan­deel. Het aan­deel inter­esseert me niets, ik koop de kans, de trade, de beweg­ing of hoe u het ook wilt noe­men. Ik wil die kans kopen, maar aan de beurs zal ik moeten doorgeven dat het ING is, anders komen er mis­ver­standen. Of beter, de beurs weet niet wat te doen als ik de naam van het aan­deel niet door zou geven. 

Mij maakt het dus niet uit of die verwachte beweg­ing op de grafiek van ING, RD, Philips of Fer­rari is. En dat is direct het brugget­je naar het laat­ste onderwerp.

4) Fer­rari

Lez­eres dman­tione ver­zocht of ik naar Fer­rari wilde kijken. Ik heb voor de noter­ing in Milaan gekozen.

Zij stelde dat de lan­gere ter­mi­jn trend sti­j­gend is. Als ik naar boven­staande week­grafiek van Fer­rari kijk dan ben ik het met haar eens. Ik heb die lan­gere ter­mi­jn sti­j­gende trend gevan­gen bin­nen een sti­j­gend trend­kanaal. De koers is afgelopen vri­jdag net iets boven het mid­den van het trend­kanaal gesloten.

Kijken we dan op de dag­grafiek dan zie ik meer een zijwaartse beweg­ing. De neer­waartse trend zie ik niet. Ik hoop wel dat we naar dezelfde grafiek kijken!

Onder de rode dal­ende trendli­jn zie ik een lagere top, maar gelukkig voor Fer­rari zie ik (nog?) geen lagere bodem. Sterk­er, boven de groene sti­j­gende trendli­jn werd deze maand weer een hogere bodem gevor­md. We zien de twee lij­nen, rood en groen, naar elka­ar toelopen, dus we weten nu al dat vroeg of laat één van bei­den door­bro­ken gaat wor­den. De kans dat de koers net­jes de apex inloopt schat ik dan even in als verwaarloosbaar. 

Ik kijk nu naar het grotere plaat­je met Fer­rari bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal. Bez­it u het aan­deel bli­jf dan zit­ten en kijk naar uw stop. Bez­it u de auto, dan zou ik zeggen: Geni­et!!!”

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

23 mei 2021, 15:07

Ik zie een systeem. In theorie moet dat lukken, maar in de praktijk... winst en verlies.
Ik wil vooral stressless leven zonder urenlang naar de beurs te kijken.

Binck Bank is heel goed, maar duur! duur! Ze hebben zeer bekwame medewerkers in de helpdesk. Zelfs computerproblemen lossen ze op.
Binck is voor mijn lange termijn beleggingen. In België zijn hun tarieven hoger dan in Nederland + nog beurstaksen. Ik verschiet dat ik toch nog winst bekom, ondanks die torenhoge kosten.
Ik ben tevreden van De Giro omwille van de lage tarieven, maar er gaan geen opdrachten overnight.
Guy Boscar is heel goed, maar bij lange stijging zijn er verliezen...

Ik hoop dat u nog lang grafieken mag opsturen... die zijn héél goed. Bedankt!

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.