...

TA géén uitgebreide analyse AEX

8 juni 2021, 15:13 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Ik was van plan een uit­ge­brei­de analyse van de AEX te doen. Dat was voor­dat ik de reac­ties onder de vorige analyse las met alle­maal ver­zoeken. Tsja, je kunt trouwe lez­ers niet in de steek lat­en, dus van­daag géén uit­ge­brei­de analyse van de AEX, zoals de head­er al aangeeft. 


Wat gaan we dan wel doen? Ik kijk met u naar o.a. PostNL, RD, SBM en ik laat toch de AEX (sum­mi­er) voor­bij komen. De uit­ge­brei­de analyse van onze index stop ik even in het vat.

Ik steek van wal met een analyse van PostNL. Dit is op ver­zoek van lez­er poly­glot.

Lat­en we het maar direct vast­stellen: PostNL doet het goed. Kijk maar naar de hogere bodems en hogere top­pen. Als u naar de oran­je sti­j­gende trendli­jn kijkt dan ziet dat daar­boven in eerste instantie die hogere bodems en hogere top­pen wer­den neergezet. Vanaf april echter staan er al twee bodems onder de oran­je lijn. Voor­lop­ig kan on dat weinig bom­men, want eigen­lijk gaan de hogere bodems en hogere top­pen gewoon door! Vanaf april heb ik een sti­j­gend trend­kanaalt­je getek­end en we gaan de komende peri­ode kijken wat daarmee (daar bin­nen?) gaat gebeuren.

Voor de onmid­del­lijke toekomst is het belan­grijk dat de koers boven de hor­i­zon­tale blauwe ste­un­li­jn bli­jft. Op moment van schri­jven stoeit de koers daarmee…

Lez­er aboot vroeg om weer eens naar Konin­klijke Olie te kijken. Wel, daar gaan we.

Het belan­grijk­ste bij Roy­al Dutch om te melden is dat de koers niet of nog niet door de hor­i­zon­tale ste­un­li­jn is gevallen. Of dat gaat gebeuren weet ik niet, maar ik zie twee verzwakkin­gen op de grafiek:

1. de val door de oran­je trendli­jn (en de test daar­na als weerstand)

2. onder de rode trendli­jn de lagere toppen.

Mocht nu het pro­ces van lagere top­pen onder de rode trendli­jn aan­houden dan zal de hor­i­zon­tale ste­un vanzelf sneu­ve­len. Het is echter niet zek­er dat dit staat te gebeuren, er kan ook een zijwaartse beweg­ing wor­den ingezet.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee, kijk dus goed waar u uw stop neerlegt.

Lez­er poly­glot had twee ver­zoeken. De eerste PostNL hebben we gehad, de tweede is SBM.

Ik zie bij de koer­son­twik­kel­ing van SBM Off­shore een dal­end trend­kanaal. Ik zie ook een rode dal­ende trendli­jn over de lagere top­pen sinds maart van dit jaar. Dan zie ik ook nog, rechts onderin de grafiek, een hor­i­zon­taal ste­un­li­jn­t­je. Die laat­ste lijn ligt over de bodem van april en de koers is er nu mee aan het stoeien. Natu­urlijk willen we niet dat die lijn neer­waarts wordt uitgenomen, maar de ramp is te overzien als dat wel zou gebeuren. De bodem van okto­ber 2020 en ver­vol­gens de onderz­i­jde van het dal­ende trend­kanaal liggen niet zo heel ver weg. Dat zouden de koers­doe­len wor­den bij een neer­waartse door­braak van de hor­i­zon­tale lijn. 

Lez­er goal bedankt voor de uit­ge­brei­de beschri­jv­ing van wat het Bel­gis­che bedri­jf X‑Fab doet, zie onder­aan de vorige column.

Ik schreef al dat ik de AEX toch even voor­bij zou lat­en komen en hieristie dan.

Het belan­grijk­ste om hier te melden is dat de koers intra­day door de rode balk is. Kijk maar eens onder het groene vlagget­je. De beurs is nog niet ges­loten, maar ik durf voorzichtig te zeggen dat we er ook boven gaan sluiten. U weet, dat had ik niet 1,2,3 verwacht. Dit is best sterk en we gaan kijken hoe dit gaat verlopen.

We doen nog een index en dat is die van onze Oost­er­bu­ren. Het is een andere sit­u­atie dan bij de AEX, maar ook hier was sprake van een rode balk boven de koersen. Bij de DAX is het bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal. Dit is een mooie beves­tig­ing en we mogen per sal­do omhoog kijken.

Ik eindig met een mooi grafiek­je en dat is die van Ahold-Del­haize. Ik zie alleen maar posi­tieve ontwik­kelin­gen op deze grafiek. Om de belan­grijk­ste te noemen:

1. een groen sti­j­gend trend­kanaalt­je, ziet u het?

2. een uit­braak uit het dal­ende trendkanaal

3. een schit­terende test van de uit­braak, zie het blauwe pijltje

4. een door­braak van de groene weer­stand­sli­jn en

5. hogere bodems en hogere toppen.

De koers­be­weg­ing tot nu toe (intra­day) is min­der over­tu­igend, maar kniesoor die daar op let. Op naar de top van jan­u­ari en daar voorbij!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

10 juni 2021, 07:59

Kan goud en zilver nog eens technisch geanalyseerd worden ? Wel of geen inflatie , wel of geen renteverhoging. De technische analyse kan wat helpen. Bedankt.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.