...

TA Galapagos, Ahold, Plug Power en CM.com

19 november 2020, 09:43 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (1)

Als u nor­maal al niets snapt van mijn keuzes voor grafieken, dan is dat van­daag hele­maal het geval. Het is namelijk zo dat er heel veel ver­zoeken zijn bin­nengekomen en ik ga proberen die alle­maal te behan­de­len. Van­daar dat het wellicht lijkt dat ik van de hak op de tak spring. Dank u overi­gens voor die verzoeken. 

De bedri­jven die ik van­daag tech­nisch ga bek­ijken zijn Gala­pa­gos, Ahold Del­haize, Plug Pow­er Inc. en CM​.com. Lat­en we maar snel van start gaan.


Van­daag de ver­zoeken van vier lez­ers die onder de col­umn van afgelopen dins­dag hun favoriet(en) hebben gezet. Dames gaan voor, van­daar dat ik met het ver­zoek van lez­eres Petra begin: Galapagos.

Hele­maal links op de grafiek pak ik nog net de val door Coro­na mee, over de uitein­delijke bodem heb ik de lang­ste blauwe hor­i­zon­tale lijn getek­end. De andere twee blauwe lij­nen liggen over respec­tievelijk de bodem van eind juli en een top­je uit augus­tus. Wat u nu ziet is dat in augus­tus de koers van Gala­pa­gos onderuit ging, met een zoge­naamde gap, een leemte op de grafiek. Niet echt sterk van Galapagos.

De regel­matige lez­er van mijn columns weet dat veel aan­de­len en indices door Coro­na een dip maak­ten. In zeer veel gevallen staan die koersen alweer boven de bodem van COVID-19, zijn flink her­steld en/​of staan alweer net­jes boven de top van vóór het virus. Zo niet Gala­pa­gos, zoals u op deze grafiek ziet staat de koers heel zielig zelfs onder de de bodem van maart 2020

Wat mogen we nu bin­nenko­rt verwacht­en? Ik weet het niet, ik kan niet in de toekomst kijken. Kunt U dat wel, neem dan vooral even con­tact me mij op! Alle gekheid op een stok­je, rechts op de grafiek ziet u de koers bewe­gen onder het rode trendli­jn­t­je en tot voor kort boven het licht­groene trendli­jn­t­je. Op moment van schri­jven (de beurs is open) noteert Gala­pa­gos onder de licht­groene trendli­jn­t­je. Een mogelijke sti­jging zou voor mij der­halve totaal out of the blue komen. Ik zie het aan­deel eerder wat zijwaarts bewe­gen of zelfs een tikkie terug.

Ik ga door met Plug Pow­er Inc.

Dit aan­deel is op ver­zoek van lez­er hbert­jeh a.k.a. Bertus. Hbert­jeh, mijn grafieken­pro­gram­ma is niet heel erg duidelijk over dit aan­deel, ik hoop dus dat ik de goede grafiek heb gekozen, Plug Pow­er op de Xetra.

Dat is nog even een andere grafiek dan die van Gala­pa­gos, niet? Zon­der een sec­onde tech­nis­che analyse te hebben ges­tudeerd ziet bij­na iedereen dat dit een mooie sti­j­gende trend is! Onder de bodems heb ik rode pijlt­jes gezet en over de top­pen donker­groene pijlt­jes. Na iedere bodem wordt weer een hogere top neergezet, heel sterk! 

De vraag is nu of deze sti­jging voort zal zetten. Ik denk het wel, ik zie niets in de grafiek waarom dat niet zou doorzetten. Ja, sor­ry, toch één dinget­je. De RSI onder de grafiek doet niet mee met de laat­ste top en zet een negatieve diver­gen­tie neer. Op moment van schri­jven echter stelt dat weinig voor en laat ik er de pret niet door bed­er­ven. Bezit­ters van dit aan­deel zouden elke dag maar één ding moeten doen: Kijken of ze weer hun prof­it stop gaan aanpassen.

We gaan naar CM​.com.

Lez­er reteip kwam met twee ver­zoeken. Ik behan­del er van­daag een en in een vol­gende col­umn wellicht de andere. Ik heb nu gekozen voor CM​.com. Ik begin met te beken­nen dat ik nog niet eerder van het aan­deel had geho­ord, ik was dan ook zeer ver­rast dat ik het op de Ned­er­landse beurs vond en niet bijvoor­beeld in de US. Ik heb even op hun site gekeken en ik vond dit: Cloud Soft­ware for Con­ver­sa­tion­al Commerce”. 

Maar dat maakt niet uit, een grafiek is een grafiek! Getu­ige de grafiek staan ze nog niet zo lang op de beurs, dus is er ook nog niet zoveel koer­shis­to­rie. Wat we dan zien is wel posi­tief, want de koers noteert boven de hoog­ste koers van de eerste dag van de noter­ing. U ziet het niet op deze grafiek, maar de koers heeft van­daag al even 23 euro als hoog­ste koers aangetikt. Pri­ma dus!

Rechts op de grafiek ziet u de afgelopen maan­den de sti­jging­shoek ver­snellen, een teken van sterk­te. De trendli­j­nen die ik kan teke­nen ken­nen een steeds steil­er ver­loop. Ik heb zomaar het ver­moe­den dat lez­er reteip dit aan­deel in bez­it heeft en de raad is lekker te bli­jven zit­ten met als enige aan­dacht­spunt con­stant naar uw prof­it stop te kijken en aan te passen. 

Als laat­ste gaan we naar Ahold Delhaize.

Dit bedri­jf behan­del ik op ver­zoek van lez­er Poly­glot die mij met in totaal vijf ver­zoeken flink aan het werk zet! In mijn col­umn van van­daag dus een van de vijf en de rest vol­gt in een andere column.

Ahold Del­haize komt wel vak­er voor­bij in mijn columns, dus u weet dat de groot­grut­ter bezig is met een stap­je terug. Sinds de top in augus­tus wor­den lagere top­pen en lagere bodems neergezet. We kun­nen dus stellen dat de trend dal­end is. Deze maand is de koers geza­kt naar ongeveer euro 22,75 en daar heb ik nu de blauwe lijn over getrokken. Ik heb hem zelfs getrokken vanaf mei dit jaar. U ziet daar wat weer­stand gevol­gd door een kort­stondig bodem­p­je in juni. Niet zo heel belan­grijk maar in com­bi­natie met de recente bodem wel iets veelzeggender. 

Wees voorzichtig met dit aan­deel, het zou nog wel eens lager kun­nen gaan en hele­maal als de ste­un op 22,75 zou wor­den door­bro­ken. Kijk tot slot nog even onder de grafiek naar de RSI. Daar zou een opwaartse uit­braak door de rode trendli­jn wel eens het ver­haal van die ene zwaluw kun­nen wor­den, een mogelijke voor­bode van wellicht het einde van de dal­ing. Vooral­snog even voorzichtig zijn met Ahold.

Dat was het voor van­daag, vier hele inter­es­sante en vooral ver­schil­lende grafieken, heel leuk om te doen. Heeft u nu ook een ver­zoek, plant dat dan even hieron­der bij de reac­ties en wie weet.….

Een fijne don­derdag toegewenst!

Tech­nisch anal­ist voor US Markets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

19 november 2020, 18:37

Dag Marcel. Is het mogelijk om goud, zilver en olie eens technisch te analyseren ? Alvast bedankt.

(1)
19 november 2020, 17:51

graag unilever en Nokia

bedankt voor de vele grafieken!

(1)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.