...

TA geëxplodeerd

10 november 2020, 08:44 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Soms is het moeil­ijk een index of aan­deel te kiezen om in mijn col­umn over te schri­jven. Er zijn dan geen inter­es­sante ontwik­kelin­gen, grafieken liggen er saai bij. Soms word ik geholpen door een lez­er die een ver­zoek indi­ent. Maar vandaag.…vandaag is dat anders. Ik zie heel veel geweldige grafieken met koersen die exploderen. Of juist niet en dan zijn ze ook interessant.

Op een gewone dag bespreek ik door­gaans vier grafieken, maar van­daag heb ik er vijf gekozen. De AEX en vier aan­de­len: Arcelor Mit­tal, RD, ABN en ASML


Ik begin dit rond­je met Arcelor Mittal.

Nou, u ziet het waarschi­jn­lijk al, need I say more? 

Bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal stootte het aan­deel al de kop tegen euro 11,50, ging even naar bene­den en drong er toen door en in de peri­ode daar­na werd de oude weer­stand als nieuwe ste­un gebruikt. Dat zien we wel vak­er in de tech­nis­che analyse. Op de grens van okto­ber en novem­ber ziet u dat de koers niet eens meer (hele­maal) naar de onderkant van het sti­j­gende trend­kanaal ging, maar dat de rode (steun)lijn de koers opving.

De weken daar­na ziet u Arcelor naar de bovenkant van het trend­kanaal lopen en jawel, gis­teren klapte de koers uit datzelfde trend­kanaal! En pas­sant, dus op dezelfde dag, rek­ende Mit­tal af met de licht­groene hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn, die over de bodem van eind jan­u­ari 2020 ligt. Al met al een sterk dag­je! En wat een mooie grafiek! Alle van­daag gebruik­te grafieken zijn inclusief het slot van gis­teren, maandag dus. 

Arcelor Mit­tal ligt er tech­nisch dus veel­belovend bij.

Ik ga naar ABNAmRo.

Bij ABN is in tegen­stelling tot Mit­tal geen sprake van een sti­j­gend trend­kanaal maar van een dal­end trend­kanaal. Lagere top­pen wer­den afgewis­seld met lagere bodems. Maar kijk even met iets meer aan­dacht naar de laat­ste maan­den, de onderkant van het dal­ende trend­kanaal werd niet meer opge­zocht en er werd een hor­i­zon­tale trad­in­grange zichtbaar.

En kijk nu s.v.p. naar gis­teren, gis­teren rold­en kop­ers over elka­ar heen en stuw­den de finan­cial omhoog en wel zover dat de koers opwaarts uit het dal­ende trend­kanaal brak. En ook uit de hor­i­zon­tale trad­in­grange. Net als bij Mit­tal twee vliegen in één klap. De laag­ste koers was gis­teren euro 7,30 en de high en tevens slot was euro 8,35. Net als bij Arcelor explodeerde de koers!

Hoe mooi dit ook alle­maal is, van­daag zal ABN met top­pen uit augus­tus en sep­tem­ber moeten afreke­nen om verder te kun­nen sti­j­gen. Die top­pen doen dienst als weer­stand zo rond euro 8,40 — 8,45. Maar hoe we het ook wen­den of keren, gis­teren was een mooi dag­je voor ABN

Nu de AEX:

Jaaaaaaa, schit­terend toch? Net als bij ABN een dal­end trend­kanaal maar toch geheel anders. Ziet u hoe? Wel, bij ABNAm­Ro ligt het dal­ende trend­kanaal dicht­bij de bodem van het­geen er gebeurde na COVID-19 en bij de AEX bij de top.

De AEX bek­ijk ik vak­er dus de regel­matige lez­er van mijn col­umn herkent het plaat­je wel. Onlangs een neer­waartse door­braak van 535 het­geen niet best was gevol­gd door een snel en opmerke­lijk her­s­tel uit de gevaren­zone. Dat her­s­tel reik­te al snel tot aan de bovenkant van het dal­ende trend­kanaal en als u het ver­g­root­glas erbij haalt afgelopen vri­jdag al nipt boven de dal­ende trendli­jn van het trendkanaal.

Ja, en dan gis­teren: een gap gevol­gd door een koer­sex­plosie, wat een geweld! Ook hier weer twee vliegen in één klap, want ook de top van juli dit jaar werd opwaarts uitgenomen. Het ide­ale plaat­je zou nu een throw back zijn naar het uit­braakniveau om spi­j­top­tan­ten nog in te lat­en stap­pen en dan verder omhoog. We gaan het zien.….

Nog zo’n mooie grafiek: ASML.

Dit keer geen dal­end of sti­j­gend trend­kanaal maar een hor­i­zon­tale trad­in­grange. Euro 296 aan de onderz­i­jde en euro 345 aan de boven­z­i­jde. In okto­ber werd de onderz­i­jde al niet meer aanger­aakt en daar­na steeg ASML prachtig, vorige week werd er zelfs een gap neergezet. Gis­teren was er weer sprake van een gap én brak ASML opwaarts uit de trad­in­grange. De zoveel­ste twee vliegen!

Bij ASML zien we iets waar we wel even op moeten let­ten, de hor­i­zon­tale lijn over de top van begin juli. Daar heb ik de zwarte hor­i­zon­tale lijn over getek­end en die doet dienst als weer­stand. Op euro 355,50. Mocht ASML ook daar doorheen weten te breken, dan gaat ook dit plaat­je er geweldig uitzien!

De hekkensluiter van van­daag is Konin­klijke Olie.

De hekkensluiter kan wellicht een iet­wat negatieve asso­ci­atie oproepen, maar dat is geen­szins het geval bij deze grafiek. De regel­matige lez­er van mijn col­umn weet dat ik aardig voorzichtig was met RD, ik waarschuwde regel­matig. Nu kun­nen we die voorzichtigheid lat­en varen. Ik zie een aan­tal posi­tieve ontwikkelingen:

1. een opwaartse uit­braak van de dal­ende trendlijn

2. beves­tig­ing bij de onderliggende RSI

3. een dubbele bodem inclusief uit­braak van de nek­li­jn en

4. een koersexplosie!

Dit ziet er goed uit, wat heet, uit­stek­end! We mogen alleen nog hopen op een throw back om de spi­j­top­tan­ten de gele­gen­heid te geven nog in te stappen.


Het was moeil­ijk kiezen uit alle mooie en/​of inter­es­sante grafieken van­daag, ik hoop dat u vin­dt dat dat gelukt is. Mist u nu uw favori­ete index, aan­deel, val­u­ta of grond­stof, laat het me dan hieron­der bij de com­mentaren even weten. Wie weet staat uw favori­et bin­nenko­rt in deze column!

Ik wens u een pret­tige dag!

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

11 november 2020, 05:29

Ik ben een fan van uw columns. Wederom bedankt voor deze mooie analyse! Zou u ook eens TomTom de revue kunnen passeren? Mvg.

(0)
10 november 2020, 17:41

Bedankt voor de mooie update. Ik ben een believer in Arcelor om fundamentele redenen en ben blij dat dit nu ook technisch ondersteund wordt

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.