...

TA - Gold, Silver, WTI en Brent

29 juli 2020, 09:00 | Mister Jordan | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Met deze tech­nis­che analyse wordt de radios­tilte door­bro­ken. De afgelopen 1,5 week heb ik in Zuid-Frankrijk gespendeerd. De bat­ter­ij is opge­laden en we kun­nen er weer tege­naan. We gaan weer verder met drie artikels per week. Ik zie jul­lie feedback/​rating weer graag tege­moet zodat we elka­ars visies en ervar­ing kun­nen delen.

Van­daag bek­ijken de com­modi­ties Gold, Sil­ver, WTI en Brent. Vooral bij de twee eerstge­noemde is de laat­ste dagen een ver­hoogde activiteit waar te nemen.


Gold


In het laat­ste kwartaal van 2019 bewoog het edel­metaal ges­taag naar bene­den, tussen de 1550 — 1450 USD. Toen er geproost werd op 2020 had­den we nog geen idee wat ons te wacht­en stond. De koer­sre­ac­tie eind feb­ru­ari, toen het virus echt serieus genomen werd in Europa, vond ik erg vreemd. De paniek sloeg toe maar de pri­js ging omlaag. De bodem werd uitein­delijk, net als eind 2019, op 1450 USD getest. 

De volatiliteit bleef de opvol­gende maan­den aan­wezig. Mid­den april keerde de rust voor wel­geteld twee maan­den terug. Er brak om de vol­gende rede­nen een belan­grijk moment aan (zie rode pijl):

  1. Test blauwe trendli­jn: de blauwe trendli­jn wordt voor de derde keer getest. 
  2. Negatieve kruis­ing Mov­ing Aver­age: een negatieve kruis­ing van de MA-20 (groene lijn) en de MA-50 (rode lijn) leek aanstaande. Dit i.c.m. een breuk van de trendli­jn zijn sterke negatieve signalen. 
  3. Bovenkant trad­ing range: de bovenkant van het zijwaartse trend­kanaal lag bin­nen bereik. Het niet kun­nen door­breken van de opwaartse weer­stand zou hand in hand gaan met een neer­waartse breuk van de trendlijn.

Uitein­delijk bleef de trendli­jn intact en kijken we nog steeds naar boven. Zoals in de Morn­ing Call’ van gis­teren beschreven koopt men goud wan­neer VS / Wall­street er wat angstig uit begint te zien. Dit i.c.m. met het oplaaiende aan­tal Coro­na gevallen en het nieuws tussen de VS en Chi­na zal de goud­pri­js verder stuwen. Tech­nisch gezien zou de pri­js eerst een stap­je terug moeten doen de aankomende dagen. Dit zien we ook terug in hoe de can­dle stick’ van 28 juli zich beweegt. 

Sil­ver


Dan gaan we verder met het vol­gende edel­metaal. Sinds het laat­ste kwartaal van 2019 zien we dat Sil­ver moeite heeft met de weer­stand op 18,60 USD per Troy Ounce. De naam Troy komt van de Franse stad Troyes’ wat vroeger een belan­grijke han­delsstad was. Erg mooie stad en omgev­ing, ik reed er toe­val­lig langs aangezien ik de afs­lag naar Par­i­js had gemist.

Wat apart is om te zien is dat Sil­ver tij­dens de crash wel direct zuid­waarts ging waar­bij er bij Gold zow­el op- als neer­waartse twi­jfel was. Vanaf de bodem kwam de pri­js in een sterk opwaarts trend­kanaal terecht. Hier­bij werd zelfs de bek­ende weer­stand op 18,60 USD gebroken. 

Ook bij Sil­ver zien we dat de pri­js een sterke opwaartse activiteit ver­toont op het negatieve nieuws zoals bespro­ken bij Gold. Ook bij dit edel­metaal verwacht ik o.b.v. het tech­nis­che plaat­je eerst een stap terug.

WTI Crude Oil


Van edel­metaal gaan we over naar het zwarte goud, namelijk WTI Crude Oil en Brent Oil. Het ver­haal van de negatieve oliepri­jzen zullen we waarschi­jn­lijk nooit meer ver­geten. Vanaf de bodem zien we een sterk her­s­tel. Wat min­der posi­tief is, is dat de snel­heid van het her­s­tel momenteel afvlakt. De oliepro­du­cen­ten en waarschi­jn­lijk ook een groot deel van de beleg­gers zullen hier min­der blij mee zijn.

De oude ste­un van eind 2018 vormt nu een weer­stand op 42,50 USD. Wan­neer we kijken naar de RSI-indi­ca­tor zien we ook neer­gaande top­pen (blauwe trendli­jn). Een verder her­s­tel van WTI Crude Oil is dus gebaat bij een door­braak van de beschreven weer­stand en de blauwe trendlijn.

Brent Oil


We sluiten van­daag af met de chart van Brent Oil. In een oogop­slag zie ik overeenkom­sten met de voor­gaande chart van WTI Crude Oil. Vanaf de bodem zien we een snel her­s­tel, welke de afgelopen twee maan­den afvlakt en dus in snel­heid afneemt. 

We ervaren nu weer­stand op 44,50 USD. Op de chart moeten we hele­maal terug naar juni 2017 om te kun­nen zien wan­neer dit pri­jspunt voor het laatst getest is. Ook op de RSI-indi­ca­tor zien we eve­neens dal­ende top­pen langs de blauwe trendli­jn. Voor een verder her­s­tel zullen dus ook de beschreven weer­stand en de blauwe trendli­jn door­bro­ken moeten worden. 

Dis­claimer

De infor­matie is niet bedoeld als beleg­gingsad­vies of als aan­bevel­ing tot het doen van bepaalde beleg­gin­gen of aankopen. Indi­en u gebruik maakt van de ver­strek­te infor­matie doet u dat voor eigen reken­ing en risico.

Mis­ter Jor­dan heeft geen posi­tie in de bovenge­noemde commodities. 

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

29 juli 2020, 17:16

TNK earnings op 6 augustus, het zou goed nieuws kunnen zijn

(0)