...

TA Heeft u deze aandelen in uw portefeuille?

21 augustus 2021, 09:02 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Zater­dag! Week­end! Welke grafieken ga ik met u bespreken? Dat zijn onder andere RD, DSM, de AEX, Wolters Kluw­er en Ahold Del­haize. Dat zijn er vijf, maar ik ga nog een zes­de aan­deel met u bespreken. Lat­en we ze alle zes maar eens gaan bekijken.


Het sce­nario ontvouwt zich hele­maal vol­gens plan tot nu toe. Als u regel­matig mijn columns leest weet u exact wat ik bedoel. Bent u nieuw, leest u dan mijn columns van lat­en we zeggen de voor­bi­je twee weken.

We lijken nu naar de laat­ste twee stap­pen van het sce­nario te gaan en dat zijn in volgorde:

1. een sti­jging naar de rode weer­stand­sli­jn en

2. de door­braak van diezelfde hor­i­zon­tale lijn.

We gaan naar de grafiek van Konin­klijke Olie. 

Ik weet niet zek­er of lez­er aboot deze grafiek aan­vroeg bij mijn col­umn van afgelopen don­derdag, naar voor de zek­er­heid bespreek ik de grafiek vandaag.

Olies zijn (weer) afgeketst op de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn en onder de rode dal­ende trendli­jn lijkt de koers nu op weg naar de paarse ste­un­li­jn. Heeft u Olies in de porte­feuille dan kunt u over­we­gen te bli­jven zit­ten. Voor zover u dat nog niet deed, over­weeg een niveau waar u uw stop neer­legt. Onder de paarse ste­un­li­jn zou de grafiek verslechteren.

Kijkt u eens naar de grafiek van DSM. Is het geen plaatje!?

De regel­matige lez­er weet dat ik hele­maal weg ben van de grafiek van DSM en dat is niet alleen omdat de koers de laat­ste tijd alleen maar naar het Noor­den beweegt! Kijk naar de sti­j­gende trend­kanalen op dit gedeelte van de grafiek. Het zijn er maar lief­st vijf!

Rechts op de grafiek ziet u een wel heel fel sti­j­gend trend­kanaal en DSM lijkt gewoon niet van plan daaruit te vallen. U en ik weten wel beter, vroeg of laat moet de koers er wel uitvallen.

Heeft u DSM in bez­it dan zou ik bli­jven zit­ten en heer­lijk bli­jven geni­eten. Ik zou op de lichte negatieve diver­gen­tie van de RSI kun­nen wijzen, maar dat doe ik niet. Ik wil het feestje niet bed­er­ven. Gebruikt u wel het week­end om te bepalen waar uw per­soon­lijke stop komt te liggen?

De zes­de grafiek (zie de intro) is ASML en dit plaat­je is ook mooi. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: ook met dit aan­deel in porte­feuille mag u blij zijn.

Dat is geen ver­keerd sti­j­gend trend­kanaal waarbin­nen de koers zich beweegt. Onlangs heeft de koers de bovenkant aangetikt en dan mag je nor­maal gespro­ken een stap(je) terug verwacht­en. ASML ligt er zo sterk bij dat het stap­je terug tot nu toe niet veel meer was dan een beet­je zijwaarts bewe­gen. Daarmee nam de koers toch wat afs­tand van de bovenkant van het trend­kanaal. Laat de bulls maar even op adem komen.

Maar wat zien we nu afgelopen vri­jdag gebeuren? Dat was een mooie sti­jging en ASML lijkt daarmee aan te geven op weg te zijn naar de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn. Zou ASML bru­taal op weg zijn naar een door­braak van die weerstand???

Zit ASML in uw porte­feuille, bli­jf dan zit­ten en gebruik deze twee beursloze dagen voor het bepalen van uw stop.

Heeft u Wokkels in porte­feuille dan is er ook bij dit aan­deel geen reden om afscheid te nemen. Sterk­er, ga de komende beur­sweek maar eens kijken of de koers door de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn wil lopen. Het enige wat niet meew­erkt is de RSI met een negatieve divergentie. 

Het tech­nis­che plaat­je zou iets aan kracht inboeten als eerst de oran­je sti­j­gende trendli­jn neer­waarts wordt door­bro­ken en ver­vol­gens de bodem van begin augus­tus neer­waarts zou wor­den uitgenomen. Aan u waar u dan uw stop wilt neerleggen.

Op moment van schri­jven zie ik het wel gebeuren dat de rode weer­stand­sli­jn opwaarts gaat wor­den uitgenomen en dat zou weer een koopsig­naalt­je opleveren.

===== = = = =

U ziet, ik verveel me niet zon­der uw ver­zoeken. Heeft u nu toch een favori­et en u durft het aan uw ver­zoek onder bij de reac­ties te plaat­sen, dan bent u zek­er welkom!

===== = = = =

De laat­ste grafiek van dit week­end is die van Del­haize. En Ahold. En wat vin­dt u, is de grafiek van AD mooi of mooi? 

Per­soon­lijk vind ik de grafiek schit­terend. De neer­waartse trend gevol­gd door de tren­dom­keer. Twee sti­j­gende trend­kanalen en de opwaartse uit­name van hor­i­zon­tale weer­stand­sli­j­nen. Als klap op de vuurpi­jl de ontsnap­ping aan het blauwe sti­j­gende trendkanaal.

Nu beweegt Ahold boven het fel sti­j­gende groene trendli­jn­t­je en ik ga u nu al verk­lap­pen dat Ahold (en ook Del­haize) dit niet vol gaat houden. Kijk met uw stop dus hoe kort u op de bal wilt spe­len. Een toekom­stige val door de fel sti­j­gende trendli­jn is in eerste instantie geen enkel prob­leem. Het zou waarschi­jn­lijk een kleine cor­rec­tie zijn om daar­na de draad weer op te pakken.

Ik wens u een heel fijn weekend! 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

4 comments

23 augustus 2021, 00:55

voor Rds analyse bedankt!
kunt u Adyen bekijken? het gaat nu hard omhoog.

(0)
22 augustus 2021, 12:55

Nog drie verzoekjes alfen, prosus en goud. Wellicht zullen ze niet allemaal de revue kunnen passeren. Bedankt

(0)
22 augustus 2021, 11:03

Hebben de Tech giganten baidu en alibaba nog een bodem ?

(0)
21 augustus 2021, 19:25

Ik zou graag de Dax, de Nasdaq-100 en de Brent besproken zien worden.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.